Zestawienie ofert; Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (09.05.2018)


Katowickie Centrum Onkologii 
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 euro na wykonanie połączeń sieci teleinformatycznej 
oznaczenie sprawy: KCO/ PN/ 25 /2018 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) – zwana dalej ustawą Pzp. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zwana dalej SIWZ – jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.kco.katowice.pl 
Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto). 

Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie połączeń sieci teleinformatycznych pomiędzy budynkiem Zarządu zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Raciborskiej 26, a Zespołem nr 2 zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Józefowskiej 119, z dostępem do Internetu, z dostawą, montażem, uruchomieniem i konserwacją i serwisowaniem wszystkich niezbędnych nowych urządzeń i ich demontażem po zakończeniu umowy wraz z dwuletnią opłatą za Internet* 
* oznacza całkowitą opłatę obejmującą instalację, abonament, opłatę za ewentualną dzierżawę łączy, inne opłaty wynikające z przyjętego przez Wykonawcę rozwiązania. 

CPV: 32412110-8 Sieć internetowa, CPV: 32412120-8 Sieć intranetowa. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. 

UWAGA! 

 1. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z istniejącymi obiektami i urządzeniami teleinformatycznymi Zamawiającego. 
 2. Wykonawca ma obowiązek połączenia sieci transmisji danych pomiędzy budynkiem Zarządu i Zespołem nr 2 przy użyciu łącza ciemnego włókna światłowodowego, z zapewnieniem bezpieczeństwa danych transmisji (bez użycia aktywnych urządzeń), zakończonego obustronnie dostarczonymi przez Wykonawcę odpowiednimi modułami optycznymi SFP (współpracującymi ze światłowodem jednomodowym), pasującymi do gniazd mini-GBIC (SFP) w przełączniku Zamawiającego. Wymagany Interfejs ETHERNET (RJ45). Wykonawca ma obowiązek również wykonania bezpiecznego alternatywnego połączenia między budynkiem Zarządu a Zespołem nr 2 wykorzystywanego przez Zamawiającego do transmisji danych między budynkami, na czas wystąpienia awarii łącza ciemnego włókna światłowodowego – należy dołączyć opis wykonania i sposobu przełącznia. 
  Wykonawca ma obowiązek dostarczenia na czas trwania Umowy urządzeń niezbędnych do realizacji transmisji. 
 3. Wykonawca ma obowiązek wykonać wszelkie prace związane z realizacją projektu i montażem wszystkich niezbędnych urządzeń w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy oraz nadzorować poprawność połączeń wraz z ich serwisowaniem: 
  • Wykonanie projektowanego rozwiązania wraz z opisem zastosowanego rozwiązania bezpieczeństwa transmisji danych, 
  • Testy urządzeń transmisyjnych, 
  • Instalacja urządzeń, testy urządzeń i szkolenie użytkownika, 
  • Odbiór i przekazanie do używania urządzeń wraz z aktywnymi łączami i projektem powykonawczym, 
 4. Parametry dostępu do Internetu - gwarantowana przepływność min. 90 Mbit/s (symetryczne) - wymagany Interfejs ETHERNET (RJ45) - lokalizacja przyłącza Internetu w budynku Zarządu - łącze podstawowe. 
 5. Alternatywny automatyczny dostęp do Internetu LTE od innego operatora wraz z niezbędnym osprzętem i automatycznym przełączaniem w momencie utraty połączenia podstawowego. Backupowe łącze z wymaganym stałym adresem IP oraz bez limitu transferu danych i zmniejszenia przepustowości. 
 6. Dostarczenie 20 zewnętrznych adresów IP. 
 7. Zamawiający nie dopuszcza realizacji usługi inną drogą niż kablowa – dot. łącza podstawowego.
 8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wdrożony system zarządzania jakością zgodny z EN ISO 9001:2008 lub nowszym w zakresie utrzymania i udostępniania światłowodowej sieci telekomunikacyjnej oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych." 

Termin realizacji zamówienia 
Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od daty wykonania połączeń z dostępem do Internetu. 

Termin wykonania połączeń z dostępem do Internetu w tym wykonanie wszelkich prac związanych z realizacją projektu i montażem wszystkich niezbędnych urządzeń do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy. 

