Zestawienie ofert; Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (09.05.2018)


Katowickie Centrum Onkologii 
ul. Raciborska 26, 40–074 Katowice 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 euro na zakup i dostarczanie środków czystości i higienicznych 
oznaczenie sprawy: KCO/PN/ 24 /2018 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) – zwana dalej ustawą Pzp. 

Sposób przekazania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zwana dalej SIWZ 

  1. SIWZ będzie dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.kco.katowice.pl. 
  2. SIWZ można uzyskać pod adresem: Katowickie Centrum Onkologii, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26 – Dział Księgowości. 
  3. Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto). 

Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczanie środków czystości i higienicznych w podziale na: 
Pakiet nr 1 – Produkty do pielęgnacji ciała, miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju, 
Pakiet nr 2 – Środki czyszczące i polerujące, 
Pakiet nr 3 – Środki higieniczne (papiery toaletowe, ręczniki i prześcieradła papierowe), 
Pakiet nr 4 – Ścierki z mikrofibry, 
Pakiet nr 5 – Środki czystości - chemiczne w postaci koncentratu do wdrożonej technologii utrzymania czystości powierzchni pokrytych powłokami zabezpieczającymi – podłóg typu TARKETT (kolekcja: IQ Megalit 505, IQ Megalit 508, IQ Eminent 071 i IQ Toro SC 104), 
Pakiet nr 6 – Środki myjące i nabłyszczające do zmywarek, 
których asortyment i szacunkowe ilości przedstawia Załącznik nr 8 do SIWZ – Oferta Cenowa. 

Oznaczenie przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 
Pakiet nr 1 
33700000-7 Produkty do pielęgnacji ciała, 
39224000-8 Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju, 

Pakiet nr 2, 5, 6 
39800000-0 Środki czyszczące i polerujące, 

Pakiet nr 3 
33760000-5 Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety, 

Pakiet nr 4 
39525800-6 Ściereczki do czyszczenia, 

Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia 
1. Zamawiający rozumie przez zakup i dostarczanie środków czystości i higienicznych sukcesywne dostawy przez cały okres obowiązywania umowy, na wezwanie Zamawiającego. 
2. Wykonawca musi zagwarantować niezmienność cen brutto przez cały okres obowiązywania umowy. 
3. Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją umowy w tym koszty transportu, wyładunku i wniesienia towaru do Magazynu Zamawiającego. 
4. Zamówienia będą dokonywane przez Zamawiającego sukcesywnie przez cały okres obowiązywania umowy w formie pisemnej przy pomocy faksu, średnio raz lub dwa razy w miesiącu. 
5. Wykonawca musi zagwarantować dostępność oferowanego towaru przez cały okres obowiązywania umowy. 
6. Zamawiający wymaga dokonania każdej dostawy w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego przy pomocy faksu. 
7. Ilości zamawianych towarów mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi i będą wynikały z zamówień, bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego towaru. 
8. W przypadku Pakietu nr 2 poz. 1-9 i Pakietu nr 3 poz. 1-6 Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia nieodpłatnych, bezzwrotnych próbek towaru wg Załącznika Nr 7 do SIWZ – Wykaz próbek. 
9. W celu weryfikacji zgodności oferowanego asortymentu z opisem zawartym w SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania Wykonawców, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, do złożenia próbek oferowanego asortymentu oraz dokumentów (kartę produktu, ulotkę, etykietę, kartę charakterystyki lub inne dokumenty wystawione przez producenta). 
10. UWAGA: 
a. Zamawiający w kolumnach (Cena jedn. netto, Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto) dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku. 

Sposób i miejsce złożenia próbek 

Dot. Pakietu nr 2 
1. Próbki są nieodpłatne i bezzwrotne. 
2. Zamawiający dopuszcza złożenie próbek razem z ofertą. 
3. Próbki należy umieścić w oddzielnej od Oferty, odpowiednio zabezpieczonej paczce/kopercie. 
4. Paczkę/kopertę oraz poszczególne próbki należy opisać w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, tj. nazwa i adres Wykonawcy oraz numer Pakietu i numer pozycji - której dotyczy. 
5. Paczka/koperta dodatkowo winna być opisana: PRÓBKI do przetargu na zakup i dostarczanie środków czystości i higienicznych. 
6. Próbki należy złożyć zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ – Wykaz próbek, który należy wypełnić i dołączyć do paczki/koperty z próbkami. 
7. Próbki należy złożyć w Kancelarii Dyrektora - Katowice, ul. Raciborska 26, do dnia i godziny składania ofert. 

Dot. Pakietu nr 3 
1. Próbki są nieodpłatne i bezzwrotne. 
2. Próbki należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego. 
3. Próbki należy złożyć zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ – Wykaz próbek, który należy wypełnić i dołączyć do paczki/koperty z próbkami. 

I. Zamawiający dopuszcza składanie ofert: 
1. częściowych tj. na poszczególne kompletne Pakiety, ujęte w Załączniku Nr 8 do SIWZ. 
2. równoważnych pod warunkiem, że Wykonawca zaoferuje preparaty posiadające takie samo spektrum działania, takie same związki aktywne, zbliżoną wydajność i wielkość jednostkową opakowania oraz są zgodne z przyjętą i wdrożoną w Centrum technologią utrzymania czystości powierzchni pokrytych powłokami zabezpieczającymi. 
3. UWAGA - Dot. Pakietu nr 1 poz. 79 
W Zakładzie Radioterapii funkcjonuje system - KATRIN. 
W tym przypadku Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 
4. UWAGA – Dot. Pakietu nr 6 
Zamawiający informuje, że posiadane zmywarki są objęte gwarancją. W tym przypadku Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 

II. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Termin realizacji zamówienia 
Termin realizacji zamówienia: przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania wartości umowy. 

