Nowa Pracownia Histopatologii Śródoperacyjnej


Pod koniec sierpnia 2019 roku zakończono w naszym szpitalu instalację wyposażenia nowej pracowni histopatologii, na które składają się:

  • „Patolog” - unikatowy w skali kraju zdalny system wizyjny pozwalający lekarzowi patomorfologowi na makroskopową ocenę materiału tkankowego i podjęcie decyzji, który fragment należy poddać szczegółowej ocenie mikroskopowej,
  • kriostat – urządzenie służące do szybkiego mrożenia fragmentów tkankowych,
  • zestaw do automatycznego barwienia preparatów histopatologicznych hematoksyliną i eozyną,
  • skaner i komputer z dostępem do internetu dla telepatologii – służące do przekazywania zdigitalizowanych obrazów preparatów mikroskopowych na odległość

 

5 września 2019 r. pod bacznym okiem Prof. dr hab. Dariusza Lange wykonaliśmy pierwsze badanie śródoperacyjne - zwane również "intrą". To procedura patomorfologiczna polegająca na ocenie materiału tkankowego w trakcie trwającego zabiegu operacyjnego.


Etapy badania
Pierwszym etapem badania śródoperacyjnego jest pobranie fragmentu tkanki, który następnie zostaje zamrożony w kriostacie w temperaturze poniżej -20°C. Zamrożony materiał jest poddawany skrawaniu na cienkie przekroje grubości ok. 10 mikrometrów. Uzyskane z nich preparaty poddawane są barwieniu.

Wieloetapowy proces barwienia odbywa się w zautomatyzowanym urządzeniu, które gwarantuje powtarzalność i wysoką jakość preparatów. Obrazy wybarwionych preparatów w formie cyfrowej, dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu są udostępniane on-line patologowi do oceny.

Szybka ocena preparatów mikroskopowych ma na celu ustalenie wstępnej diagnozy patomorfologicznej, a więc określenie charakteru zmiany potwierdzenie bądź wykluczenie złośliwości.

Wyniki badania śródoperacyjnego są niezwłocznie przekazanie lekarzowi przeprowadzającemu operację, który na ich podstawie podejmuje decyzję o dalszym jej przebiegu.

Opisana procedura powinna być wykonana w czasie 30 minut. Szybkość wykonania badania oraz prawidłowość diagnozy zależą od dobrej i ścisłej współpracy chirurga z doświadczonym patomorfologiem oraz zapewnienia miejsca wykonania badania śródoperacyjnego w sąsiedztwie bloku operacyjnego.

W określonych przypadkach klinicznych wykonanie śródoperacyjnej oceny patomorfologicznej, dokonywanej przy użyciu preparatów świeżo mrożonych, warunkuje dalsze postępowanie chirurgiczne i może, przynajmniej w części przypadków, uchronić pacjentów przed koniecznością wykonania kolejnego zabiegu operacyjnego. Skraca więc czas oczekiwania na, niezbędne zazwyczaj, leczenie uzupełniające.

Reasumując: Chirurg planuje i wykonuje operację, pracownik pracowni histopatologii przygotowuje preparaty, a patolog w kolejnym etapie ocenia śródoperacyjnie materiał tkankowy. Ścisła współpraca miedzy tymi specjalistami oraz dobra organizacja pracowni histopatologii śródoperacyjnej z wykorzystaniem najnowszych
technologii wpływa na jakość wykonanej procedury i służy bezpieczeństwu i zdrowiu chorego.Badanie histopatologiczne

To wykonywana pod mikroskopem ocena materiału pobranego z ciała pacjenta w celu oceny charakteru schorzenia. Wyniki badania histopatologicznego umożliwiają wiarygodną i ostateczną diagnozę, dlatego są kluczowym elementem procesu rozpoznania choroby nowotworowej. Badanie to jest podstawą do wyboru indywidualnej ścieżki leczenia oraz rodzaj zastosowania najskuteczniejszej w danym przypadku metody: chirurgicznej, chemioterapii, radioterapii lub skojarzonej. Na dalszym etapie leczenia za jego pomocą określa się także skuteczność prowadzonych terapii poprzez ocenę rozwoju lub remisji nowotworu.
Poza zagadnieniami z dziedziny onkologii badanie histopatologiczne ma zastosowanie również w przypadku
schorzeń zapalnych i zwyrodnieniowych.

Biopsja
Badanie diagnostyczne, w czasie którego od pacjenta pobiera się materiał do dalszych badań mikroskopowych.
Wyróżnia się kilka rodzajów biopsji, w zależności od sposobu, miejsca i ilości pobranej tkanki, jednak do głównych zalicza się:

  • biopsję aspiracyjną cienkoigłową
  • biopsję gruboigłową
  • biopsję chirurgiczną (otwartą) stosowaną najrzadziej, jedynie w przypadku, gdy pozostałe rodzaje biopsji nie dały jednoznacznych wyników.

Biopsja jest uznawana powszechnie za badanie wyjątkowe bezpieczne, nieobarczone ryzykiem powikłań i
niewymagającym żadnych większych przygotowań poza oznaczeniem grupy krwi.

 

Obraz PublicDomainPictures z Pixabay

Data utworzenia
28-01-2020 (Michał Pisula)
Data modyfikacji
28-01-2020 (Michał Pisula)
Data publikacji
28-01-2020
Drukuj (PDF) bieżącej strony