Zestawienie ofert; Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (23.04.2018)


Katowickie Centrum Onkologii 
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 Euro na zakup i dostarczenie aparatu RTG diagnostycznego przyłóżkowego dla Katowickiego Centrum Onkologii 
znak sprawy: K.C.O./PN/ 22 /2018 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1579) zwana dalej ustawą Pzp. 

SIWZ będzie dostępna na stronie internetowej Centrum: www.kco.katowice.pl 
SIWZ można uzyskać pod adresem: Katowickie Centrum Onkologii, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26 – Dział Księgowości. 
Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto). 

Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostarczenie aparatu RTG diagnostycznego przyłóżkowego dla Katowickiego Centrum Onkologii, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa. 

Zamówienie obejmuje również: 

 1. transport sprzętu/ aparatury medycznej do miejsca przeznaczenia, 
 2. instalację i uruchomienie,
 3. przekazanie aparatu RTG wraz z atestami, certyfikatami oraz wykonanie testów akceptacyjnych, 
 4. szkolenie personelu dla 10 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/ aparatury medycznej, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone podpisaniem „ Protokołu szkolenia”, 
 5. 24 miesięczną gwarancję liczoną od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu/aparatury medycznej”, 
 6. serwis gwarancyjny 24 miesiące i pogwarancyjny 24 miesiące w ramach którego Wykonawca zapewnia w cenie oferty sprawność sprzętu/ aparatury medycznej, w tym: 
  1. przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta, 
  2. naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją sprzętu/ aparatury medycznej, 
  3. wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania, 
  4. przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu/ aparatury medycznej, w przypadku napraw gwarancyjnych, 
  5. łączna niesprawność sprzętu/ aparatury medycznej (w przypadku awarii ) nie przekroczy 20 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych niesprawność to brak sprawności sprzętu/ aparatury medycznej uniemożliwiająca wykonywanie wszystkich procedur z jego/jej użyciem powyżej 5 godzin w ciągu dnia 
  6. czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych max. 3 dni od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych). 
 7. dostawę fabrycznie nowego (ej), nieużywanego (ej) sprzętu/ aparatury medycznej, z rokiem produkcji 2018. Dopuszcza się waloryzację ceny na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za dany rok, w okresach 12 miesięcznych licząc od pierwszego dnia wykonywania serwisu pogwarancyjnego (pierwsza waloryzacja po upływie 12 miesięcy wykonywania serwisu pogwarancyjnego) 

Oznaczenie we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 
33111000 – 1 – aparatura rentgenowska 
50421000 – 2 – usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. 

Uwaga! 
Wykonanie testów specjalistycznych i uzyskanie niezbędnych zezwoleń na użytkowanie aparatu RTG leży po stronie Zamawiającego. 

Termin realizacji zamówienia 

 • maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od zawarcia umowy w zakresie: transportu sprzętu/ aparatury medycznej do miejsca dostawy, instalacji i uruchomienia, przekazania aparatu RTG wraz z atestami, certyfikatami oraz wykonania testów akceptacyjnych, szkolenia personelu dla 10 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/ aparatury medycznej po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, zakończony podpisaniem „Protokołu szkolenia”. 

Całość zadania zostanie zakończona podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu/aparatury medycznej”, po przeprowadzonych testach specjalistycznych i uzyskaniu niezbędnych zezwoleń na użytkowanie aparatu RTG. 

Miejsce dostarczenia 
Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 27 40 – 074 Katowice 

Warunki udziału w postępowaniu 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy Pzp dotyczące: 

 • kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 
 • sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
 • zdolności technicznej lub zawodowej, 
  oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 ustawy Pzp., a także dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty. 
 1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej: 
  1. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się, co najmniej 2 dostawami sprzętu/ aparatury medycznej tożsamego(ej) z przedmiotem zamówienia, na który Wykonawca składa ofertę). 
 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów: 
  1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP. 
 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, złoży: 
  1. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 4. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom, Wykonawcy dostarczy: 
  1. opis sprzętu/ aparatury medycznej foldery, fotografie, katalogi – dokumentujące i potwierdzające wymagane parametry z zaznaczeniem każdego parametru w katalogu/opisie. 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 229 ze zm.). 
W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Podstawy wykluczenia 
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1pkt 12-23 i ust. 5 ustawy PZP. 

