Ogłoszenie wyników postępowania (17.05.2018)


Katowickie Centrum Onkologii 
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 euro na zakup i dostarczanie odczynników laboratoryjnych, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych oraz autoryzowany serwis zapewniający sprawność analizatora w tym przeglądy, naprawy wraz z wymianą części 
oznaczenie sprawy: KCO/PN/ 21 /2018 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) – zwana dalej ustawą Pzp. 

Sposób przekazania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zwana dalej SIWZ 
1. SIWZ jest dostępna na stronie internetowej K.C.O.: www.kco.katowice.pl 
2. SIWZ można uzyskać pod adresem: Katowickie Centrum Onkologii, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26 – Dział Księgowości. 
3. Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto). 

Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczanie odczynników laboratoryjnych, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych oraz autoryzowany serwis zapewniający sprawność analizatora w tym przeglądy, naprawy wraz z wymianą części (zwane w dalszej treści odczynniki laboratoryjne) dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Katowickiego Centrum Onkologii, w podziale na: 
Pakiet nr 1 – Odczynniki i krew kontrolna do analizatora hematologicznego (5diff) XT-4000i, 
Pakiet nr 2 – Materiały kontrolne do analizatora hematologicznego (3diff) Mythic 18, 
Pakiet nr 3 – Odczynniki, materiały eksploatacyjne do analizatora Rapidlab 248, 
Pakiet nr 4 – Testy manualne, 
Pakiet nr 5 – Odczynniki i materiały zużywalne do analizatora parametrów krytycznych Radiometer ABL90 Flex, 
Pakiet nr 6 – Odczynniki, materiały kontrolne, kalibratory, materiały eksploatacyjne do analizatora biochemicznego Cobas Integra 400 Plus oraz autoryzowany serwis zapewniający sprawność analizatora w tym przeglądy, naprawy wraz z wymianą części, których asortyment i szacunkowe ilości przedstawia Załącznik Nr 8 do SIWZ – Oferta Cenowa. 

Dodatkowe informacje 

Dot. Pakietu nr 1 
1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynników laboratoryjnych równoważnych, kompatybilnych dla użytkowanego urządzenia, posiadających zgłoszenie, wpis do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub inny dokument zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie, dopuszczający produkt do stosowania, obrotu w kraju. 
2. Zamawiający wymaga odczynników predefiniowanych do analizatora hematologicznego (5diff) XT-4000i na które Wykonawca posiada odpowiednie dokumenty potwierdzające równoważność i kompatybilność. 

dot. Pakietu nr 2, 3 
Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt odpowiadający oryginałowi, o takich samych parametrach, spełniający wymagania producenta analizatora, który gwarantuje prawidłowe jego funkcjonowanie. W przypadku w którym urządzenie ulegnie uszkodzeniu w związku z użyciem produktu równoważnego Wykonawca poniesie koszt jego naprawy. 

dot. Pakietu nr 5 
Zamawiający posiada na gwarancji analizator parametrów krytycznych Radiometer ABL90 Flex. 
W tym przypadku Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 

dot. Pakietu nr 6 
Zamawiane odczynniki są predefiniowane do analizatora biochemicznego Cobas Integra 400 Plus i nie mogą podlegać modyfikacjom, muszą być oznaczone kodem kreskowym umożliwiającym automatyczny odczyt przez aparat. Aplikacje biochemiczne enzymatyczne wg I.F.C.C. (International Federation of Clinical Chemistry) 

UWAGA 
1. Wg instrukcji obsługi użytkowania, producent zaleca użycie odczynników oryginalnych, posiadających zgłoszenie, wpis do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub inny dokument zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie, dopuszczający produkt do stosowania i obrotu w kraju. 
2. Pożądane będzie zaoferowanie odczynników oryginalnych.
3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynników laboratoryjnych równoważnych, kompatybilnych dla użytkowanego urządzenia, posiadających odpowiednie zgłoszenie, wpis do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oferowanych odczynników laboratoryjnych lub inny dokument zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie, dopuszczający produkt do stosowania i obrotu w kraju. 

I. Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia 
1. Wykonawca gwarantuje dostarczenie towaru z terminem ważności nie krótszym niż 8 miesięcy od daty dostawy, jakościowo odpowiadających wymogom, w opakowaniach zapewniających bezpieczny transport i magazynowanie. – dot. Pakietu nr 1 poz. 1-7, Pakietu nr 2, 3, 5, 6. 
2. Wykonawca gwarantuje dostawę preparatów krwiopochodnych z minimalnym terminem ważności 2 miesiące – dot. Pakietu nr 1 poz. 8, 9, 10. 
3. Wykonawca gwarantuje dostawę testów z terminem ważności zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ – dot. Pakietu nr 4. 
4. Wykonawca na cały okres obowiązywania umowy musi zagwarantować autoryzowany serwis zapewniający sprawność analizatora w tym przeglądy, naprawy wraz z wyminą części analizatora Cobas Integra 400 Plus w ramach złożonej oferty cenowej – dot. Pakietu nr 6. 
5. Zapewnienie sprawności analizatora może się odbyć przez wstawienie analizatora zastępczego – dot. Pakietu nr 6. 
6. Wykonawca gwarantuje dostarczenie aktualnych instrukcji w języku polskim (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. - Dz. U. z 2017r. poz. 211 ze zm.), z pierwszą dostawą i przy każdorazowej zmianie treści instrukcji (dopuszcza się dostarczanie instrukcji w języku polskim w formie elektronicznej na płycie CD, DVD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami). 

II. Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia 
1. Zamawiający rozumie przez zakup i dostarczanie odczynników laboratoryjnych, sukcesywne: 
A. dostawy średnio jeden lub dwa raz w miesiącu w ilościach wynikających z potrzeb Zamawiającego – dot. Pakietu nr 1 poz. 1-7, Pakietu nr 2, 3, 4, 5, 6. 
B. dostawy zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do oferty – dot. Pakietu nr 1 poz. 8, 9, 10, przez cały okres obowiązywania umowy na podstawie zamówień składanych do Wykonawcy przy pomocy faksu. 
2.1. Zamawiający wymaga dokonania każdej dostawy w terminie do 14 dni roboczych (t.j. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego przy pomocy faksu – dot. Pakietu nr 1 poz. 1-7, Pakietu nr 2, 3, 5, 6. 
2.2. Zamawiający wymaga dokonania każdej dostawy w terminie do 5 dni roboczych (t.j. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego przy pomocy faksu – dot. Pakietu nr 4. 
3. Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania niezmienności cen brutto na zaoferowany asortyment przez cały okres obowiązywania umowy. 
4.1. Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją umowy w tym koszty transportu, wyładunku i wniesienia towaru loco Laboratorium i loco Magazyn Zamawiającego – dot. Pakietu nr 1-5. 
4.2. Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją umowy w tym koszty transportu, wyładunku i wniesienia towaru loco Laboratorium Zamawiającego oraz koszty autoryzowanego serwisu zapewniającego sprawność analizatora w tym przeglądy, naprawy wraz z wyminą części – dot. Pakietu nr 6. 
5. Wykonawca musi zagwarantować dostępność towaru przez cały okres obowiązywania umowy. 
6. Ilości zamawianych towarów mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi i będą wynikały z zamówień, bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego towaru. 
7. UWAGA: 
a. Zamawiający w kolumnie /Cena jedn. netto/ dopuszcza wycenę do czterech miejsc po przecinku, 
b. Zamawiający w kolumnach /Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto/ dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku. 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 
33696000-5 Odczynniki i środki kontrastowe – dot. Pakietu nr 1-6, 
50410000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej – dot. Pakietu nr 6. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na poszczególne kompletne Pakiety od 1 - 6 ujęte w Załączniku nr 8 do SIWZ. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

WYMAGANIA DODATKOWE: 
Dot. Pakietu nr 1 
1. Dostawa odczynników i krwi kontrolnej do analizatora hematologicznego (5diff) XT-4000i będącego własnością Zamawiającego. 
2. Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. 
3. Trwałość materiałów kontrolnych min. 2 miesiące od daty dostarczenia do laboratorium - dot. poz. 8, 9, 10. 
4. Trwałość materiałów kontrolnych po otwarciu fiolki min. 14 dni w temp. 2-8°C. 

