Sprostowanie do zmiany terminu składania ofert (08.05.2018)


Katowickie Centrum Onkologii 
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 euro na zakup i dostarczanie gazów medycznych 
oznaczenie sprawy: KCO/PN/ 23 /2018 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) – zwana dalej ustawą Pzp. 

Sposób przekazania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zwana dalej SIWZ
 1. SIWZ będzie dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.kco.katowice.pl po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
 2. SIWZ można uzyskać pod adresem: Katowickie Centrum Onkologii, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26 – Dział Księgowości.
 3. Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostarczanie gazów medycznych w podziale na: 

- PAKIET NR 1 – Gazy medyczne: 
 1. Tlen medyczny - lek: 
  • w butlach 10 l – 1,6 m3 - będące własnością Wykonawcy, 
  • w butlach 40 l – 6,4 m3 - będące własnością Wykonawcy, 
  • Tlen medyczny - lek do Zbiornika A (Zespół nr 2) (ok. 700kg) wraz z ich dzierżawą - będących własnością Wykonawcy. 
 2. Sprężone powietrze syntetyczne w butlach 40-50 l - będące własnością Wykonawcy. 

- PAKIET NR 2 – Gazy medyczne: 

 1. Tlen medyczny - lek do Zbiornika B (Zespół nr 1) wraz z dzierżawą - będący własnością Wykonawcy. 

- PAKIET NR 3 – Gazy medyczne: 

 1. Tlen medyczny w butlach aluminiowych transportowych z zintegrowanym zaworem o poj. 2l i 5l - będące własnością Wykonawcy. 

- PAKIET NR 4 – Gazy medyczne: 

 1. Mieszanina podtlenku azotu z tlenem w butlach aluminiowych z wmontowanym i zintegrowanym zaworem, oraz wbudowanym przepływomierzem o poj. 10l - będące własnością Wykonawcy. 
 2. Podtlenek azotu – lek – w butlach o pojemności 7 kg - będące własnością Wykonawcy. 
 3. Ciekły azot do termosów - będących własnością Zamawiającego. 

- PAKIET NR 5 – Gazy medyczne: 

 1. Dwutlenek węgla medyczny w butlach do zastosowań wewnętrznych - będące własnością Wykonawcy. 

- PAKIET NR 6 – Gazy medyczne: 

 1. Argon 5,0 – w butlach do zastosowań medycznych - będące własnością Zamawiającego. 

ujęte w Załączniku nr 6 do SIWZ – Oferta Cenowa. 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 
24111500-0 - gazy medyczne. 

Lokalizacja zbiorników 
Zbiornik A − Zespół nr 2 „Szpital Geriatryczno-Onkologiczny”- Katowice, ul. Józefowska 119. 
Zbiornik B − Zespół nr 1 „Wiktoria Szpital” - Katowice, ul. Raciborska 27, przy parkingu Centrum. 

UWAGA! 
- Dot. PAKIETU NR 1 

Wykonawca: 

 • dostarczy zbiornik kriogeniczny o pojemności ok. 700 kg bez telemetrii, 
 • zainstaluje, podłączy i uruchomi zbiornik na istniejącym fundamencie (w tym wykona niezbędne instalacje np. instalację rurociągu), 
 • wykona prace w sposób umożliwiający niezakłócone funkcjonowanie Centrum, 
 • dokona instruktażu pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji zbiornika leżącej po stronie Zamawiającego, w terminie do 10 dni od daty zawarcia Umowy. 

- Dot. PAKIETU NR 2 

Wykonawca: 

 • dostarczy zbiornik kriogeniczny o pojemności 2000 - 3000 litrów z telemetrią, 
 • zainstaluje, podłączy i uruchomi zbiornik na istniejącym fundamencie (w tym wykona niezbędne instalacje np. instalację rurociągu), 
 • wykona prace w sposób umożliwiający niezakłócone funkcjonowanie Centrum, 
 • dokona instruktażu pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji zbiornika leżącej po stronie Zamawiającego, 
 • dostarczy dokumentację techniczno – ruchową dzierżawionego zbiornika, a także systemu telemetrii, 
  w terminie do 10 dni od terminu realizacji Umowy. 

- Dot. PAKIETU NR 1, 2 

 1. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją techniczną infrastruktury zasilania obiektów w tlen i lokalizacją fundamentów. 
 2. Wizja lokalna możliwa codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 13:00 po uprzednim zgłoszeniu na numer faksu 32 2514-533. 

