Oferta pracy nr 2018/11


Oferta pracy nr 2018/11

Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

pilnie zatrudni, lub nawiąże współpracę z
lekarzem specjalistą z genetyki klinicznej lub lekarzem, który ukończył pierwszy rok specjalizacji oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę w poradni specjalistycznej

WYMAGANIA:
  • wykształcenie wyższe medyczne,
  • aktualne prawo wykonywania zawodu,
  • specjalizacja w zakresie genetyki klinicznej, lub potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę po ukończeniu pierwszego roku specjalizacji w poradni specjalistycznej.
WYMAGANE DOKUMENTY:
  • podpisany list motywacyjny z oznaczeniem: "Oferta pracy Nr 11/2018”
  • wypełniony i podpisany załączony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
  • kserokopię prawa wykonywania zawodu,
  • kserokopia uzyskania tytułu specjalisty z genetyki klinicznej,
  • świadectwa pracy z ostatnich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy mające wpływ na uprawnienia pracownicze,
  • podpisane oświadczenie o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Katowickie Centrum Onkologii danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych do celów rekrutacji na stanowisko lekarza genetyki klinicznej zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych z późn. zm."
Dokumenty aplikacyjne na stanowisko lekarza genetyki klinicznej prosimy przesłać na adres:

Katowickie Centrum Onkologii,
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

lub składać osobiście w Kancelarii Katowickiego Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26.

Po zakończonym procesie rekrutacji złożone dokumenty aplikacyjne będą do odebrania w Zespole Kadrowym Katowickiego Centrum Onkologii w terminie 14 dni po zakończonym procesie rekrutacji. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne ulegną zniszczeniu.


Działając na podstawie art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz.U.2016.922 j.t. z póź. zmianami) informujemy, że: Administratorem danych osobowych w zakresie rekrutacji jest Katowickie Centrum Onkologii. Dane osobowe przetwarzane będą do celów rekrutacji. W trakcie trwania rekrutacji ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym do celów rekrutacji (Kodeks Pracy, Regulamin Szpitala) jest obligatoryjne a w pozostałym jest dobrowolne.
 

Materiały dodatkowe:

 

Data utworzenia
14-05-2018 (Tomasz Duniec)
Data modyfikacji
21-09-2018 (Michał Pisula)
Data publikacji
19-04-2018
Drukuj (PDF) bieżącej strony