2018-02-05
Ogłoszenie wyników postępowania (20.04.2018)


Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 euro na zakup i dostarczanie produktów i zestawów medycznych z włókniny i flizeliny jednorazowego i wielorazowego użytku
oznaczenie sprawy: KCO/PN/ 06 /2018

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) – zwana dalej ustawą Pzp.

Sposób przekazania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zwana dalej SIWZ
1. SIWZ będzie dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.kco.katowice.pl.
2. SIWZ można uzyskać pod adresem: Katowickie Centrum Onkologii, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26 – Dział Księgowości.
3. Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczanie produktów i zestawów medycznych z włókniny i flizeliny jednorazowego i wielorazowego użytku w podziale na Pakiety:
Pakiet nr 1 – Fartuch chirurgiczny,
Pakiet nr 2 – Serweta z laminatu,
Pakiet nr 3 – Sterylne obłożenie uniwersalne,
Pakiet nr 4 – Sterylne obłożenie uniwersalne,
Pakiet nr 5 – Zestaw sterylny do cięcia cesarskiego,
Pakiet nr 6 – Zestaw sterylny do zabiegów ginekologicznych dolnych,
Pakiet nr 7 – Zestaw sterylny do laparoskopii ginekologicznej,
Pakiet nr 8 – Sterylny pokrowiec foliowy na przewody,
Pakiet nr 9 – Serweta,
Pakiet nr 10 – Sterylny jednorazowy pokrowiec na stolik Mayo,
Pakiet nr 11 – Fartuch ochronny,
Pakiet nr 12 – Sterylny fartuch chirurgiczny,
Pakiet nr 13 – Fartuch przedni z włókniny foliowanej (folia + flizelina),
Pakiet nr 14 – Fartuch chirurgiczny barierowy,
Pakiet nr 15 – Maska chirurgiczna 3-warstwowa,
Pakiet nr 16 – Maska chirurgiczna z osłona na oczy,
Pakiet nr 17 – Czepek chirurgiczny,
Pakiet nr 18 – Czapka chirurgiczna,
Pakiet nr 19 – Ochraniacz na obuwie,
Pakiet nr 20 – Serweta / prześcieradło,
Pakiet nr 21 – Komplet pościeli,
Pakiet nr 22 – Podkład z włókniny,
Pakiet nr 23 – Podkład z włókniny,
Pakiet nr 24 – Serweta operacyjna z nitką radiacyjną,
Pakiet nr 25 – Serweta operacyjna z nitką radiacyjną,
Pakiet nr 26 – Serweta operacyjna z nitką radiacyjną,
Pakiet nr 27 – Serweta operacyjna włókninowa,
Pakiet nr 28 – Serweta operacyjna włókninowa,
Pakiet nr 29 – Sterylny fartuchy chirurgiczny,
Pakiet nr 30 – Czepek chirurgiczny z opaską zatrzymującą pot,
Pakiet nr 31 – Folia operacyjna,
Pakiet nr 32 – Maska chirurgiczna 4-warstwowa,
Pakiet nr 33 – Jednorazowy zestaw zabiegowy do wkłucia centralnego,
Pakiet nr 34 – Jednorazowy zestaw do znieczuleń podpajęczynówkowych i zewnątrzoponowych,
Pakiet nr 35 – Rozszerzony zestaw sterylny do cięcia cesarskiego,
Pakiet nr 36 – Kieszeń foliowa z kształtką
Pakiet nr 37 – Prześcieradło z flizeliny na gumce,
Pakiet nr 38 – Zestaw do cewnikowania,
Pakiet nr 39 – Zestaw opatrunkowy,
Pakiet nr 40 – Zestaw do usuwania szwów,
Pakiet nr 41 – Zestaw do usuwania zszywek chirurgicznych,
Pakiet nr 42 – Zestaw do wkłucia centralnego rozszerzony,
Pakiet nr 43 – Zestaw do nakłucia tętnic,
Pakiet nr 44 – Serweta operacyjna z laminatu,
Pakiet nr 45 – Serweta operacyjna z laminatu,
Pakiet nr 46 – Folia chirurgiczna operacyjna sterylna,
Pakiet nr 47 – Folia chirurgiczna operacyjna sterylna,
Pakiet nr 48 – Folia chirurgiczna operacyjna sterylna,
Pakiet nr 49 – Folia chirurgiczna operacyjna sterylna,
Pakiet nr 50 – Podkład higieniczny nieprzemakalny,
Pakiet nr 51 – Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, niesterylna,
Pakiet nr 52 – Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, niesterylna,
Pakiet nr 53 – Jednorazowy niesterylny pełnobarierowy podkład ochronny,
Pakiet nr 54 – Jednorazowy niesterylny pełnobarierowy podkład ochronny,
Pakiet nr 55 – Jednorazowy niesterylny pełnobarierowy podkład ochronny,
Pakiet nr 56 – Jednorazowy sterylny zestaw do angiografii,
Pakiet nr 57 – Jednorazowy sterylny zestaw do angiografii
Pakiet nr 58 – Osłona foliowa okrągła na sprzęt medyczny,
Pakiet nr 59 – Osłona foliowa okrągła na sprzęt medyczny,
Pakiet nr 60 – Koc do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta,
których asortyment i szacunkowe ilości przedstawia Załącznik nr 8 do SIWZ.

Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia
1. Zamawiający rozumie przez zakup i dostarczanie produktów i zestawów medycznych z włókniny i flizeliny jednorazowego i wielorazowego użytku sukcesywne dostawy na wezwanie Zamawiającego.
2. Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją umowy w tym koszty transportu, wyładunku i wniesienia towaru loco Apteka i loco Magazyn Zamawiającego.
3. Wykonawca musi zagwarantować dostępność oferowanego towaru przez cały okres obowiązywania umowy.
4. Wykonawca musi zagwarantować niezmienność cen brutto na oferowane towary przez cały okres obowiązywania umowy.
5. Zamówienia będą dokonywane przez Zamawiającego sukcesywnie przez cały okres obowiązywania umowy w formie pisemnej przy pomocy faksu, średnio raz lub dwa razy w miesiącu.
6. Zamawiający wymaga dokonania każdej dostawy w terminie do 7 dni roboczych (t.j. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego przy pomocy faksu.
7. Ilości zamawianych towarów mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi i będą wynikały z zamówień, bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego towaru.
8. Wykonawca gwarantuje dostawę towaru z terminem ważności nie krótszym niż 8 miesięcy, liczonym od daty dostawy, jakościowo odpowiadającym wymogom, w opakowaniach zapewniających bezpieczny transport i przechowanie
9. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia nieodpłatnych, bezzwrotnych próbek towaru wg Załącznika Nr 7 do SIWZ – Wykaz próbek.
10. W celu weryfikacji zgodności oferowanego asortymentu z opisem zawartym w SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania Wykonawców, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, do złożenia próbek oferowanego asortymentu lub dokumentów (kartę produktu, ulotkę, etykietę, kartę charakterystyki lub inne dokumenty wystawione przez producenta).
11. UWAGA:
a. Zamawiający w kolumnach (Cena jedn. netto, Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto) dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku.

WYMAGANIA DODATKOWE:
dot. obłożeń i odzieży chirurgicznej - dot. Pakietu nr 2-7, 9, 10, 12, 14, 22, 27-29, 33-35, 38, 42, 44-49, 56, 57.
1. Wykonawca załącza do oferty oświadczenie producenta o zgodności z normą PN-EN 13795 1,2,3.
2. Wykonawca załącza do oferty arkusz danych technicznych materiału podstawowego - włókniny - potwierdzający zgodność z normą PN-EN 13795 1,2,3.

dot. Pakietu nr 51, 52.
1. Wykonawca załącza do oferty certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001.

Sposób i miejsce złożenia próbek
1. Próbki są nieodpłatne i bezzwrotne.
2. Zamawiający dopuszcza złożenie próbek razem z ofertą lub na wezwanie Zamawiającego.
3. Próbki należy umieścić w oddzielnej od Oferty, odpowiednio zabezpieczonej paczce/kopercie.
4. Paczkę/kopertę oraz poszczególne próbki należy opisać w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, tj. nazwa i adres Wykonawcy oraz numer Pakietu - której dotyczy.
5. Paczka/koperta dodatkowo winna być opisana: PRÓBKI do przetargu na zakup i dostarczanie produktów i zestawów medycznych z włókniny i flizeliny jednorazowego i wielorazowego użytku.
6. Próbki należy złożyć zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ – Wykaz próbek, który należy wypełnić i dołączyć do paczki/koperty z próbkami.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
33141620-2 Zestawy medyczne,
33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne,
33199000-1 Odzież medyczna.

