Zmiana Załącznika nr 4 do SWKO (25.05.2018)


OGŁOSZENIE nr 17/2018 

Konkurs ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne 

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U 2018, poz. 160 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1938 ze zmianami). 

Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26 zwane dalej Udzielającym Zamówienia ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych specjalistycznych w zakresie patomorfologii nowotworów. 

Na obszarze: 24 – Śląskie 
(PKWiU: 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 
Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne 

Konkurs ofert obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Katowickiego Centrum Onkologii:
 1. Czas obowiązywania umowy: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu obejmującymi formularz ofertowy oraz projektem umowy można zapoznać się w Kancelarii Dyrektora Katowickiego Centrum Onkologii ul. Raciborska 26 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.35 oraz na stronie internetowej Centrum http://www.kco.katowice.pl Dodatkowych informacji udziela Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa lek. med. Witold Nowak pod nr tel. (32) 40 00 151-153.
 3. Oferty należy składać w formie pisemnej na formularzach Udzielającego Zamówienie w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta (nazwa Oferenta, adres do korespondencji oraz kontaktowy nr telefonu) oznaczonych w następujący sposób: 

  "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych specjalistycznych w zakresie patomorfologii nowotworów 
  Nie otwierać przed dniem 25.05.2018 r. do godz. 13.00"
   

 4. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Katowickiego Centrum Onkologii najpóźniej do dnia 25.05.2018 r. do godz. 12.00
 5. Oferty należy składać w Kancelarii Katowickiego Centrum Onkologii ul. Raciborska 26 do dnia 25.05.2018 r. do godz. 12.00
 6. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Dyrekcji Katowickiego Centrum Onkologii, Raciborska 26 – I piętro Sala Konferencyjna w dniu 25.05.2018 r. o godz.13.00
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Katowickiego Centrum Onkologii www.kco.katowice.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Katowickiego Centrum Onkologii ul. Raciborska 26 w terminie 7 dni. 

ŚRODKI ODWOŁAWCZE
 1. Oferentowi przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 ze zmianami) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U 2018, poz. 160 ze zmianami).
 2. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert lub przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnieniu konkursu całości lub w części.

Data utworzenia
30-05-2018 (Tomasz Duniec)
Data publikacji
18-05-2018
Drukuj (PDF) bieżącej strony

Przegląd załączników

Lp. Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Opublikował
1 23.05.2018 - Zapytania 297,7 KB 30-05-2018 Tomasz Duniec
2 24.05.2018 - Zmiana terminu składania ofert 232 KB 30-05-2018 Tomasz Duniec
3 25.05.2018 - Zmiana Załącznika nr 4 do SWKO 2,5 MB 30-05-2018 Tomasz Duniec
4 Specyfikacja 245,5 KB 30-05-2018 Tomasz Duniec
5 Umowa powierzenia 105,5 KB 30-05-2018 Tomasz Duniec
6 Załącznik nr 1 49 KB 30-05-2018 Tomasz Duniec
7 Załącznik nr 2 34,5 KB 30-05-2018 Tomasz Duniec
8 Załącznik nr 3 79 KB 30-05-2018 Tomasz Duniec
9 Załącznik nr 3 do Umowy 46,5 KB 30-05-2018 Tomasz Duniec