Ogłoszenie wyników postępowania (24.04.2018)


Katowickie Centrum Onkologii 
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na kompleksowe wykonywanie usług pralniczych 
(znak sprawy: K.C.O./PN/ 16 /2018) 

Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) – zwana dalej ustawą Pzp. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zwana dalej SIWZ – jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.kco.katowice.pl 
SIWZ można uzyskać pod adresem: Katowickie Centrum Onkologii, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26 – Dział Księgowości. 
Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto). 

Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonywanie usług pralniczych dla Katowickiego Centrum Onkologii w pralni spełniającej wymogi sanitarno – epidemiologiczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739) zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi dla procesów dezynfekcji i prania w zależności od asortymentu oraz technologią i warunkami obowiązującymi w placówkach służby zdrowia, bezwzględnie przestrzegając Zarządzeń i Zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, z zastosowaniem preparatów będących wyrobami medycznymi posiadających oznakowanie znakiem CE i dopuszczonych do prania bielizny noworodkowej. 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień: 98310000-9 - usługi prania i czyszczenia na sucho, 98311000-6 – usługi odbierania prania 

Kompleksowe wykonywanie usług pralniczych obejmuje w szczególności: odbiór brudnego prania z poszczególnych oddziałów, transport do pralni, dezynfekcję, pranie, płukanie przy użyciu płynu antystatycznego w zależności od potrzeb, suszenie, maglowanie, prasowanie, bieżącą reperację ( serwis bieliźniarski), segregację i pakowanie prania, transport do szpitala i dostarczanie czystego prania bezpośrednio na oddziały. 
Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność prawną i materialną za wykonanie usługi pralniczej w zakresie jakości i zgodności z wymogami sanitarnymi wobec organów kontroli( Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, Państwowa Inspekcja Pracy, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) Usługa musi być wykonana zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Państwowego Zakładu Higieny dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą z zastosowaniem środków piorąco–dezynfekujących skutecznie działających na B,F,V,Tbc co muszą potwierdzać odpowiednie atesty, badania. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia 4 razy w roku tj. raz na 3 miesiące badań mikrobiologicznych na czystość prania. Wynik badania musi zawierać informacje ilościowe i jakościowe o wyhodowanych drobnoustrojach wraz z oceną spełnienia normy zastosowanej w badaniu. 
Przy dostarczeniu pierwszego wyniku należy dołączyć informację o sposobie autoryzacji badania mikrobiologicznego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania własnych wymazów czystościowych w chwili dostarczenia asortymentu, w obecności pracownika Wykonawcy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli (audytu) prawidłowości wykonywania usług przez Wykonawcę. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia procedur dotyczących świadczonych usług. W przypadku wykonywania usług w odległości powyżej 100 km od siedziby Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia transportu i pokrycia kosztów przejazdu przedstawiciela Zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia audytu. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych. 

Termin realizacji zamówienia 
od dnia 01.05.2018r.przez okres 12 miesięcy. 

Warunki udziału w postępowaniu 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy Pzp dotyczące: 

 • kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 
 • sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
 • zdolności technicznej lub zawodowej, 
  oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 ustawy Pzp., a także dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty. 
 1. W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej Zamawiający bedzie żądał: 
  1. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, co najmniej 2 dokumenty wystawione przez jednostki szpitalne potwierdzające usługi pralnicze o wolumenie, co najmniej 95 000 kg prania/rok (każda z usług), zbliżone pod względem zakresu i wartości z przedmiotem zamówienia”) 
  2. dokumentu potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 500 000,00 zł. 
 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów: 
  1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP. 
 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, złoży: 
  1. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 229 ze zm.). 
W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia 
W przypadku, w którym wymagania wynikające z logiki procesu wykonywania zamówienia będą wymagały zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.), gdyż wykonują one pracę zarobkową, osobiście, powtarzalną, wykonywaną na ryzyko Wykonawcy zamówienia świadczoną pod jego „kierownictwem” Zamawiający będzie żądał złożenia oświadczenia o sposobie zatrudnienia pracowników. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy zastrzega możliwość żądania oświadczenia o sposobie zatrudnienia pracowników realizujących umowę. 
Zamawiający nie ogranicza form zatrudnienia z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązujących, przy czym Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w swoje ofercie wartości wynagrodzeń wynikające z wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zapewnienia stawki minimalnej w przypadku umów cywilnoprawnych. Przy czym Wykonawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy cywilnoprawnej ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytuł realizacji zobowiązań takich jak odprowadzania za te osoby stosownych zaliczek z tytułu podatku od osób fizycznych, czy zaliczek na ubezpieczenie, społeczne, zdrowotne, itd. 

