Zapraszamy do konkursu ofert


OGŁOSZENIE nr 20/2018 

Konkurs ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne 

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U 2018, poz. 160 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1938 ze zmianami). 

Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice zwane dalej Udzielającym Zamówienia ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ponadstandardowej opieki położniczej. 

Na obszarze: 24 – Śląskie 
(PKWiU: 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 

Świadczenia stacjonarne i całodobowe

 1. Czas obowiązywania umowy: od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r.
 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu obejmującymi formularz ofertowy oraz projektem umowy można zapoznać się w Kancelarii Dyrektora Katowickiego Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.35 oraz na stronie internetowej Centrum http://www.kco.katowice.pl Dodatkowych informacji udziela Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa lek. med. Witold Nowak pod nr tel. (32) 251 17 61.
 3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonywania badań i kierowania pacjentów w zakresie diagnostyki i leczenia wyłącznie do jednostek organizacyjnych Katowickiego Centrum Onkologii w przypadku, w którym Centrum zapewnia ich wykonywanie.
 4. Oferty należy składać w formie pisemnej na formularzach Udzielającego Zamówienie w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta (nazwa Oferenta, adres do korespondencji oraz kontaktowy nr telefonu) oznaczonych w następujący sposób: 

  "Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ponadstandardowej opieki położniczej. 
  Nie otwierać przed dniem 28.06.2018 r. do godz. 12.00". 

 5. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Katowickiego Centrum Onkologii najpóźniej do dnia 28.06. 2018 r. do godz. 10.00
 6. Oferty należy składać w Kancelarii Katowickiego Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice do dnia28.06.2 2018 r. do godz. 10.00
 7. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Dyrekcji Katowickiego Centrum Onkologii, Raciborska 26, 40 – 074 Katowice –, I piętro, Sala Konferencyjna w dniu 28.06.2018 r. o godz. 12.00
 8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Katowickiego Centrum Onkologii http://www.kco.katowice.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Katowickiego Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice w terminie 7 dni. 

ŚRODKI ODWOŁAWCZE

 1. Oferentowi przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 ze zmianami) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U 2018, poz. 160 ze zmianami).
 2. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert lub przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnieniu konkursu całości lub w części.

Dodatkowe materiały:

specyfikacja

umowa_powierzenia

zal1

zal2

zal3


Data utworzenia
18-07-2018 (Tomasz Duniec)
Data modyfikacji
19-07-2018 (Tomasz Duniec)
Data publikacji
18-07-2018
Drukuj (PDF) bieżącej strony