Dot. Pakietu nr 2 
1. Oferowane kontrolki posiadają możliwość wyk. badania na analizatorze (3diff) Mythic 18. 
2. Trwałość materiałów kontrolnych min. 3 miesiące od daty dostarczenia do laboratorium. 
3. Trwałość po otwarciu fiolki min. 14 dni w temp. 2-8°C. 

Dot. Pakietu nr 3 
1. Wartości nominalne materiału kontrolnego dla analizatora Rapidlab 248 uwzględniające korektę wartości w zależności od temperatury - dot. poz. 17, 18, 19. 
2. Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. 
3. Materiały eksploatacyjne oryginalne dedykowane do analizatora Rapidlab 248. 
4. Zamawiający dopuszcza odczynniki równoważne. 

Dot. Pakietu nr 4 
1. Test do wykrywania indolu szybki, kompletny, instrukcja w języku polskim, termin wazności minimum 6 miesięcy. 
2. Kwas fenyloboronowy i EDTA w postaci probówek, spełnia wymogi EUCAST do diagnostyki KPC i MBL, instrukcja wykonania badania w języku polskim. 
3. Test na oksydazę i cefinazę w postaci szybkiego testu diagnostycznego, pozwalającego na wykrycie oksydazy maksymalnie w ciągu 1 minuty. Test kompletny, instrukcja w języku polskim, termin ważności minimum 6 miesięcy – dot. poz. 2, 8. 

Dot. Pakietu nr 6 
1. Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów, materiałów eksploatacyjnych do analizatora Cobas Integra 400 Plus będącego własnością Zamawiającego. 
2. W przypadku braku sprawności analizatora Cobas Integra 400 Plus uniemożliwiającego wykonywanie badań lub cyklicznie powtarzającego się problemu z utrzymaniem jego pełnej gotowości do wykonywania badań, w terminie do 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy analizator zastępczy o co najmniej takich samych parametrach co Cobas Integra 400 Plus. 
3. W przypadku zaoferowania analizatora zastępczego w ramach zapewnienia sprawności w trakcie realizacji umowy Wykonawca gwarantuje w ramach złożonej oferty cenowej, że: 
- poinformuje o tym fakcie Zamawiającego przed dostarczeniem analizatora, 
- zapewni ciągłość wykonywanych badań, 
- zainstaluje zaoferowany analizator zastępczy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zakończony protokołem instalacji i uruchomienia oraz szkolenia personelu, 
- po zakończeniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do odbioru analizatora zastępczego potwierdzonego protokołem odbioru, 
- zapewni taką ilość odczynników pozwalającą na wykonanie jednakowej ilości badań co na analizatorze Cobas Integra 400 Plus do czasu zakończenia umowy, 
- dołączy do oferty materiały informacyjne z dokładnym opisem technicznym oferowanego analizatora zastępczego. 
4. Wykonawca zapewnia podłączenie analizatora zastępczego do laboratoryjnego systemu informatycznego e-Lab. 
5. Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. 


Termin realizacji zamówienia: do czasu wyczerpania wartości umowy jednak nie dłużej niż do dnia 13.03.2019 r. 

Miejsce realizacji dostaw 
Dot. Pakietu nr 1-4, 6 
Laboratorium Zamawiającego – Katowice, ul. Raciborska 27, budynek główny półpiętro (od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 do 19:00). 

Dot. Pakietu nr 5 
Magazyn Zamawiającego – Katowice, ul. Raciborska 27 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 do 15:00). 

Warunki udziału w postępowaniu 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy Pzp dotyczące: 
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
- zdolności technicznej lub zawodowej, 
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 ustawy Pzp, a także dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty. 

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej: 
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się co najmniej 2 dostawami odpowiadającymi swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia). 
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający będzie żądał: 
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 
3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 229 ze zm.). 

W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Podstawy wykluczenia 
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 ustawy Pzp. 

