Zestawienie ofert dodatkowych (23.05.2018)


Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 221 000 euro na zakup i dostarczanie leków 256 Pakietów
oznaczenie sprawy: KCO/PN/09/2018

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) – zwana dalej ustawą Pzp.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zwana dalej SIWZ – będzie dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.kco.katowice.pl po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczanie produktów leczniczych – leków, środków kontrastowych, płynów infuzyjnych i materiałów opatrunkowych dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii w postaciach, dawkach i szacunkowych ilościach, których wykaz w podziale na Pakiety od Nr 1 do Nr 256 stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa.

Przedmiotem zamówienia jest produkt leczniczy – lek o nazwie międzynarodowej w określonej przez Zamawiającego postaci i dawce, natomiast umieszczona nazwa handlowa jest jedynie egzemplifikacją, podaną celem usystematyzowania katalogu.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień:
33600000-6 produkty farmaceutyczne
33141110-4 opatrunki

Wymagania:

 1. Ilości zamawianego produktu leczniczego mogą ulec zmniejszeniu, w czasie obowiązywania umowy w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi i będą wynikały z bieżących zamówień bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego leku.
 2. Produkt leczniczy musi być dostarczony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 3. Zamawiający rozumie przez zakup i dostarczanie produktu leczniczego cykliczną dostawę produktu leczniczego na wezwanie Zamawiającego do Apteki Szpitalnej, w terminach określonych przez Zamawiającego, tj.:
  a) cito – maksymalnie do 24 godzin
  b) planowe – do 48 godzin
  od złożenia zamówienia przez Zamawiającego pisemnie przesłanego faxem bądź elektronicznie.
  Jeśli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Apteki Szpitalnej dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
 4. Wykonawca musi zagwarantować możliwość składania zamówień pisemnie przesłanych faxem bądź elektronicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 16.00.
 5. Wykonawca musi zagwarantować dostępność całego oferowanego asortymentu przez cały okres obowiązywania umowy.
 6. W przypadku braku realizacji zamówienia w terminie określonym w umowie, Zamawiający dokona interwencyjnego zakupu produktu leczniczego, a Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie powstałej różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego, a wynikającą z umowy.
 7. Zamawiający wymaga, żeby leki będące przedmiotem niniejszego postępowania były lekami znajdującymi się na liście – wykazie leków refundowanych (w zakresie leków, których to dotyczy) i umożliwiały Zamawiającemu sprawozdanie do NFZ terapii z ich użyciem (wykorzystaniem), rozumianej jako dokonanie przez Płatnika-NFZ pokrycia kosztów leczenia.
 8. W zakresie Pakietów Nr 1-5 i 223-238 umowa będzie obowiązywać do czasu zawarcia umów w ramach Grupy Zakupowej dla Szpitali, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie, w przypadku gdy ceny zaoferowane w przetargu wszczętym przez ww. Grupę Zakupową będą korzystniejsze dla Zamawiającego.


Informacja dotycząca równoważnika:

 1. W Załączniku Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa, w kolumnie „Nazwa, dawka, postać, wielkość opakowania równoważnika oferowanego przez Wykonawcę” dopuszczalne jest złożenie w ofercie preparatu równoważnego wraz z podaniem dawki, postaci oraz odpowiedniej wielkości opakowania.
 2. Zamawiający dopuszcza lek równoważny pod warunkiem, że będzie możliwa refundacja kosztów leczenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 3. Opakowanie preparatu równoważnego nie może odbiegać od dopuszczalnej wielkości opakowania danej pozycji określonej w Załączniku Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa.
 4. Równoważnik, który będzie zawierał inną dawkę i postać niż wymieniona w Załączniku Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa nie zostanie uwzględniony.
 5. W przypadku zaoferowania produktu leczniczego równoważnego, w Załączniku Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa oraz w Załączniku Nr 2A do SIWZ – Oferta Cenowa-Podsumowanie , w kolumnach pn.:
  - „Cena jednostkowa netto”
  - „Wartość netto”
  - „Wartość brutto”
  należy podać wartości dotyczące zaoferowanego produktu leczniczego równoważnego.


Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na poszczególne kompletne Pakiety. W przypadku, w którym Wykonawca złoży najkorzystniejsze oferty na więcej niż jeden z Pakietów, zostanie zawarta jedna umowa, w której każdy Pakiet stanowić będzie niezależny element, którego dotyczyć będą wszystkie jej postanowienia, włącznie z możliwością jej rozwiązania.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, na zasadach określonych w niniejszej SIWZ w zakresie Pakietów od Nr 1-99, 101-241, 243-256.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych w zakresie Pakietów Nr 100, 242.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia
przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do czasu wykorzystania wartości umowy.

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy Pzp dotyczące:

 • kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
 • sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
 • zdolności technicznej lub zawodowej,
  oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 ustawy Pzp., a także dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów:

 1. koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

 1. sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, inne dokumenty, określające na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej:

 1. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się co najmniej 2 dostawami odpowiadającymi swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia).

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:

 1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa:

 1. informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 2. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
  • nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 229 ze zm.).
W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 ustawy PZP.

