2018-01-08
Ogłoszenie wyników postępowania (20.02.2018)


Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 Euro na zakup i dostarczenie akcesoriów do przeprowadzenia zabiegów wewnątrznaczyniowych dotyczących embolizacji guzów wątroby
(nr sprawy: K.C.O./PN/ 83 /2017)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) – zwana dalej ustawą Pzp.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zwana dalej SIWZ jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.kco.katowice.pl
SIWZ można uzyskać pod adresem: Katowickie Centrum Onkologii, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26 – Dział Księgowości.
Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie akcesoriów do przeprowadzenia zabiegów wewnątrznaczyniowych dotyczących embolizacji guzów wątroby zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa.

Oznaczenie we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 33140000-3; 33141320-9

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne, Pozycje ujęte w Załączniku Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
Zamawiajacy nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia
  1. Zamawiający rozumie przez zakup i dostarczenie akcesoriów do przeprowadzenia zabiegów wewnątrznaczyniowych dotyczących embolizacji guzów wątroby sukcesywne dostawy jeden lub dwa razy w miesiącu przez cały okres obowiązywania umowy na podstawie zamówień składanych do Wykonawcy faksem.
  2. Wykonawca będzie zobowiązany każdorazowo do realizacji zamówienia w terminie do 7 dni kalendarzowych licząc od daty złożenia do niego zamówienia faksem.
  3. Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania niezmienności cen brutto na zaoferowany asortyment przez cały okres obowiązywania umowy.
  4. Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją umowy w tym koszty transportu, wyładunku i wniesienia towaru do magazynu Apteki.
  5. Wykonawca musi zagwarantować dostępność towaru i płynność dostaw przez cały okres obowiązywania umowy.
  6. Ilości zamawianych towarów mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi i będą wynikały z zamówień, bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego towaru.
  7. W celu weryfikacji zgodności oferowanego asortymentu z opisem zawartym w SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania Wykonawców, do złożenia próbek oferowanego asortymentu.
  8. Wykonawca gwarantuje dostawę towaru z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy, liczonym od daty dostawy, jakościowo odpowiadającym wymogom, w opakowaniach zapewniających bezpieczny transport i przechowanie.

Miejsce realizacji dostaw
Magazyn Apteki, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 do 14:00).- jedno miejsce dostaw.

Termin realizacji zamówienia
Przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy jednak nie dłużej niż do czasu wykorzystania wartości umowy.

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy Pzp dotyczące:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- zdolności technicznej lub zawodowej,
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 ustawy Pzp., a także dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej Zamawiający będzie żądał:
a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się co najmniej 2 dostawami akcesoriów do przeprowadzenia zabiegów wewnątrznaczyniowych).

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający będzie żądał:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 229 ze zm.). W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1pkt 12-23 i ust. 5 ustawy PZP.

Zawartość oferty, w tym wykaz oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty.
2.Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa w Pozycjach, na które Wykonawca składa ofertę.
3. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, aktualne na dzień składania ofert, Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ.
4. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, aktualne na dzień składania ofert, Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące Załącznik Nr 4 do SIWZ.
4. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Istotne Postanowienia Umowy, stanowiące Załącznik Nr 5 do SIWZ.
5. Wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie o podwykonawcach, stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ.
6. W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
- dokumenty informacyjne o zaoferowanych akcesoriach (kartę produktu, ulotkę lub inne dokumenty wystawione przez producenta).
7. Deklaracja zgodności - Certyfikat CE, wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych zaoferowanego asortymentu.
8. Wykonawca składający ofertę dołącza do oferty zapisane w programie Excel na dowolnym nośniku (np. CD, dyskietka) wyliczenia Pozycji, na które składa ofertę wg Załącznika nr 2 do SIWZ.

Informacje zawarte w oświadczeniu będą, stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w Warunkach udziału w postępowaniu.

Wadium
W postępowaniu nie jest wymagane wadium.

Kryterium oceny ofert:
1. Cena brutto za Pozycję - 100%

Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć do dnia 18.01.2018r. do godz. 10:00 w Katowickim Centrum Onkologii ul. Raciborska 26 – Kancelaria Dyrektora, I piętro.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.01.2018r. o godz. 11:00 w Katowickim Centrum Onkologii ul. Raciborska 28, budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych.

Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający nie ogranicza
możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie zamierza
1. zawierać umowy ramowej,
2. ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,
3. zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje
1. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
2. zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,
3. istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
4. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
5. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do
1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, o której mowa w art. 12a ustawy - Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.
2. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy – Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

Osoba upoważniona do udzielania informacji - lek. med. Witold Nowak
Telefon 32 2511-761
Fax 32 2514-533

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.01.2018r.


Dodatkowe materiały:
09.02.2018 - Zestawienie ofert dodatkowych 09.02.2018 - Zestawienie ofert dodatkowych 12.01.2018 - Zapytania 12.01.2018 - Zapytania 17.01.2018 - Zapytania 17.01.2018 - Zapytania
17.01.2018 - Zmiana terminu składania ofert 17.01.2018 - Zmiana terminu składania ofert 20.02.2018 - Ogłoszenie wyników postępowania 20.02.2018 - Ogłoszenie wyników postępowania 22.01.2018 - Kwota na sfinansowanie zamówienia 22.01.2018 - Kwota na sfinansowanie zamówienia
22.01.2018 - Zestawienie ofert 22.01.2018 - Zestawienie ofert SIWZ SIWZ
W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by