postępowanie o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji na odbiór, wywóz (transport) i unieszkodliwianie odpadów medycznych, oznaczenie sprawy: KCO/TP/52/2021


Przedmiotem zamówienia jest odbiór, wywóz (transport) i unieszkodliwianie odpadów medycznych z Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach – przekazujący odpady medyczne (nr rejestrowy BDO 000019996).

2. Katalog odpadów medycznych wytwarzanych w K.C.O.:

18 01 01   Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03),

18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03),  

18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82,

18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne,

18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

*- odpady niebezpieczne.

oznaczenie sprawy: KCO/TP/ 52 /2021

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

- Platforma zakupowa MARKETPLANET: https://kco.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet


Data utworzenia
24-11-2021 (Remigiusz Ignaszak)
Data publikacji
24-11-2021
Drukuj (PDF) bieżącej strony