Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż środka trwałego: Zestaw Tomografii komputerowej Somatom Sensation Open


Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż środka trwałego:

Zestaw Tomografii komputerowej Somatom Sensation Open nr ser. 49324 przy cenie wywoławczej 51.800,00 zł plus należny podatek Vat.

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej i osoby fizyczne.

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup zestawu tomografii komputerowej - nie otwierać przed 11.09.2023 godz. 11:00” należy składać w Katowickim Centrum Onkologii w Katowicach , ul. Raciborska 26 w kancelarii w terminie do 11.09.2023 do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 11:00 w Sekcji Zamówień Publicznych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 28, budynek poradni, II piętro.

Oferta powinna zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę , adres zamieszkania lub siedzibę oferenta,

- proponowaną cenę zakupu sprzętu i sposób jej zapłaty,

- oświadczenie oferenta, iż zapoznał się ze stanem technicznym sprzętu i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń,

- dowód wpłaty wadium.

Istnieje możliwość obejrzenia sprzętu  w miejscu jego magazynowania  w Mikołowie  przy ul. Wyzwolenia 27  ( f. SHIELTEC Sp. z o. o. ) po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać u  mgr Jana Wróblewskiego  - Z- cy dyrektora ds. administracyjno – technicznych w budynku poradni, II piętro w Katowicach przy ul. Raciborskiej 28 lub telefonicznie pod nr 32 42 00 348, 606 433 218 lub na stronie internetowej Szpitala www.kco.katowice.pl

Ogłaszający przetarg zastrzega dla siebie prawo jego unieważnienia bez podania przyczyny.


Data utworzenia
01-09-2023 (Justyna Pugaczew-Jamrozik)
Data publikacji
01-09-2023
Drukuj (PDF) bieżącej strony

Przegląd załączników

Lp. Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Opublikował
1 Ogłoszenie 233,3 KB 01-09-2023 Justyna Pugaczew-Jamrozik
2 Waruki przystąpienia do przetargu 679,3 KB 01-09-2023 Justyna Pugaczew-Jamrozik
3 Dane techniczne 91,3 KB 01-09-2023 Justyna Pugaczew-Jamrozik
4 Zawiadomienie 232,7 KB 12-09-2023 Gabriela Pietyra