Deklaracja dostępności


Oświadczenie w sprawie dostępności

Katowickie Centrum Onkologii zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.kco.katowice.pl.


Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2003 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.05.2018 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą/ treści niedostępne

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - strona zawiera drobne błędy związane z dostępnością, jednak nie stanowią one realnych barier w dostępie do informacji zamieszczonych na stronie, tj. mogą zdarzyć się braki opisów alternatywnych grafik, nagłówków, list elementów, zmian języka dla fragmentów tekstu lub dokumenty PDF.

Zgodność kodu HTML stron została zweryfikowana pod kątem rekomendacji W3C HTML 5, CSS3, określonych przez organizację W3C, przy pomocy narzędzi udostępnionych przez w/w organizację pod adresem http://validator.w3.org, sprawdzono również zgodność za pomocą usługi AChecker dostępnej pod adresem http://achecker.ca/checker oraz usługi WAVE - Web Accessibility Evaluation Tool dostępnej pod adresem http://wave.webaim.org. Ponadto użyto narzędzia Test – European Internet Inclusion Initiative, dostępnego pod adresem http://checkers.eiii.eu, wg którego strona internetowa Katowickiego Centrum Onkologii spełnia wymagania w 98%.

W zakresie wymagań zawartych w zaleceniach WCAG 2.0 na poziomie A i AA zgodność potwierdza certyfikat dostępności szablonu serwisu internetowego (strony podstawowej oraz BIP) wystawiony przez Adnova - Marcin Choiński we współpracy z Akces Lab.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 22.09.2020 r.

Ostatnia aktualizacja deklaracji: 21.06.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez pod kątem zgodności serwisu internetowego (strony podstawowej oraz BIP) z WCAG 2.0 i jego dostępności dla osób niepełnosprawnych (zgodnie z metodologią RGAA). Audyt wykonany został przez Adnova - Marcin Choiński we współpracy z Akces Lab - Spółdzielnią Socjalną - Liderem w dziedzinie dostępności serwisów internetowych, członkiem Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych działającego przy Ministerstwie Cyfryzacji.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

 1. Wielkość czcionki: Na stronie internetowej funkcjonuje mechanizm powiększania czcionek - kliknięcie w system powiększania czcionek zmienia wielkość liter na ekranie we wszystkich podstronach bez konieczności powtarzania tej czynności przy dalszym przeglądaniu strony. Oprócz napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki, rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności.
  Ponadto, graficzne przeglądarki internetowe dają możliwość zmiany rozmiaru widoku wyświetlanej strony internetowej używając odpowiedniej kombinacji klawiszy. W najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, tj. Firefox, Chrome, Internet Explorer, Opera są to klawisze [CTRL] i [+] aby powiększyć widok oraz [CTRL] i [-] aby pomniejszyć widok.
 2. Kontrast: Użytkownik ma możliwość zmienić styl witryny internetowej tak, aby tekst był w pełni kontrastowy i dostosowany do potrzeb osób bardzo słabo widzących. Ustawienie wysokiego kontrastu - przycisk “WŁĄCZ WYSOKI KONTRAST”/ “WYŁĄCZ WYSOKI KONTRAST” (ciemne tło i intensywny kolor czcionki) umożliwia osobom niedowidzącym korzystanie ze strony.
 3. Fokus: Strona internetowa wykorzystuje Fokus, niezbędny dla osób posługujących się wyłącznie klawiaturą. Aktywne na witrynie odnośniki będą się podświetlać.
 4. Klawiatura ekranowa: Dzięki odpowiedniej kombinacji klawiszy użytkownik może nawigować po sekcjach strony bez konieczności używania myszki. Poruszanie się po serwisie odbywa się za pomocą klawisza [Tab].
 5. Ruch/ animacje: Elementy strony internetowej nie migają w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.
 6. Mapa strony: ułatwiająca szybki przegląd treści zawartych na stronie internetowej.

Ponadto serwis internetowy (strona internetowa oraz strona BIP) są responsywne - zaprojektowane w technice RWD (Responsive Web Design), umożliwiającej wyświetlanie serwisów internetowych na ekranach urządzeń mobilnych. Serwis internetowy oraz strona BIP są kompatybilne z urządzeniami mobilnymi (systemy operacyjne: Android, IOS, Windows Phone).

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zbigniew Wiąk
 • E-mail: zwiak@kco.katowice.pl
 • Telefon: 32 42 00 222

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Katowickiego Centrum Onkologii
 • Adres: ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice
 • E-mail: szpital@kco.katowice.pl
 • Telefon: 32 42 00 151, 152 lub 153

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dodatkowe informacje

W Katowickim Centrum Onkologii, pacjenci - osoby głuche, mogą skorzystać z usługi zdalnego tłumacza języka migowego.

 

 


Data utworzenia
22-09-2020 (Michał Pisula)
Data modyfikacji
21-06-2024 (Michał Pisula)
Data publikacji
22-09-2020
Drukuj (PDF) bieżącej strony