Zawartość oferty, w tym wykaz oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Oferta musi zawierać:

 1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.
 2. Wypełnioną i podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Ofertę Cenową stanowiącą Załącznik Nr 2 do SIWZ. W cenę produktu leczniczego muszą być wliczone wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług), oraz ewentualnych upustów i rabatów.
  Uwaga! Zamawiający zaleca, aby Ofertę Cenową stanowiącą Załącznik Nr 2 do SIWZ Wykonawca złożył również w formie elektronicznej na dowolnym nośniku elektronicznym, np. na dyskietce, CD.
 3. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną Załącznik Nr 2A do SIWZ – Oferta Cenowa - Podsumowanie.
 4. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku przesłanek wykluczenia złożone w formie Standardowego Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, aktualne na dzień składania ofert, JEDZ stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ.
 5. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Istotne Postanowienia Umowy stanowiące Załącznik Nr 4 do SIWZ.
 6. Wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie o podwykonawcach stanowiące Załącznik Nr 5 do SIWZ.
 7. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenia Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ.
 8. Kopię Świadectwa Rejestracji oferowanego leku lub oświadczenie Wykonawcy o posiadanych świadectwach rejestracji oraz oświadczenie, że na wezwanie Zamawiającego dostarczy kopię Świadectw Rejestracji.

Informacje zawarte w JEDZ będą, stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca wypełnia JEDZ w zakresie Części II, III, IV, VI.
Jednocześnie Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w zakresie Części IV „Kryteria kwalifikacji” ograniczył się do wypełnienia jedynie sekcji α i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w tej części.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w Warunkach udziału w postępowaniu.

Wadium
W postępowaniu jest wymagane wadium.
Wartość wadium w podziale na Pakiety od Nr 1 do Nr 256 została określona w Załączniku Nr 7 do SIWZ.

Kryterium oceny ofert:

 1. cena brutto za przedmiot zamówienia - 100%

Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 05.04.2018 r. do godz. 10:00 w 40-074 Katowice, ulica Raciborska 26, I piętro, Kancelaria Dyrektora
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.04.2018 r. o godz. 11:00 w 40-074 Katowice, ulica Raciborska 28, budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych.

Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.

Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie zamierza

 1. zawierać umowy ramowej,
 2. ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,
 3. zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje

 1. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
 2. zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,
 3. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
 4. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający przewiduje
istotną zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tj.:

 • Strony zawrą Aneks obniżający ceny leków w przypadku zmiany zasad finansowania zakupu leków przez NFZ obniżających ceny, lub obniżenia ceny urzędowej leku poniżej ceny wynikającej z oferty Wykonawcy na czas ich obowiązywania, po tym okresie cena powróci do ceny wynikającej z Oferty Przetargowej Wykonawcy z dnia …................r., która dla Zamawiającego każdorazowo jest ceną maksymalną.
 • Dopuszczalna jest zmiana umowy na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia taka jak: programy zdrowotne, terapie sponsorowane, charytatywne itp.
 • W przypadku zmiany zasad finansowania zakupu leku przez NFZ, z których będzie wynikał brak możliwości sprawozdania terapii z użyciem leku strony dopuszczają zawieszenie realizacji umowy na ten czas, co nie powoduje przedłużenia jej obowiązywania, lub rozwiązanie umowy na wniosek jednej ze stron. Wykonawcy zamówienia przysługuje wówczas prawo zapłaty wynagrodzenia jedynie za zrealizowaną część umowy, jednocześnie oświadcza, że nie będzie on dochodził odszkodowania od Zamawiającego za niezrealizowaną część umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do

 1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o której mowa w art. 12a ustawy Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,
 2. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

Osoba upoważniona do udzielania informacji - lek. med. Zbigniew Wiąk
Telefon 32 42 00 210
Fax 32 25 14 533

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 20.02.2018r.


Data utworzenia
30-05-2018 (Tomasz Duniec)
Data modyfikacji
26-06-2018 (Tomasz Duniec)
Data publikacji
20-02-2018
Drukuj (PDF) bieżącej strony

Przegląd załączników

Lp. Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Opublikował
1 05.04.2018 - Kwota na sfinansowanie zamówienia 107,9 KB 30-05-2018 Tomasz Duniec
2 05.04.2018 - Zestawienie ofert 507,2 KB 30-05-2018 Tomasz Duniec
3 22.03.2018 - Zapytania 439,1 KB 30-05-2018 Tomasz Duniec
4 23.05.2018 - Zestawienie ofert dodatkowych 26 KB 30-05-2018 Tomasz Duniec
5 SIWZ 212 KB 30-05-2018 Tomasz Duniec
6 Załącznik nr 2 do SIWZ 125 KB 30-05-2018 Tomasz Duniec
7 Załącznik nr 2A do SIWZ 46,5 KB 30-05-2018 Tomasz Duniec
8 Załącznik nr 3 do SIWZ 182,5 KB 30-05-2018 Tomasz Duniec
9 Załącznik nr 7 do SIWZ 39 KB 30-05-2018 Tomasz Duniec