Poprawa warunków pracy pracowników Katowickiego Centrum Onkologii poprzez doposażenie miejsc pracy oraz organizację szkoleń


Banner: Europejski Fundusz Społeczny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

Działanie: 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

Podddziałanie: 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs

Nazwa projektu:
Poprawa warunków pracy pracowników Katowickiego Centrum Onkologii poprzez doposażenie miejsc pracy oraz organizację szkoleń

Cele projektu:
Głównym celem projektu jest poprawa warunków pracy i wiedzy oraz wydłużenie aktywności zawodowej pracowników Katowickiego Centrum Onkologii, które negatywnie wpływają na rynek pracy oraz wydłużenie aktywności zawodowej na rynku pracy. Realizacja projektu umożliwi odpowiednią organizację (wyposażenie) stanowisk pracy oraz podniesienie świadomości uczestników projektu w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków. Ponadto celem projektu jest zminimalizowanie zidentyfikowanych czynników ryzyka i zapobieganie ich wystąpieniu w przyszłości.

Planowane efekty:
W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące efekty:

  1. Zakup wyposażenia stanowiącego doposażenie stanowisk pracy pracowników Katowickiego Centrum Onkologii, niezbędnego w celu poprawy ergonomii pracy personelu, usprawnienia i zmniejszenia obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego (monitory komputerowe, biurka, fotele ergonomiczne, podnóżki, podnośniki, wózek do transportu pacjentów, wózkonosze, wózek paletowy). 
  2. Zakup środków ochrony indywidualnej pracowników: maski P3, maski Pandemic, kombinezony.
  3. Przeprowadzenie szkoleń:
  1. Bezpieczne podnoszenie i przemieszczanie pacjentów.
  2. Radzenie sobie ze stresem i pracy pod presją.
    W połączeniu z zakupionym wyposażeniem stanowisk pracy w/w szkolenia w pozytywny sposób wpłyną na poprawę warunków pracy oraz na zdrowie i umiejętności pracowników Katowickiego Centrum Onkologii.

 

Wartość projektu: 833 737,98 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 708 677,28 zł

 


EFS plakat

 


Data utworzenia
27-03-2019 (Michał Pisula)
Data modyfikacji
29-06-2021 (Michał Pisula)
Data publikacji
27-03-2019
Drukuj (PDF) bieżącej strony