Nadzór i kontrole


Nadzór i kontrole

 1. Nadzór i kontrola podmiotu leczniczego jakim jest Katowickie Centrum Onkologii regulowany jest przepisami Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.

  1.1 Nadzór sprawowany jest przez:
  1) Podmiot tworzący (art. 121 u.d.l)
  2) Ministra właściwego d.s zdrowia (art.118 i 119 u.d.l.)

  1.2 Kontrola i ocena, o których mowa w ust. 1.1, obejmuje w szczególności:
  • przestrzeganie przepisów prawa pracy,
  • realizację zadań określonych w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym,
  • zakres,dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych,
  • prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi,
  • gospodarkę finansową.

  1.3 Katowickie Centrum Onkologii może być kontrolowane przez uprawnione jednostki na podstawie odrębnych przepisów.

 2. Bezpośredni nadzór nad działalnością Katowickiego Centrum Onkologii sprawuje Dyrektor Centrum.
 3. Katowickie Centrum Onkologii prowadzi "Książkę Kontroli i Wizytacji".


  W okresie od stycznia 2022 r. do dnia aktualizacji niniejszej informacji, w Katowickim Centrum Onkologii zostało przeprowadzonych 7 kontroli przez uprawnione podmioty zewnętrzne w tym:

  • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
  • Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
  • Powiatową Stację Sanitarno -Epidemiologiczną w Katowicach
  • Narodowy Fundusz Zdrowa - Śląski Oddział w Katowicach
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Państwową Inspekcję Pracy

  Wnioski i zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane, bądź są w trakcie realizacji.

 

 

 


Data utworzenia
21-12-2018 (Michał Pisula)
Data modyfikacji
28-11-2022 (Michał Pisula)
Data publikacji
21-12-2018
Drukuj (PDF) bieżącej strony