Warunki udziału w postępowaniu 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy Pzp dotyczące: 

 • kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 
 • sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
 • zdolności technicznej lub zawodowej, 
  oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 ustawy Pzp., a także dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty. 
 1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej: 
  1. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się, co najmniej 2 usługami odpowiadającymi swoim rodzajem usług stanowiących przedmiot zamówienia) 
 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów: 
  1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP. 
 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, złoży: 
  1. informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
  2. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
   • nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 229 ze zm.). 

W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Podstawy wykluczenia 
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1pkt 12-23 i ust. 5 ustawy PZP. 

Zawartość oferty, w tym wykaz oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

 1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty. 
 2. Aktualne na dzień składania ofert: 
  • Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ. 
  • Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ. 
 3. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 4 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy. 
 4. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiące Załącznik Nr 5 do SIWZ. 
 5. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie o podwykonawcach Załącznik nr 6 do SIWZ. 
 6. INNE DOKUMENTY: 
  1. Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normą jakości EN ISO 9001:2008 lub nowszą w zakresie utrzymania i udostępniania światłowodowej sieci telekomunikacyjnej oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych 
  2. Projekt rozwiązania zawierający: 
   • schemat blokowy i funkcjonalny wraz z opisem 
   • zastosowane urządzenia, miejsca ich zainstalowania i zasady ich działania 
   • opis działania wewnętrznej sieci teleinformatycznej z zapewnieniem bezpieczeństwa transmisji danych 
   • opis w zakresie sposobu dostarczenia Internetu 

Informacje zawarte w oświadczeniu będą, stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w Warunkach udziału w postępowaniu. 

Wadium: 
W postępowaniu jest wymagane wadium w wysokości: 500,00 zł 

Kryterium oceny ofert: 

 1. Ryczałtowa cena za całkowitą realizację zamówienia /wykonanie połączenia w tym dzierżawa ciemnego włókna, dostawa, montaż, uruchomienie, konserwacja i serwisowanie urządzeń i ich demontaż po zakończeniu umowy wraz z dwuletnią opłatą za Internet * - 100% 

  * oznacza całkowitą miesięczną opłatę obejmującą: instalację, abonament, inne opłaty wynikające z przyjętego przez Wykonawcę rozwiązania. 

Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert: 
Oferty należy złożyć do dnia 07.05.2018.r. do godz. 10:00 w 40-074 Katowice, ulica Raciborska 26,I piętro, Kancelaria Dyrektora 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2018r. o godz. 11:00 w 40–074 Katowice, ulica Raciborska 28, budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych. 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Zamawiający nie ogranicza 
możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 

Zamawiający nie zamierza 

 1. zawierać umowy ramowej, 
 2. ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, 
 3. zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Zamawiający nie przewiduje 

 1. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 
 2. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia, 
 3. istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
 4. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. 

Zamawiający przewiduje 
zamówienia, o których mowa zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, w wysokości 20% zamówienia podstawowego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

 1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych o której mowa w art. 12a ustawy Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, 
 2. zmiany treści SIWZ z zachowaniem wymogów o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz umieści ją na stronie internetowej. 

Osoba upoważniona do udzielania informacji - mgr Tomasz Duniec - informatyk 
Telefon 32 4200-282 
Fax 32 2514-533 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu


25.04.2018 r. 

Dodatkowe materiały:


Data utworzenia
14-05-2018 (Tomasz Duniec)
Data modyfikacji
25-06-2018 (Tomasz Duniec)
Data publikacji
25-04-2018
Drukuj (PDF) bieżącej strony

Przegląd załączników

Lp. Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Opublikował
1 02.05.2018 - Zmiana terminu składania ofert 300,2 KB 07-06-2018 Tomasz Duniec
2 07.05.2018 - Zapytania 857,7 KB 07-06-2018 Tomasz Duniec
3 09.05.2018 - Kwota na sfinansowanie zamówienia 230 KB 07-06-2018 Tomasz Duniec
4 09.05.2018 - Zestawienie ofert 294,3 KB 07-06-2018 Tomasz Duniec
5 27.04.2018 - Informacja 405,3 KB 07-06-2018 Tomasz Duniec
6 27.04.2018 - Załącznik nr 2 do SIWZ /poprawny/ 66,5 KB 07-06-2018 Tomasz Duniec
7 27.04.2018 - Załącznik nr 3 do SIWZ /poprawny/ 63,5 KB 07-06-2018 Tomasz Duniec
8 SIWZ 259,5 KB 07-06-2018 Tomasz Duniec