Otwarcie budynku Centralnej Izby Przyjęć oraz Pracowni Rezonansu Magnetycznego


Uroczystość otwarcia BUDYNKU CENTRALNEJ IZBY PRZYJĘĆ oraz PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO 
w Szpitalu im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach 

W dniu 30 listopada 2012 r. o godzinie 11.00, w Szpitalu im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 27, odbyła się uroczystość otwarcia Budynku Centralnej Izby Przyjęć oraz Pracowni Rezonansu Magnetycznego

Centralna Izba Przyjęć wraz z blokami łóżkowymi była jednym z zadań Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020", wpisanym do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Województwa i finansowanym głównie z jego środków. 

Budynek Pracowni Rezonansu Magnetycznego został wybudowany ze środków własnych Szpitala, natomiast wyposażenie sfinansował Minister Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych (zadanie: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów). 


CENTRALNA IZBA PRZYJĘĆ 

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, realizując długofalową strategię rozwoju, przy finansowym wsparciu Województwa Śląskiego, wybudował na terenie Szpitala przy ulicy Raciborskiej 27 Centralną Izbę Przyjęć wraz z oddziałami łóżkowymi. Budynek ten, dzięki nowoczesnemu wyposażeniu, dostosowaniu pomieszczeń do obowiązujących wymogów prawa oraz dogodnej lokalizacji, stanowi bardzo istotne miejsce udzielania pomocy medycznej w tej części śródmieścia Katowic. Na każdej z trzech kondygnacji przeznaczonej na oddziały onkologiczne znalazły się sale dla 24 chorych (łącznie 72 łóżka), co umożliwi leczenie większej liczby pacjentów z choroba nowotworową. Zdecydowanie poprawi się komfort przyjęcia pacjenta do szpitala, dotychczas pacjenci oczekiwali na przyjęcie w Izbie Przyjęć zlokalizowanej w małych, ciasnych pomieszczeniach. Dzięki tej budowie zapewniono także transport pionowy pacjentów (windy) w sąsiadującym z Izbą budynku mieszczącym poradnie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz szpitalny Oddział Dermatologii. Realizacja tej inwestycji obejmowała także prace modernizacyjne w innych częściach Szpitala. Przebudowane zostały instalacje centralnego ogrzewania, zasilania energetycznego, tlenu medycznego, a także zmodernizowano szpitalny węzeł cieplny wraz z awaryjnymi źródłami zasilania w energię elektryczną. 

Budowa Centralnej Izby Przyjęć trwała 22 miesiące - od 5 listopada 2010 r. do 21 września 2012 r., realizowana była w ramach umowy zawartej przez Szpital z firmą CONDITE sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Kielcach. Całkowity koszt inwestycji (budowa wraz z wyposażeniem) to 24.055.256 zł, z czego dotacja przekazana przez Województwo Śląskie wyniosła 20.202.853 zł, a środki własne Szpitala to 3.852.403 zł. Wartość robót budowlanych wyniosła ponad 21 mln zł, a wyposażenia – ponad 2 mln. zł., na co złożyły się m.in.: aparat do znieczulenia, aparat USG, po 4 aparaty EKG, kardiomonitory, lampy operacyjne i stoły chirurgiczno-zabiegowe, a także 2 wózki reanimacyjne z defibrylatorem, respirator i 4 zestawy narzędziowe dla gabinetów zabiegowych. Warte podkreślenia jest, że zadanie zostało wykonane przed terminem (30 października 2012 r.), co jest obecnie niezwykle rzadkim zjawiskiem. 

PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO 

Inwestycję zrealizowano w ramach zadania: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów, jako jednego z elementów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Budowa pracowni trwała 3 miesiące, a rozpoczęła się w dniu 2 września 2011 r. Wykonawcą robót budowlanych było konsorcjum firm ARCO System sp. z o.o. oraz Spec BAU Polska sp. z o.o., obie z Oświęcimia. Szpital wzbogacił się o dostarczony przez firmę Alteris S.A. z Katowic nowoczesny 1,5 Teslowy rezonans magnetyczny firmy GE Healthcare. Jest to aparat wysokiej klasy, dający możliwość dokładniejszego diagnozowania wielu schorzeń, a szczególnie chorób onkologicznych. Koszt inwestycji wraz z wyposażeniem to 6.817.219 zł, w tym dotacja Ministra Zdrowia w wysokości 3.006.858 zł oraz środki własne Szpitala: 3.810.361 zł. 

W Pracowni Rezonansu Magnetycznego mogą być wykonywane badania układu nerwowego, naczyniowego, mięśniowo–szkieletowego oraz takie, jak spektroskopie, perfuzje, angiografie i cholangiografie. Aparat przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, między innymi dzięki możliwości odłączania stołu, na którym wykonuje się badanie, od aparatu i podjechania nim po pacjenta do poczekalni. Niestety, pracownia działa wyłącznie na potrzeby Szpitala, gdyż mimo starań, nie udało się uzyskać kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na tego rodzaju świadczenia. 


