OGŁOSZENIE nr 4/2018


Konkurs ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne 

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U 2016, poz. 1638 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1793 ze zmianami). 

Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice zwane dalej Udzielającym Zamówienia ogłasza zamówienie na wykonywanie konsultacji ginekologiczno – położniczych oraz opinii lekarskich w zakresie wykonywanych działań leczniczych przez lekarzy Katowickiego Centrum Onkologii. 

Na obszarze: 24 – Śląskie 
(PKWiU: 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej),

 1. Czas obowiązywania umowy: od dnia 01.02.2018 r. do 31.12.2019 r.
 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu obejmującymi formularz ofertowy oraz projektem umowy można zapoznać się w Kancelarii Dyrektora Katowickiego Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do 15.35 oraz na stronie internetowej Centrum http://www.kco.katowice.pl 
  Dodatkowych informacji udziela Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa lek. med. Witold Nowak pod nr tel. (32) 251 17 61.
 3. Oferty należy składać w formie pisemnej na formularzach Udzielającego Zamówienie w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta (nazwa Oferenta, adres do korespondencji oraz kontaktowy nr telefonu) oznaczonych w następujący sposób: 

  "Konkurs ofert - oferta na wykonywanie konsultacji ginekologiczno – położniczych oraz opinii lekarskich w zakresie wykonywanych działań leczniczych przez lekarzy Katowickiego Centrum Onkologii. 
  Nie otwierać przed dniem 22.01.2018 r. do godz. 12.00
   

 4. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Katowickiego Centrum Onkologii najpóźniej do dnia 22.01.2018 r. do godz. 10.00
 5. Oferty należy składać w Kancelarii Katowickiego Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice do dnia 22.01.2018 r. do godz. 10.00
 6. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Dyrekcji Katowickiego Centrum Onkologii, Raciborska 26, 40–074 Katowice – I piętro, Sala Konferencyjna w dniu 22.01.2018 r. o godz. 12.00
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Katowickiego Centrum Onkologii http://www.kco.katowice.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Katowickiego Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice w terminie 7 dni. 

ŚRODKI ODWOŁAWCZE

 1. Oferentowi przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 ze zmianami) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U 2016, poz. 1638 ze zmianami).
 2. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert lub przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnieniu konkursu całości lub w części.

Data utworzenia
07-06-2018 (Tomasz Duniec)
Data modyfikacji
07-06-2018 (Tomasz Duniec)
Data publikacji
07-06-2018
Drukuj (PDF) bieżącej strony

Przegląd załączników

Lp. Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Opublikował
1 Specyfikacja 237,5 KB 07-06-2018 Tomasz Duniec
2 Umowa Ochrona Danych Osobowych 54,5 KB 07-06-2018 Tomasz Duniec
3 Załącznik nr 1 56,5 KB 07-06-2018 Tomasz Duniec
4 Załącznik nr 2 32 KB 07-06-2018 Tomasz Duniec
5 Załącznik nr 3 81 KB 07-06-2018 Tomasz Duniec