2017-12-21
Zapraszamy do konkursu ofert


OGŁOSZENIE nr 29/2017

Konkurs ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U 2016, poz. 1638) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zmianami).

Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26 zwany dalej Udzielającym Zamówienia ogłasza zamówienie na świadczenia zdrowotne w zakresie konsultacji chirurgii urazowo-ortopedycznej dla pacjentów z chorobami nowotworowymi.

Na obszarze: 24 – Śląskie
(PKWiU: 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej),
 1. Czas obowiązywania umowy: 01.01.2018 do 31.12.2020
 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu obejmującymi formularz ofertowy oraz projekt umowy można zapoznać się w Kancelarii Dyrektora Katowickiego Centrum Onkologii ul. Raciborska 26 od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do 15.35 czasu upływu terminu składania ofert oraz na stronie internetowej Centrum http://www.kco.katowice.pl
  Dodatkowych informacji udziela Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa lek. med. Witold Nowak pod nr tel. (32) 251 17 61.
 3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do kierowania pacjentów w zakresie diagnostyki i leczenia wyłącznie do jednostek organizacyjnych Katowickiego Centrum Onkologii w przypadku, w którym Centrum zapewnia ich wykonywanie.
 4. Oferty należy składać w formie pisemnej na formularzach Udzielającego Zamówienie w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta (nazwa Oferenta, adres do korespondencji oraz kontaktowy nr telefonu) oznaczonych w następujący sposób:

  "Konkurs ofert - oferta na świadczenia zdrowotne w zakresie konsultacji chirurgii urazowo–ortopedycznej dla pacjentów z chorobami nowotworowymi
  Nie otwierać przed dniem 29.12.2017 r. do godz. 12.00


 5. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Katowickiego Centrum Onkologii najpóźniej w dniu wyznaczonego terminem i godz. składania ofert.
 6. Oferty należy składać w Kancelarii Katowickiego Centrum Onkologii ul. Raciborska 26 do dnia29.12.2017 do godz. 11.00
 7. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Dyrekcji Katowickiego Centrum Onkologii, Raciborska 26 – I piętro, Sala Konferencyjna w dniu 29.12.2017 r. o godz. 12.00
 8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Katowickiego Centrum Onkologii www.kco.katowice.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Katowickiego Centrum Onkologii ul. Raciborska 26 w terminie 7 dni.

ŚRODKI ODWOŁAWCZE
 1. Oferentowi przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 ze zmianami) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U 2016, poz. 1638).
 2. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert lub przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnieniu konkursu całości lub w części.Dodatkowe materiały:
Specyfikacja Specyfikacja Umowa powierzenia Umowa powierzenia Załącznik nr 1 Załącznik nr 1
Załącznik nr 2 Załącznik nr 2
W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by