INFORMACJE DODATKOWE 

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020", będąca uaktualnieniem wcześniejszej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020, uchwalona została przez Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 17 lutego 2010 roku Strategia określa m.in. priorytety, cele strategiczne i kierunki działań. Priorytety Strategii, to:

 1. Województwo śląskie regionem nowej gospodarki kreującym i skutecznie absorbującym technologie
 2. Województwo śląskie regionem o powszechnej dostępności do regionalnych usług publicznych o wysokim standardzie
 3. Województwo śląskie znaczącym partnerem kreacji kultury, nauki i przestrzeni europejskiej.W ramach priorytetu B ustalono następujące cele strategiczne:

 • B.1. Zdrowy i bezpieczny mieszkaniec województwa
 • B.2. Wysoka jakość środowiska naturalnego
 • B.3. Atrakcyjne warunki zamieszkania i wysoka jakość przestrzeniCel strategiczny B.1 objął natomiast następujące kierunki działań:

 • B.1.1. Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług medycznych
 • B.1.2. Upowszechnienie oraz promocja aktywnego i zdrowego stylu życia
 • B.1.3. Podniesienie skuteczności polityki społecznej
 • B.1.4. Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego
 • B.1.5. Wzmacnianie aktywności społecznejDo głównych typów działań kierunku B.1.1 zaliczono m.in.

 • poprawę dostępu do specjalistycznych usług medycznych,
 • modernizację infrastruktury lecznictwa ambulatoryjnego i stacjonarnego
 • poprawę standardu usług i wyposażenia w sprzęt oraz aparaturę medyczną zakładów opieki zdrowotnej
 • dostosowanie struktury szpitali i oddziałów do potrzeb zdrowotnych mieszkańców.


Zrealizowane przez szpital inwestycje w pełni odpowiadają na potrzeby regionu określone w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020". 

Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych 2011 realizowany jest przez Ministra Zdrowia na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" (Dz.U. nr 143, poz. 1200 ze zm.). 

W roku 2011 program obejmował 5 grup zadań, w tym programy inwestycyjne. W zadaniach o charakterze inwestycyjnym z kolei znalazł się program "zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów" polegający m.in. na doposażeniu zakładów radioterapii w sprzęt niezbędny do diagnozowania, a także zakup rezonansów magnetycznych dla potrzeb wczesnego wykrywania nowotworów. 


Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach 

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego został powołany decyzją Wojewody Katowickiego z dnia 31 października 1998 r. Od roku 1990 organem założycielskim, a obecnie podmiotem tworzącym Szpitala, jest Województwo Śląskie. 

Szpital przekształca się w jednostkę przystosowaną do nowych czasów, o strukturze zgodnej z zapotrzebowaniem miasta i regionu. W Szpitalu hospitalizowanych jest rocznie około 10 tys. pacjentów, w tym około 500 dzieci w Oddziale Dermatologii Dziecięcej oraz około 1000 noworodków. Poradnie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielają rocznie około 60 tys. porad. 

Na oddziałach onkologicznych hospitalizuje się rocznie ponad 2 tys. pacjentów, wykonuje się blisko 17 tys. podań leków cytostatycznych, a w Zakładzie Radioterapii wykonuje się około 150 tys. naświetleń dla ponad 2 tys. pacjentów oraz około 400 zabiegów brachyterapii. Poradnia Onkologiczna udziela rocznie ponad 25 tys. porad. 

Szpital w coraz większym stopniu przekształca się w placówkę o profilu onkologicznym. Wynika to ze względu na epidemiologię, zdegradowane środowisko terenów poprzemysłowych oraz brak ośrodków onkologicznych w bezpośrednim otoczeniu. Stąd też położenie dużego nacisku na wczesną profilaktykę, diagnostykę i leczenie nowotworów. Szczególne cenne jest to, że Szpital stworzył możliwość ambulatoryjnego leczenia pacjentów z chorobą nowotworową, co w znacznym stopniu wpływa na komfort psychiczny osób dotkniętych tą ciężką chorobą. 

O stałym rozwoju i ocenie działalności Szpitala może świadczyć uzyskanie:

 • certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008,
 • tytułu "Szpital Przyjazny Dziecku" (tytuł ten przyznawany jest przez Światową Organizację Zdrowia WHO i Fundację Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF),
 • certyfikatu "Szpital bez bólu",
 • złotej odznaki honorowej "Za Zasługi dla Województwa Śląskiego",
 • medalu "Za Zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej".

Szpital realizuje misję "Twojego Szpitala", to znaczy szpitala przyjaznego chorym, personelowi i najbliższemu otoczeniu. Stara się zapewnić nowoczesne usługi wielospecjalistyczne w swoich oddziałach, przychodniach, zakładach i pracowniach. 


Budowa Centralnej Izby Przyjęć - materiał filmowy (avi, 123MB)

Budowa Pracowni Rezonansu Magnetycznego - materiał filmowy (avi, 69,4MB)

Pismo Ministra Zdrowia

Informacje o budowie Centralnej Izby Przyjęć (ppt, 50,5MB)

Informacje o budowie Pracowni Rezonansu Magnetycznego (ppt, 64,6MB)


Data utworzenia
14-05-2018 (Tomasz Duniec)
Data modyfikacji
26-06-2018 (Tomasz Duniec)
Data publikacji
30-11-2012
Drukuj (PDF) bieżącej strony