opiekun medyczny - oferta pracy


OFERTA PRACY nr  8/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.

(ponowienie)

______________________________________________________Postępowanie zakończone__________________________________

 

Katowickie Centrum Onkologii

zatrudni osoby na stanowisku

opiekun medyczny

                                                      

Wymagania:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekuna medycznego

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • podpisany list motywacyjny z oznaczeniem: „Oferta pracy Nr 8/2021- opiekun medyczny”
 • CV

Dokumenty aplikacyjne na w/w  stanowisko prosimy przesłać na adres: Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26 40-074 Katowice lub elektronicznie e-mail: szpital@kco.katowice.pl

Osoby zainteresowane prosimy o załączenie do dokumentów aplikacyjnych „Oświadczenia” o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do procesu rekrutacji.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Katowickie Centrum Onkologii zamieszczonych na stronie internetowej Centrum.

Zastrzegamy, sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowane telefonicznie.

Złożone dokumenty aplikacyjne po zakończonym w/w procesie rekrutacji  ulegną zniszczeniu.

                                                                                                                                     Postępowanie zakończone

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

(REKRUTACJA)

Data: 11.02.2019 - Wersja 2

Definicje:

 1. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 2. Dane osobowe/dane - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 3. Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 4. Zgoda osoby, której dane dotyczą – oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych; każda osoba ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. Odbiorca danych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym, nie są jednak uznawane za odbiorców - przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania; przy czym przez sformułowanie, „strona trzecia” rozumie się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe. _________________________________________________________________________________

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest:

Nazwa Administratora Danych Osobowych

Adres

Dane kontaktowe

Katowickie Centrum Onkologii

 

ul. Raciborska 26

40-074 Katowice

tel. 32 42-00-151

fax. 32 25-14-533

e-mail: szpital@kco.katowice.pl

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Adres

Dane kontaktowe

ul. Raciborska 26

40-074 Katowice

tel. 32 42-00-151

fax. 32 25-14-533

e-mail: iod@kco.katowice.pl

Inspektor Ochrony Danych uprawniony jest do kontaktu w imieniu Katowickiego Centrum Onkologii w sprawach związanych
z ochroną, gromadzeniem, przetwarzaniem, modyfikowaniem i usunięciem danych osobowych. Do niego należy również kierować sprzeciw względem przetwarzania danych osobowych.

Informacje o pobieranych/gromadzonych danych:

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: przeprowadzenie rekrutacji i nawiązanie stosunku pracy w przypadku pozytywnego jej zakończenia. Podstawą przetwarzania twoich danych osobowych jest Twoja zgoda i przepisy 221 Kodeksu Pracy odpowiednio w związku z art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO.
 2. Zasady przekazania danych osobowych do Katowickiego Centrum Onkologii:
 3. Nie masz obowiązku uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym organizowanym przez Katowickie Centrum Onkologii.
 4. Niepodanie danych, nie złożenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych skutkować będzie wykluczeniem
  z procesu rekrutacji (aplikacja nie będzie rozpatrywana).
 5. Kategorie odnośnych danych osobowych: kandydaci do pracy.
 6. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją: organy centralne i inne jednostki administracji publicznej (w tym kontrolne), które na mocy przepisów prawa powszechnego zobowiązane są do otrzymywania danych.
 7. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO: nie dotyczy.
 8. Informacja o zawarciu umowy powierzenia przetwarzania:
 9. dostawcom usług zaopatrujących Katowickie Centrum Onkologii w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne zapewniające sprawne zarządzanie Katowickiem Centrum Onkologii (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu, firmom kurierskim i pocztowym),
 10. dostawcom usług prawnych, doradczych, audytorskich, konsultingowych oraz wspierających Katowickie Centrum Onkologii w procesie rekrutacji,
 11. dostawcom usług umożliwiających Katowickiemu Centrum Onkologii publikację ogłoszeń rekrutacyjnych.
 12. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu:
 13. kandydaci, którzy w ogóle nie byli brani pod uwagę w toku rekrutacji – do zakończenia procesu rekrutacji; dokumenty są niszczone w terminie do 14 miesiąca od dnia zakończenia procesu rekrutacji,
 14. kandydaci, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych w przyszłych rekrutacjach – do zakończenia procesu rekrutacji,
 15. kandydaci, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych w przyszłych rekrutacjach – do 6 mcy licząc od momentu udzielenia zgody;
 16. kandydaci, którzy brali aktywny udział w rekrutacji – do upływu okresu przedawnienia roszczeń z tytułu dyskryminacji w zatrudnieniu;
 17. dane osoby zatrudnionej w wyniku rekrutacji przechowywane są zgodnie z wymogami przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie przechowywania akt osobowych.
 18. Źródło pochodzenia danych osobowych: dane zostały przekazane przez osoby, których dane są przetwarzane.
 19. Informacja o profilowaniu (przez profilowanie rozumie się dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się): nie.

__________________________________________________________________________________________

Informacja o prawach osoby, której dane są przetwarzane:

 1. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem jej danych osobowych przez Administratora lub podmiot/organizację, której dane osobowe zostały przekazane do:

Nazwa organu nadzoru

Adres

Dane kontaktowe

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa

Infolinia UODO: 606-950-000

fax: 22 531-03-01

https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

 1. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – każda osoba ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Informacje o prawie do wniesienia żądania udzielenia Zleceniobiorcy informacji o przetwarzanych danych:
 3. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawdo do złożenia w każdym czasie żądania udzielenie jej informacji
  o przetwarzanych danych.
 4. osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także do uzyskania kopii swoich danych osobowych;
 5. Administrator bez zbędnej zwłoki – nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie art. 15 – 22 RODO (dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych). W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.
 6. Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie
  – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 7. Jeżeli Administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.
 8. Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą.
 9. Informacja o prawie wniesienia żądania wniesienia sprostowania jej danych: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do złożenia żądania w każdym czasie u Administratora.
 10. Informacja o prawie wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jej danych w następujących przypadkach:
  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe będą dalej przetwarzane, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

 1. Informacja o prawie do przenoszenia danych: osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
 2. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 4. Informacja o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Informacja dotycząca ,,prawa do bycia zapomnianym”: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 6. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 7. brak jest podstawy prawnej przetwarzania;
 8. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na wobec przetwarzania;
 9. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 10. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
 11. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

                                                                                                 

 

 

                                                                                                               

 

 

 


Data utworzenia
23-04-2021 (Mariola Bylina)
Data modyfikacji
03-04-2023 (Mariola Bylina)
Data publikacji
23-04-2021
Drukuj (PDF) bieżącej strony

Przegląd załączników

Lp. Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Opublikował
1 Oświadczenie- przetwarzanie danych osobowych 5,6 KB 23-04-2021 Mariola Bylina