Podstawy wykluczenia 
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. 

Zawartość oferty, w tym wykaz oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

Oferta musi zawierać: 

 1. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik Nr 1 do SIWZ. 
 2. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty. 
 3. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 3 do SIWZ - Oferta cenowa. 
 4. Aktualne na dzień składania ofert: 
  • Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 4 do SIWZ. 
  • Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ. 
 5. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Istotne Postanowienia Umowy stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ. 
 6. Wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie o podwykonawcach stanowiące Załącznik nr 7 do SIWZ. 
 7. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiące Załącznik Nr 8 do SIWZ. 
 8. Zaświadczenie Państwowej Inspekcji – Sanitarno–Epidemiologicznej o dopuszczeniu pralni do świadczenia usług pralniczych dla podmiotu wykonującego działalność leczniczą i posiadaniu bariery higienicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739), 
 9. Wykaz używanych środków piorąco – dezynfekujących skutecznie działających na B,F,V,Tbc wraz z potwierdzającymi atestami, badaniami. 
 10. Zezwolenie Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej na używanie określonego samochodu transportowego przeznaczonego wyłącznie do transportu bielizny brudnej szpitalnej, osobnego samochodu transportowego przeznaczonego wyłącznie do transportu bielizny czystej szpitalnej lub jednego samochodu transportowego z oddzielnymi komorami na brudną i czystą bieliznę odizolowanymi drzwiami.
 11. Opis metody oznakowania odzieży pracowników. 

Informacje zawarte w oświadczeniu będą, stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Zamawiający najpierw dokona oceny, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w Warunkach udziału w postępowaniu. 

Wadium 
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych). 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 

 1. Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. cena całkowita podana w ofercie - 100% 

Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert 
Oferty należy złożyć do dnia 29.03.2018r. do godz. 10:00, w 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26, Kancelaria Dyrektora, I piętro 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2018r. o godz. 11:00, w 40-074 Katowice, ul. Raciborska 28 (budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych) 

Oferty muszą być sporządzone w języku polskim. 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Zamawiający nie ogranicza 
możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 

Zamawiający nie zamierza 

 1. zawierać umowy ramowej, 
 2. ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, 
 3. zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Zamawiający nie przewiduje 

 1. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 
 2. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
 3. istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
 4. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. 

Zamawiający przewiduje 

 1. możliwość udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp o wartości - 40% zamówienia podstawowego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

 1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, o której mowa w art. 12a ustawy Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, 
 2. zmiany treści SIWZ z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz umieści ją na stronie internetowej. 

Osoba upoważniona do udzielania informacji - mgr Marzena Ciastek– Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Epidemiologii 
Telefon: 0-32/ 42 00 240, w godzinach od 09:00 do 15:00 
Fax: 0-32/ 2514533 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.03.2018r.


Data utworzenia
14-05-2018 (Tomasz Duniec)
Data modyfikacji
26-06-2018 (Tomasz Duniec)
Data publikacji
21-03-2018
Drukuj (PDF) bieżącej strony

Przegląd załączników

Lp. Nazwa pliku Rozmiar Data dodania Opublikował
1 06.04.2018 - Kwota na sfinansowanie zamówienia 317,2 KB 07-06-2018 Tomasz Duniec
2 06.04.2018 - Zestawienie ofert 396,6 KB 07-06-2018 Tomasz Duniec
3 24.04.2018 - Ogłoszenie wyników postępowania 415,7 KB 07-06-2018 Tomasz Duniec
4 28.03.2018 - Zmiana terminu składania ofert 400,2 KB 07-06-2018 Tomasz Duniec
5 28.03.2018 - Zmiana terminu składania ofert 400,2 KB 07-06-2018 Tomasz Duniec
6 SIWZ 506 KB 07-06-2018 Tomasz Duniec