Zawartość oferty, w tym wykaz oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

Oferta musi zawierać: 
1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ. 
2. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, aktualne na dzień składania ofert, Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ. 
3. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, aktualne na dzień składania ofert, Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ. 
4. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Istotne Postanowienia Umowy, stanowiące Załącznik Nr 4 do SIWZ. 
5. Wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie o podwykonawcach, stanowiące Załącznik Nr 5 do SIWZ. 
6. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenia Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ – dot. Pakietu nr 1, 5, 6. 
7. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik Nr 7 do SIWZ – Harmonogram dostaw – dot. Pakietu nr 1 poz. 8, 9, 10. 
8. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik Nr 7A do SIWZ – Harmonogram przeglądów serwisowych – dot. Pakietu nr 6. 
9. Wypełnioną i podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Ofertę Cenową, stanowiącą Załącznik Nr 8 do SIWZ. 
Uwaga! Zamawiający zaleca, aby Ofertę Cenową stanowiącą Załącznik Nr 8 do SIWZ Wykonawca złożył również w formie elektronicznej na dowolnym nośniku elektronicznym, np. na płycie CD, DVD. 
10. INNE DOKUMENTY: 
Dot. Pakietu nr 1 
a) W przypadku zaoferowania odczynników równoważnych, kompatybilnych dla użytkowanego urządzenia Wykonawca składający ofertę dołącza do oferty oświadczenie potwierdzające, że oferowane odczynniki posiadają zgłoszenie, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Dot. Pakietu nr 1-6 
a) UWAGA – dot. substancji niebezpiecznych oraz opakowań przeznaczonych do utylizacji 
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty charakterystyk wszystkich oferowanych substancji i preparatów niebezpiecznych w formie papierowej oraz zapisane na dowolnym nośniku (np. CD, DVD), na każdy z odczynników wraz z ofertą a w przypadku braku kart charakterystyk dla oferowanych produktów – Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane produkty nie posiadają cech substancji niebezpiecznych zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi. 

Informacje zawarte w oświadczeniu będą, stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w Warunkach udziału w postępowaniu. 

Wadium 
W postępowaniu nie jest wymagane wadium. 

Kryterium oceny ofert: 
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet – 100% 

Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert: 
Oferty należy złożyć do dnia 17.04.2018 r. do godz. 10:00 w Katowickim Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26 – Kancelaria Dyrektora. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.04.2018 r. o godz. 11:00 w Katowickim Centrum Onkologii, ul. Raciborska 28, budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych. 

Oferty muszą być sporządzone w języku polskim. 

Termin związania ofertą 
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Zamawiający nie ogranicza 
możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 

Zamawiający nie zamierza 
1. zawierać umowy ramowej, 
2. ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, 
3. zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Zamawiający nie przewiduje 
1. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 
2. zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, 
3. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia, 
4. istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
5. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, o której mowa w art. 12a ustawy Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, 
2. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej. 

Osoba upoważniona do udzielania informacji 
Zarządzający Pracownią Diagnostyki Laboratoryjnej – mgr Stanisław Iwańczak 
Telefon: (32) 42-00-229, (32) 42-00-228 
Fax: (32) 2514 – 533 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.04.2018 r.


Data utworzenia
07-06-2018 (Tomasz Duniec)
Data modyfikacji
10-08-2018 (Michał Pisula)
Data publikacji
07-06-2018
Drukuj (PDF) bieżącej strony

Przegląd załączników

Lp. Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Opublikował
1 13.04.2018 - Zmiana terminu składania ofert 24 KB 07-06-2018 Tomasz Duniec
2 17.04.2018 - Zmiana terminu składania ofert 21,7 KB 07-06-2018 Tomasz Duniec
3 17.05.2018 - Ogłoszenie wyników postępowania 39 KB 07-06-2018 Tomasz Duniec
4 23.04.2018 - Zmiana terminu składania ofert 22,4 KB 07-06-2018 Tomasz Duniec
5 24.04.2018 - Zapytania 369 KB 07-06-2018 Tomasz Duniec
6 27.04.2018 - Kwota na sfinansowanie zamówienia 24,5 KB 07-06-2018 Tomasz Duniec
7 27.04.2018 - Zestawienie ofert 50,5 KB 07-06-2018 Tomasz Duniec
8 SIWZ 247,5 KB 07-06-2018 Tomasz Duniec
9 Załącznik nr 8 do SIWZ 174,5 KB 07-06-2018 Tomasz Duniec