2018-01-24
Ogłoszenie wyników postępowania (26.03.2018)


Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących
oznaczenie sprawy: KCO/PN/03/2018

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) – zwana dalej ustawą Pzp.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zwana dalej SIWZ – jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.kco.katowice.pl
Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, których wykaz w podziale na Pakiety od Nr 1 do Nr 2 stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych CPV:

Pakiet Nr 1
30125100-2 – wkłady barwiące
30125110-5 – tonery do drukarek laserowych
30125120-8 – tonery do fotokopiarek

Pakiet Nr 2
30192113-6 – wkłady drukujące
30192320-0 – taśmy do drukarek

1. Zamawiający przez zakup i dostarczanie materiałów eksploatacyjnych rozumie sukcesywne dostawy jeden lub dwa razy w miesiącu przez cały okres obowiązywania umowy na podstawie zamówień składanych Wykonawcy przy pomocy faksu.
2. Wykonawca będzie zobowiązany każdorazowo do realizacji zamówienia w terminie 5 dni kalendarzowych licząc od daty przesłania do niego zamówienia faksem.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania niezmienności cen brutto na zaoferowany asortyment przez cały okres obowiązywania umowy.
4. Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym koszty transportu, wyładunku i wniesienia towaru do magazynu.
5. Wykonawca musi zagwarantować dostępność towaru przez cały okres obowiązywania umowy.
6. Ilości zamawianego towaru mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi i będą wynikały z zamówień, bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego towaru.

Wymogi techniczne:
1. Materiały eksploatacyjne muszą posiadać oryginalne i fabrycznie zamknięte zewnętrzne opakowanie.
2. Materiały eksploatacyjne muszą posiadać fabryczne opakowane chroniące w sposób bezpośredni kasetę z tonerem oraz tusz po wyjęciu z opakowania zewnętrznego (opakowanie wewnętrzne).
3. Materiały eksploatacyjne muszą być oznakowane indywidualnym kodem producenta umożliwiającym jednoznaczną identyfikację producenta oraz modelu materiału eksploatacyjnego. Oznaczenia muszą być umieszczone na opakowaniach zewnętrznych oraz bezpośrednio na kasecie z tonerem oraz tuszem.
4. Kaseta z tonerem/tuszem nie może powodować ograniczeń funkcji możliwości sprzętu oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu (pełna kompaty-bilność z oprogramowaniem drukarki, informowanie o stopniu zużycia tonera/ tuszu).
5. Wykonawca gwarantuje niezawodną pracę oferowanych materiałów eksploatacyjnych oraz odpowiednią jakość wydruku przez cały okres eksploatacji, tj. do momentu wyczerpania ładunku barwiącego.
6. Zamontowanie i używanie oferowanych przez Wykonawcę równoważnych materiałów eksploatacyjnych nie może naruszać warunków gwarancji na urządzenie.
7. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy urządzenia, gdy jego uszkodzenie powstało w wyniku stosowania oferowanych przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na poszczególne kompletne Pakiety.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, na zasadach określonych w niniejszej SIWZ w zakresie Pakietów: Nr 1 pozycja 2-3, 10-12, 16, 64-67, Nr 2 pozycja 1, 5, 13-16.
Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, o takich samych parametrach (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku) jak oryginał, który nie spowoduje utraty gwarancji producenta na posiadany przez Zamawiającego sprzęt.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych w zakresie Pakietów: Nr 1 pozycja 1, 4-9, 13-15, 17-63, 68-85, Nr 2 pozycja 2-4, 6-12, 17-24.

Termin realizacji zamówienia
Przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do czasu wykorzystania wartości umowy.

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy Pzp dotyczące:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- zdolności technicznej lub zawodowej,
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 ustawy Pzp., a także dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej:
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się co najmniej 2 dostawami odpowiadającymi swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia).

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający będzie żądał:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 229 ze zm.). W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 ustawy Pzp.

Zawartość oferty, w tym wykaz oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Oferta musi zawierać:
1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2. Wypełnioną i podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Ofertę Cenową stanowiącą Załącznik Nr 2 do SIWZ.
Uwaga! Zamawiający zaleca, aby Ofertę Cenową stanowiącą Załącznik Nr 2 do SIWZ Wykonawca złożył również w formie elektronicznej na dowolnym nośniku elektronicznym, np. na CD.
3. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, aktualne na dzień składania ofert, Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ.
4. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, aktualne na dzień składania ofert, Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące Załącznik Nr 4 do SIWZ.
5. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Istotne Postanowienia Umowy stanowiące Załącznik Nr 5 do SIWZ.
6. Wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie o podwykonawcach stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ.
7. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenia Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiące Załącznik Nr 7 do SIWZ.
8. Dokument potwierdzający wydrukowanie żądanej przez Zamawiającego ilości stron, ilości znaków, pojemności zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ (kolumna nr 5) – dotyczy przypadku, gdy Wykonawca w zakresie Pakietów: Nr 1 pozycja 2-3, 10-12, 16, 64-67, Nr 2 pozycja 1, 5, 13-16 zaoferuje produkt równoważny.
9. Oświadczenie producenta potwierdzające, że do produkcji zaoferowanych Zamawiającemu materiałów eksploatacyjnych używa się nowych wałków światłoczułych – dotyczy przypadku, gdy Wykonawca w zakresie Pakietów: Nr 1 pozycja 2-3, 10-12, 16, 64-67, Nr 2 pozycja 1, 5, 13-16 zaoferuje produkt równoważny.

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w Warunkach udziału w postępowaniu.

Wadium:
W postępowaniu jest wymagane wadium w wysokości:
Pakiet Nr 1 – 5 500,00 zł
Pakiet Nr 2 – 220,00 zł

Kryterium oceny ofert:
1. cena brutto za przedmiot zamówienia - 100%

Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 05.02.2018 r. do godz. 10:00 w 40-074 Katowice, ulica Raciborska 26, Kancelaria.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.02.2018 r. o godz. 11:00 w 40-074 Katowice, ulica Raciborska 28, budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych.

Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający nie ogranicza
możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie zamierza
1. zawierać umowy ramowej,
2. ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,
3. zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje
1. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
2. zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,
3. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
4. istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
5. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do
1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, o której mowa w art. 12a ustawy Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,
2. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

Osoba upoważniona do udzielania informacji - lek. med. Zbigniew Wiąk
Telefon 32 42 00 210
Fax 32 25 14 533

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.01.2018 r.


Dodatkowe materiały:
02.02.2018 - Zapytania 02.02.2018 - Zapytania 02.02.2018 - Zmiana terminu składania ofert 02.02.2018 - Zmiana terminu składania ofert 07.02.2018 - Kwota na sfinansowanie zamówienia 07.02.2018 - Kwota na sfinansowanie zamówienia
07.02.2018 - Zestawienie ofert 07.02.2018 - Zestawienie ofert 26.03.2018 - Ogłoszenie wyników postępowania 26.03.2018 - Ogłoszenie wyników postępowania SIWZ SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ
W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by