I. Zamawiający dopuszcza składanie ofert:
1. częściowych tj. na poszczególne kompletne Pakiety, ujęte w Załączniku Nr 8 do SIWZ,
2. równoważnych.
II. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania wartości umowy.

Miejsce realizacji dostaw
Dot. Pakietu nr 2-10, 12, 22, 24-29, 31, 33-36, 38-49, 56-59
Apteka Zamawiającego – Katowice, ul. Raciborska 27 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 do 14:00).
Dot. Pakietu nr 1, 11, 13-21, 23, 30, 32, 37, 50-55, 60
Magazyn Zamawiającego – Katowice, ul. Raciborska 27 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 do 15:00).

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy Pzp dotyczące:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- zdolności technicznej lub zawodowej,
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 ustawy Pzp., a także dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej:
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się co najmniej 2 dostawami odpowiadającymi swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia).

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający będzie żądał:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 229 ze zm.). W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 ustawy Pzp.

Zawartość oferty, w tym wykaz oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Oferta musi zawierać:
1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, aktualne na dzień składania ofert, Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ.
3. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, aktualne na dzień składania ofert, Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ.
4. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Istotne Postanowienia Umowy, stanowiące Załącznik Nr 4 do SIWZ.
5. Wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie o podwykonawcach, stanowiące Załącznik Nr 5 do SIWZ.
6. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenia Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ.
7. W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
- próbkę zgodnie z Wykazem próbek stanowiącym Załączniki nr 7 do SIWZ
8. Wypełnioną i podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Ofertę Cenową, stanowiącą Załącznik Nr 8 do SIWZ.
Uwaga! Zamawiający zaleca, aby Ofertę Cenową stanowiącą Załącznik Nr 8 do SIWZ Wykonawca złożył również w formie elektronicznej na dowolnym nośniku elektronicznym, np. na płycie CD, DVD.
9. INNE DOKUMENTY:
a) Wykonawca składający ofertę dołącza do oferty oświadczenie potwierdzające, że oferowane towary są zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2017r. poz. 211 ze zm.) i posiadają dopuszczenia do obrotu w kraju.
b) dot. obłożeń i odzieży chirurgicznej – dot. Pakietu nr 2-7, 9, 10, 12, 14, 22, 27-29, 33-35, 38, 42, 44-49, 56, 57.
1. Wykonawca załącza do oferty oświadczenie producenta o zgodności z normą PN-EN 13795 1,2,3.
2. Wykonawca załącza do oferty arkusz danych technicznych materiału podstawowego - włókniny - potwierdzający zgodność z normą PN-EN 13795 1,2,3.
c) dot. Pakietu nr 51, 52.
1. Wykonawca załącza do oferty certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001.

Informacje zawarte w oświadczeniu będą, stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w Warunkach udziału w postępowaniu.

Wadium
W postępowaniu nie jest wymagane wadium.

Kryterium oceny ofert:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet – 100%.

Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 21.02.2018 r. do godz. 10:00 w Katowickim Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26 – Kancelaria Dyrektora.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2018 r. o godz. 11:00 w Katowickim Centrum Onkologii, ul. Raciborska 28, budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych.

Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.

Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie ogranicza
możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie zamierza
1. zawierać umowy ramowej,
2. ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,
3. zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje
1. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
2. zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,
3. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
4. istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
5. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do
1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, o której mowa w art. 12a ustawy Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,
2. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

Osoba upoważniona do udzielania informacji - mgr Marzena Ciastek – Z- ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Epidemiologii
Telefon: (32) 42-00-240, Fax: (32) 2514–533.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.02.2018 r.


Dodatkowe materiały:
14.03.2018 - Sprostowanie do zestawienia ofert 14.03.2018 - Sprostowanie do zestawienia ofert 16.02.2018 - Zmiana terminu składania ofert 16.02.2018 - Zmiana terminu składania ofert 19.03.2018 - Zestawienie ofert dodatkowych 19.03.2018 - Zestawienie ofert dodatkowych
20.02.2018 - Zapytania 20.02.2018 - Zapytania 20.04.2018 - Ogłoszenie wyników postępowania 20.04.2018 - Ogłoszenie wyników postępowania 23.02.2018 - Kwota na sfinansowanie zamówienia 23.02.2018 - Kwota na sfinansowanie zamówienia
23.02.2018 - Zestawienie ofert 23.02.2018 - Zestawienie ofert SIWZ SIWZ Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 do SIWZ
W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by