Zawartość oferty, w tym wykaz oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

 1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty. 
 2. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa. 
 3. Aktualne na dzień składania ofert: 
  • Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ. 
  • Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące Załącznik nr 4 do SIWZ. 
 4. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy. 
 5. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ. 
 6. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie o podwykonawcach stanowiące Załącznik nr 7 do SIWZ. 
 7. Dokument dopuszczający sprzęt/ aparaturę medyczną do obrotu w kraju. 
 8. Informacja o serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym ze wskazaniem miejsca i punktu obsługującego, nr telefonu i faxu do kontaktów zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz.211 , z późn. zm.). 
 9. Wykaz dostawców zużywalnych części i materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę zaoferowanego sprzętu zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz.211 , z późn. zm). 

Informacje zawarte w oświadczeniu będą, stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w Warunkach udziału w postępowaniu. 

Wadium 
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000,00 zł 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 

 1. Cena brutto za przedmiot zamówienia (bez serwisu pogwarancyjnego) - 60% 
 2. Cena brutto za 24 miesięczny serwis pogwarancyjny - 30% 
 3. *Termin realizacji zamówienia w dniach kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy 10% 
  *Termin realizacji zamówienia w dniach kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy zakresie: transportu sprzętu/ aparatury medycznej do miejsca dostawy, instalacji i uruchomienia, przekazania aparatu RTG wraz z atestami, certyfikatami oraz wykonania testów akceptacyjnych, szkolenia personelu dla 10 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/ aparatury medycznej po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, zakończony podpisaniem „Protokołu szkolenia”. 

Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert 
Oferty należy złożyć do dnia 18.04.2018 r. do godz. 10:00, w 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26, Kancelaria Dyrektora, I piętro 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.04.2018 r. o godz. 11:00, w 40-074 Katowice, ul. Raciborska 28 (budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych) 

Oferty muszą być sporządzone w języku polskim. 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Zamawiający nie zamierza 

 1. zawierać umowy ramowej, 
 2. ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, 
 3. zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Zamawiający nie przewiduje 

 1. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 
 2. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia, 
 3. istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
 4. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. 
 5. zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ,7 ustawy Pzp 

Zamawiający nie ogranicza 
możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

 1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych o której mowa w art. 12a ustawy - Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach. 
 2. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy – Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej. 

Osoba upoważniona do udzielania informacji - lek. med. Zbigniew Wiąk 
Telefon: 32/ 2515 – 231 do 4 wew. 210 
Fax: 32/ 2514 – 533 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane w Biuletynie Zamówień Publicznych dniu 06.04.2018r.


Data utworzenia
14-05-2018 (Tomasz Duniec)
Data modyfikacji
26-06-2018 (Tomasz Duniec)
Data publikacji
06-04-2018
Drukuj (PDF) bieżącej strony

Przegląd załączników

Lp. Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Opublikował
1 16.04.2018 - Zmiana terminu składania ofert 341,7 KB 07-06-2018 Tomasz Duniec
2 18.04.2018 - Zapytania 2,1 MB 07-06-2018 Tomasz Duniec
3 19.04.2018 - Zmiana terminu składania ofert 347,2 KB 07-06-2018 Tomasz Duniec
4 23.04.2018 - Kwota na sfinansowanie zamówienia 282,4 KB 07-06-2018 Tomasz Duniec
5 23.04.2018 - Zestawienie ofert 271,3 KB 07-06-2018 Tomasz Duniec
6 SIWZ 298,5 KB 07-06-2018 Tomasz Duniec