Fundusze Europejskie


Fundusze Europejskie Program Regionalny - logo

Poprawa warunków pracy pracowników Katowickiego Centrum Onkologii poprzez doposażenie miejsc pracy oraz organizację szkoleń

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Działanie: 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy Podddziałanie: 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez z...


Fundusze Europejskie Program Regionalny - logo

Podniesienie jakości i dostępności leczenia onkologicznego w Katowickim Centrum Onkologii

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Działanie: 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Podniesienie jakości i dostępności leczenia onkologicznego w Katowickim Centrum Onkologii   Opis projektu: Diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych j...


Fundusze Europejskie Program Regionalny - logo

Termomodernizacja obiektów Katowickiego Centrum Onkologii

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła...


Fundusze Europejskie Program Regionalny - logo

Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: II Cyfrowe Śląskie Działanie: 2.1 "Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych" Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna   Opis projektu: Celem projektu jest uruchomienie zautomatyzowanych usług, z ograniczonym udzia...


Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (logo)

Informacja o zintegrowanym programie operacyjnym rozwoju regionalnego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej   Szpital im.Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach realizuje Projekt pn. "Zakup zestawu do endoskopii dla Szpitala im.Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach", który finansowany jest z: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego przedstawicielem jest Wojewoda Śląski, budżet...