- Dot. PAKIETU NR 3 

 1. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty specyfikacji dostarczanych gazów medycznych – wskazujące parametry gazów, przedstawiającej produkt celem identyfikacji przedmiotu zamówienia. 
 2. Butle muszą posiadać certyfikat dopuszczający do stosowania w pracowni rezonansu magnetycznego. 

- Dot. PAKIETU NR 4 

dotyczy mieszaniny podtlenku azotu i tlenu w butlach aluminiowych o poj. 10l

 1. Zamawiający wymaga zaworów dozujących, nie wymagających przeglądu i serwisu oraz sterylizacji po każdym użyciu, z filtrami antybakteryjnymi i wymiennymi oraz z jednorazowymi ustnikami. 
 2. Zamawiający wymaga aby zawór dozujący był zarejestrowany jako wyrób medyczny i posiadał znak CE. 
 3. Zamawiający wymaga aby była możliwość ciągłego podawania mieszaniny gazów (do 6 godzin) pacjentom bez konieczności kontrolowania morfologii krwi. 
 4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dołączył do oferty: 
  1. instrukcję obsługi zaworu wydechowego jednorazowego użycia, 
  2. instrukcję obsługi urządzenia które zgodnie z zasadami jego prawidłowego użytkowania i konserwacji (zawartymi w instrukcji obsługi producenta) nie wymaga ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części, 
  3. certyfikat lub inny dokument wystawiony przez podmiot uprawniony (np. producenta) zaworu dozującego informujący o tym, że oferowane urządzenie nie zawiera ftalanów, 
  4. rysunki techniczne butli zarejestrowanych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jako opakowania bezpośredniego do oferowanego produktu leczniczego. 
 5. Gaz jest stosowany w położnictwie, pacjentka oddycha/absorbuje gaz podczas skurczów. 

- Dot. PAKIETU NR 4 

dotyczy ciekłego azotu 

 1. Wolumen jednorazowej dostawy ciekłego azotu: 
  • Zespół nr 1 „Wiktoria Szpital” – do 40 kg, 
  • Zespół nr 2 „Szpital Geriatryczno-Onkologiczny” – do 50 kg. 
 2. Zamawiający posiada termosy o pojemności 10 kg i 20 kg. 

Realizacja dostawy 

 • dot. Pakietu nr 1, 3-6 
  Realizacja dostawy nastąpi w ciągu 2 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od złożenia zamówienia elektronicznie faksem lub e-mailem, w godzinach ustalonych z Zamawiającym. 
 • dot. Pakietu nr 2 
  Wykonawca gwarantuje ciągłe monitorowanie poziomu tlenu i na bieżąco dostarczanie tlenu z 48 godzinnym poinformowaniem o dostawie (dzień, godzina). 

Zamawiający zastrzega: 
Ilości zamawianych towarów mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi i będą wynikały z zamówień, bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego towaru. 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj.: na poszczególne kompletne Pakiety. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Termin realizacji zamówienia 
Termin realizacji zamówienia: przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania wartości umowy. 

Miejsce realizacji dostaw 
Dot. Pakietu nr 1, 3-6 
Zespół nr 1 „Wiktoria Szpital” - Katowice, ul. Raciborska 27, 
Zespół nr 2 „Szpital Geriatryczno-Onkologiczny”- Katowice, ul. Józefowska 119. 

Dot. Pakietu nr 2 
Zespół nr 1 „Wiktoria Szpital” - Katowice, ul. Raciborska 27. 

Warunki udziału w postępowaniu 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy Pzp dotyczące: 

 • kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 
 • sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
 • zdolności technicznej lub zawodowej, 
  oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 ustawy Pzp., a także dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty. 
 1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów: 
  1. koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
 2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej:
  1. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się co najmniej 2 dostawami odpowiadającymi swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia). 
 3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający będzie żądał: 
  1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 
 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 229 ze zm.). 