Miejsce realizacji dostaw 
Magazyn Zamawiającego – Katowice, ul. Raciborska 27 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 do 15:00). 

Warunki udziału w postępowaniu 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy Pzp dotyczące: 
• kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 
• sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
• zdolności technicznej lub zawodowej, 
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 ustawy Pzp., a także dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty. 

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej: 
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się co najmniej 2 dostawami odpowiadającymi swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia). 
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający będzie żądał: 
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 
3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 229 ze zm.). 
W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Podstawy wykluczenia 
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 ustawy Pzp. 

Zawartość oferty, w tym wykaz oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

Oferta musi zawierać: 
1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ. 
2. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, aktualne na dzień składania ofert, Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ. 
3. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, aktualne na dzień składania ofert, Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ. 
4. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Istotne Postanowienia Umowy, stanowiące Załącznik Nr 4 do SIWZ. 
5. Wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie o podwykonawcach, stanowiące Załącznik Nr 5 do SIWZ. 
6. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenia Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ – dot. Pakietu nr 2, 3. 
7. W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: - próbkę zgodnie z Wykazem próbek stanowiącym Załączniki nr 7 do SIWZ. 
8. Wypełnioną i podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Ofertę Cenową, stanowiącą Załącznik Nr 8 do SIWZ. 
Uwaga! Zamawiający zaleca, aby Ofertę Cenową stanowiącą Załącznik Nr 8 do SIWZ Wykonawca złożył również w formie elektronicznej na dowolnym nośniku elektronicznym, np. na płycie CD, DVD. 
9. INNE DOKUMENTY: 
Wykonawca składający ofertę dołącza do oferty: 
A. dot. Pakietu nr 2 
Dokumenty (kartę produktu, ulotkę, etykietę lub inne dokumenty wystawione przez producenta) potwierdzające każdy parametr, każdą właściwość opisany/ą w Załączniku nr 8 do SIWZ pozycja od 1 do 9 asortymentu z wyraźnym wskazaniem numeru Pakietu i pozycji, której dokument dotyczy. 
B. dot. Pakietu nr 3 
Dokumenty (kartę produktu, ulotkę, etykietę lub inne dokumenty wystawione przez producenta) potwierdzające każdy parametr oznaczony ”*”(gwiazdką) i każdą właściwość oznaczoną ”*”(gwiazdką) opisany/ą w Załączniku nr 8 do SIWZ w pozycji od 1 do 7 asortymentu z wyraźnym wskazaniem numeru Pakietu i pozycji, której dokument dotyczy. 
C. dot. Pakietu nr 1 poz. 79, Pakietu nr 4 poz. 1-3, Pakietu nr 5 poz. 1 A-E, Pakietu nr 6 poz. 1 i 2 Dokumenty (kartę produktu, ulotkę, etykietę lub inne dokumenty wystawione przez producenta). 

Informacje zawarte w oświadczeniu będą, stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w Warunkach udziału w postępowaniu. 

Wadium 
W postępowaniu nie jest wymagane wadium. 

Kryterium oceny ofert: 
Dot. Pakietu nr 1, 3, 4, 5, 6 
1. Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet – 100%. 
Dot. Pakietu nr 2 
1. Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet – 40%, 
2. Jakość – 60%. 

Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert: 
Oferty należy złożyć do dnia 09.05.2018 r. do godz. 10:00 w Katowickim Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26 – Kancelaria Dyrektora. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.05.2018 r. o godz. 11:00 w Katowickim Centrum Onkologii, ul. Raciborska 28, budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych. 

Oferty muszą być sporządzone w języku polskim. 

Termin związania ofertą 
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Zamawiający nie ogranicza 
możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 

Zamawiający nie zamierza 
1. zawierać umowy ramowej, 
2. ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, 
3. zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Zamawiający nie przewiduje 
1. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 
2. zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, 
3. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia, 
4. istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
5. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, o której mowa w art. 12a ustawy Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, 
2. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej. 

Osoba upoważniona do udzielania informacji - Gabriela Pietyra – Kierownik Działu ds. Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych 
Telefon: 32 42-00-330, 
Fax: 32 2514 – 533. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.04.2018 r. 

Dodatkowe materiały: 

02.05.2018 - Zmiana terminu składania ofert

07.05.2018 - Zapytania

09.05.2018 - Kwota na sfinansowanie zamówienia

09.05.2018 - Zestawienie ofert

27.04.2018 - Informacja

27.04.2018 - Załącznik nr 2 do SIWZ /poprawny/

27.04.2018 - Załącznik nr 3 do SIWZ /poprawny/

SIWZ

 

 

 

 

 

 


Data utworzenia
14-05-2018 (Tomasz Duniec)
Data modyfikacji
25-06-2018 (Tomasz Duniec)
Data publikacji
25-04-2018
Drukuj (PDF) bieżącej strony