BIPNadzór i kontrole

Nadzór i kontrole   Nadzór i kontrola podmiotu leczniczego jakim jest Katowickie Centrum Onkologii regulowany jest przepisami Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.1.1 Nadzór sprawowany jest przez:1) Podmiot tworzący (art. 121 u.d.l)2) Ministra właściwego d.s zdrowia (art.118 i 119 u.d.l.)3) Wojewodę (jako organu prowadzącego re...


Informacja dot. art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że: Informacje publiczne, które nie są udostępnione w niniejszym Biuletynie, można uzyskać w Katowickim Centrum Onkologii: z tablicy ogłoszeń Katowickiego Centrum Onkologii na pisemny wniosek złożony w sekretariacie Katowickiego Centrum Onkologii Nie jest wym...


Przechowywanie akt osobowych byłych pracowników ZOZ


Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy


Sposób przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków


Majątek, którym dysponuje Centrum


Statut Katowickiego Centrum Onkologii


Organy i Struktura Katowickiego Centrum Onkologii

Organy: Dyrektor Rada Społeczna Przewodniczący Rady: Jakub Chełstowski Przedstawiciel Wojewody: Alina Tarczoń-Borsa Przedstawiciele Sejmiku: Katarzyna Stachowicz Monika Rosa Adam Lubas Krzysztof Zagalski Leszek Boniewski Barbara Wnęk-Gabor Zygmunt Klosa Piotr Czarnynoga Bożena Siedlecka...


Zakres Udzielanych Świadczeń Zdrowotnych w Katowickim Centrum Onkologii

Katowickie Centrum Onkologii udziela świadczenia zdrowotne w zakresie: świadczeń szpitalnych, podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej, medycyny pracy, pomocy doraznej, pielęgnacji i opieki nad chorymi, diagnostyki medycznej, rehabilitacji leczniczej, orzekania i opiniowania o stanie zdrowia i cz...


Rodzaj Działalności Katowickiego Centrum Onkologii

Centrum jako podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju: świadczenia szpitalne jako stacjonarne świadczenia zdrowotne, całodobowe świadczenia zdrowotne, oraz leczenie jednego dnia, świadczenia ambulatoryjne - obejmujące swym zakresem świadczenia: podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, rehabilitacji leczniczej oraz b...