2017-12-21
Unieważnienie postępowania (24.01.2018)


Katowickie Centrum Onkologii
Ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 Euro na modernizację istniejącego systemu planowania leczenia XIO wykorzystywanego w Zakładzie Radioterapii Katowickiego Centrum Onkologii
znak sprawy: K.C.O./PN/ 82/2017

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwana dalej ustawą Pzp.

SIWZ jest dostępna na stronie internetowej Centrum: www.kco.katowice.pl
SIWZ można uzyskać pod adresem: Katowickie Centrum Onkologii, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26 – Dział Księgowości.
Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącego systemu planowania leczenia XIO wraz z licencjami wykorzystywanego w Zakładzie Radioterapii Katowickiego Centrum Onkologii obejmująca:
1. upgrade systemu planowania leczenia XIO do systemu Monaco (oprogramowanie, licencje i stacja robocza) zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
2. upgrade posiadanej stacji roboczej sytemu planowania leczenia Monaco do konfiguracji tożsamej jak dla systemu XIO (pkt 1) po zmianach
3. transport, instalację sprzętu i oprogramowania
4. przekazanie do użytkowania, certyfikaty
5. okres gwarancji – zgodny z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
6. naprawy dostarczonego sprzętu / w razie konieczności wymiana sprzętu na nowy.

Zamawiający przez upgrade (software i hardware) systemu planowania leczenia Monaco i stacji roboczej rozumie: zakup, dostawę oraz instancję fizyczną stacji wraz z instalacją i weryfikacją systemu Monaco na przedmiotowych stacjach. Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie producenta systemu Monaco bądź upoważnionego przez niego podmiotu o poprawności instalacji oraz walidacji platformy pod kątem obliczeń przeprowadzanych przez system Monaco oraz udzielonych licencji na system planowania leczenia. Stacja musi znajdować się na liście kompatybilności systemów zwalidowanych przez producenta sytemu Monaco. W dniu składania oferty stacja nie może mieć wyznaczonego przez producenta systemu terminu zakończenia wsparcia (End-of-Support) oraz zakończenia cyklu życia produktu (End-Of-Life).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

Oznaczenie we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 48180000-3

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Miejsce realizacji zamówienia
Zakład Radioterapii, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice.

Termin realizacji
Do 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy Pzp dotyczące:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- zdolności technicznej lub zawodowej,
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 ustawy Pzp., a także dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.

1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej Zamawiający będzie żądał:
a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się, co najmniej 2 dostawami i instalacjami systemu planowania leczenia Monaco wraz ze stacjami roboczymi)

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, złoży:
a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 184 ze zm.).

W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Podstawy wykluczenia:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1pkt 12-23 i ust. 5 ustawy PZP.

Zawartość oferty, w tym wykaz oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty.
2. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa.
3. Aktualne na dzień składania ofert:
- Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ.
- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące Załącznik nr 4 do SIWZ.
4. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy dot. zakupu i dostarczenia sprzętu wraz z serwisem pogwarancyjnym.
5. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ.
6. Podpisany i wypełniony przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 7 do SIWZ -Oświadczenie o podwykonawcach.
7. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik Nr 8 do SIWZ – Umowa o zachowaniu poufności przetwarzania danych osobowych.

Informacje zawarte w oświadczeniu będą, stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający najpierw dokona oceny, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w Warunkach udziału w postępowaniu.

Wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 000,00 zł

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
1. Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia - 100%

Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć do dnia 10.01.2018r. do godz. 10:00, w 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26, Kancelaria Dyrektora, I piętro
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2018r. o godz. 11:00, w 40-074 Katowice, ul. Raciborska 28 (budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych)

Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający nie ogranicza
możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie zamierza
1. zawierać umowy ramowej,
2. ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,
3. zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje
1. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
2. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
3. zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, 7 ustawy Pzp.
4. istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
5. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do
1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, o której mowa w art. 12a ustawy Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,
2. zmiany treści SIWZ z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz umieści ją na stronie internetowej.

Osoba upoważniona do udzielania informacji - Mgr inż. Grzegorz Woźniak
Telefon 32 42 00 117, 32 42 00 126
Fax 32 2514-533

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.12.2017r.


Dodatkowe materiały:
10.01.2018 - Zmiana terminu składania ofert 10.01.2018 - Zmiana terminu składania ofert 12.01.2018 - Zapytania 12.01.2018 - Zapytania 19.01.2018 - Kwota na sfinansowanie zamówienia 19.01.2018 - Kwota na sfinansowanie zamówienia
19.01.2018 - Zestawienie ofert 19.01.2018 - Zestawienie ofert 24.01.2018 - Unieważnienie postępowania 24.01.2018 - Unieważnienie postępowania SIWZ SIWZ
W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by