Ogólne zasady udostępniania informacji publicznej


Każda informacje o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2022.902 z dnia 22.03.2022).

§1

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu, bez obowiązku wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

§2

Zgodnie z art. 5 w/w ustawy ograniczenie dostępu może wynikać z: 

 1. przepisów o ochronie informacji niejawnych 
 2. przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych 
 3. ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, a także w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa

§3

 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje prawo do:
  1. uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualna wiedzę o sprawach publicznych,
  2. wglądu do dokumentów urzędowych
  3. dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
 2.  Udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze ogłaszania informacji publicznej w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej.
 3.  Udostępnianie informacji następuje: 
  1. na wniosek zainteresowanego,
  2. w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,
  3. przez zainstalowane w miejscach ogólnie dostępnych urządzeń umożliwiających zapoznanie się z tą informacją.
 4. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku braku możliwości udostępnienia informacji w podanym wyżej terminie podmiot powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 5. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Jeżeli jednak w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek podmiot który jest obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
 6. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji od której przysługuje odwołanie. Odwołanie rozpoznaje się w terminie 14 dni.
 7. Do decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Data utworzenia
30-05-2018 (Tomasz Duniec)
Data modyfikacji
03-11-2023 (Michał Pisula)
Data publikacji
30-05-2018
Drukuj (PDF) bieżącej strony

Przegląd załączników

Lp. Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Opublikował
1 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej/ Klauzula informacyjna 45,5 KB 07-11-2023 Michał Pisula