W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Podstawy wykluczenia 
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 ustawy Pzp. 
Zawartość oferty, w tym wykaz oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

Oferta musi zawierać: 

 1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ. 
 2. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, aktualne na dzień składania ofert, Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ. 
 3. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, aktualne na dzień składania ofert, Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ. 
 4. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Istotne Postanowienia Umowy, stanowiące Załącznik Nr 4 do SIWZ. 
 5. Wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie o podwykonawcach, stanowiące Załącznik Nr 5 do SIWZ. 
 6. Wypełnioną i podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Ofertę Cenową, stanowiącą Załącznik Nr 6 do SIWZ. 
  Uwaga! Zamawiający zaleca, aby Ofertę Cenową stanowiącą Załącznik Nr 6 do SIWZ Wykonawca złożył również w formie elektronicznej na dowolnym nośniku elektronicznym, np. na płycie CD, DVD. 
 7. INNE DOKUMENTY: 
  Wykonawca składający ofertę dołącza do oferty: 
  1. dot. Pakietu nr 1, 2, 3 i 4 
   1. Świadectwo rejestracji leku (tlenu medycznego, podtlenku azotu) – zgodnie z obowiązującymi przepisami – z wyraźnym wskazaniem na dokumencie numeru Pakietu którego dotyczy. 
  2. dot. Pakietu nr 1, 2 
   1. Deklaracja zgodności lub znak CE dla zbiornika będącego przedmiotem dzierżawy – z wyraźnym wskazaniem na dokumencie numeru Pakietu którego dotyczy. 
  3. dot. Pakietu nr 4 
   1. Instrukcję obsługi zaworu wydechowego jednorazowego użycia – z wyraźnym wskazaniem na dokumencie numeru Pakietu którego dotyczy, 
   2. Instrukcję obsługi urządzenia które zgodnie z zasadami jego prawidłowego użytkowania i konserwacji (zawartymi w instrukcji obsługi producenta) nie wymaga ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części – z wyraźnym wskazaniem na dokumencie numeru Pakietu którego dotyczy, 
   3. Certyfikat lub inny dokument wystawiony przez podmiot uprawniony (np. producenta) zaworu dozującego informujący o tym, że oferowane urządzenie nie zawiera ftalanów – z wyraźnym wskazaniem na dokumencie numeru Pakietu którego dotyczy, 
   4. Rysunki techniczne butli zarejestrowanych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jako opakowania bezpośredniego do oferowanego produktu leczniczego – z wyraźnym wskazaniem na dokumencie numeru Pakietu którego dotyczy. 

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w Warunkach udziału w postępowaniu. 

Wadium 

 1. Wadium jest wymagane w zakresie: 
  Pakietu Nr 1 w wysokości: 500,00 zł, 
  Pakietu Nr 4 w wysokości: 700,00 zł. 
  Razem: 1.200,00 zł. 
 2. Wadium nie jest wymagane w zakresie Pakietu Nr 2, Pakietu Nr 3, Pakietu Nr 5 i Pakietu nr 6. 

Kryterium oceny ofert: 
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet – 100% 

Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert: 
Oferty należy złożyć do dnia 08.05.2018 r. do godz. 10:00 w Katowickim Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26 – Kancelaria Dyrektora. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.05.2018 r. o godz. 11:00 w Katowickim Centrum Onkologii, ul. Raciborska 28, budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych. 

Oferty muszą być sporządzone w języku polskim. 

Termin związania ofertą 
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Zamawiający nie ogranicza 
możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 

Zamawiający nie zamierza 

 1. zawierać umowy ramowej, 
 2. ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, 
 3. zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Zamawiający nie przewiduje 

 1. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
 2. zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, 
 3. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia, 
 4. istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
 5. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

 1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, o której mowa w art. 12a ustawy Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, 
 2. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej. 

  Osoba upoważniona do udzielania informacji - Andrzej Erenc – Kierownik Sekcji Techniczno-Gospodarczej Zespołu nr 1 
  Telefon: 32 42-00-218, 
  Fax: 32 2514 – 533. 

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.04.2018 r.

Data utworzenia
14-05-2018 (Tomasz Duniec)
Data modyfikacji
25-06-2018 (Tomasz Duniec)
Data publikacji
25-04-2018
Drukuj (PDF) bieżącej strony

Przegląd załączników

Lp. Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Opublikował
1 07.05.2018 - Zapytania 30,2 KB 07-06-2018 Tomasz Duniec
2 07.05.2018 - Zmiana terminu składania ofert 23,5 KB 07-06-2018 Tomasz Duniec
3 08.05.2018 - Sprostowanie do zmiany terminu składania ofert 19,7 KB 07-06-2018 Tomasz Duniec
4 SIWZ 249 KB 07-06-2018 Tomasz Duniec
5 Załącznik nr 6 do SIWZ 91 KB 07-06-2018 Tomasz Duniec