2017-12-04
Ogłoszenie wyników postępowania (06.02.2018)


Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 209 000 EURO na przygotowywanie posiłków dla pacjentów w systemie termosowym i dostarczanie ich bezpośrednio na oddziały do Katowickiego Centrum Onkologii
(oznaczenie sprawy: KCO /PN/ 72 /2017)

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz.1579 z późn. zm.) – zwana dalej ustawą Pzp.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zwana dalej SIWZ – będzie dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.kco.katowice.pl po ukazaniu się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie posiłków dla pacjentów w systemie termosowym i dostarczanie ich bezpośrednio na oddziały do Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach przy ul. Raciborskiej 27 i Józefowskiej 119.

Oznaczenie wg CPV:
1. usługi przygotowywania posiłków - 55321000-6
2. usługi dostarczania posiłków - 55520000-1

Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący informację dla Wykonawcy zawiera wykaz oddziałów wraz z szacunkową ilością pacjentów oraz rodzajami diet stosowanymi w szpitalu i ich średnią ilością w miesiącu.

Zamawiający pod pojęciem przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów rozumie:
 1. Całodniowe wyżywienie pacjenta, tj.:
  • śniadanie o godz. 07:30-08:30
  • obiad o godz. 12:30-13:30
  • kolacja o godz. 16:30-17:30
 2. Dostarczanie posiłków bezpośrednio na oddziały 3 razy dziennie przez 7 dni w tygodniu do Zespołu nr 1 "Szpital Wiktoria", Katowice ul. Raciborska 27 oraz do Zespołu nr 2 "Szpital Geriatryczno–Onkologiczny", Katowice ul. Józefowska 119 z uwzględnieniem treści w SIWZ w punkcie II. 1. Dodatkowe informacje do realizacji zamówienia.

Wykaz Oddziałów:
 1. Zespół nr 1 "Wiktoria Szpital" - Katowice, ul Raciborska 27
  1. Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych rozmieszczony na dwóch piętrach - 48 łóżek
  2. Oddział Radioterapii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych i Pododdziałem Gastroenterologii – 35 łóżek
  3. Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej – 45 łóżek
  4. Oddział Chorób Płuc – 40 łóżek
  5. Oddział Onkologiczny – 44 łóżka
  6. Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej – 22 łóżka
  7. Oddział Dermatologiczny Dziecięcy – 18 łóżek
  8. Pawilon Operacyjny - 8 łóżek
 2. Zespół nr 2 "Szpital Geriatryczno-Onkologiczny" - Katowice, ul. Józefowska 119
  1. Oddział Dermatologiczny – 26 łóżek
  2. Oddział Geriatryczny rozmieszczony na dwóch piętrach - 58 łóżek
Rozmieszczenie:
Zespół nr 1 "Wiktoria Szpital" - Katowice, ul. Raciborska 27 (zabudowa pawilonowa):
 • Budynek Centralnej Izby Przyjęć – trzypiętrowy z windą, 3 kuchenki oddziałowe
 • Budynek – Pawilon Operacyjny – trzy kondygnacje z windą, II piętro – oddział łóżkowy,
 • Budynek Główny – trzypiętrowy, z windą, 4 kuchenki oddziałowe, w tym 1 kuchenka na parterze
 • Budynek Oddziału Ginekologiczno-Położniczego – dwupiętrowy, z windą, 2 kuchenki oddziałowe,
 • Budynek Poradni Specjalistycznej – jednopiętrowy z windą, 1 kuchenka oddziałowa.
 • Budynek Poradni Specjalistycznej – jednopiętrowy z windą, 1 kuchenka oddziałowa.
Zespół nr 2 "Szpital Geriatryczno-Onkologiczny" - Katowice, ul. Józefowska 119 (budynek trzypiętrowy z windą):
 • Oddział Dermatologiczny, znajdujący się na I piętrze z 1 kuchenką oddziałową,
 • Oddział Geriatryczny znajduje się na II i III piętrze, 2 kuchenki oddziałowe.

Uwaga!
 • Dopuszcza się zmiany, w tym lokalizacji i nazewnictwa oddziałów i liczby łóżek w przypadku zmian organizacyjnych Zamawiającego.
 • Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej.

I. Warunki realizacji zamówienia
 1. Wykonawca musi zapewnić wyżywienie zgodne z normami zalecanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz wg aktualnych wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia oraz zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (jednolity tekst - Dz. U. 2017 poz. 149 z późn.zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz Rozporządzeniem (WE)Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 30 kwietnia 2004 r., L 139/1), a także z zasadami dobrej praktyki, wg systemu HACCP, z uwzględnieniem właściwości odżywczych i kaloryczności posiłków, ich odpowiedniej jakości, zróżnicowania, walorów smakowych i estetycznych oraz temperatury.
 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie odpowiedniego poziomu sanitarnego usługi żywienia oraz jakość oferowanych posiłków, tj.:
  1) właściwe walory smakowe, organoleptyczne i estetyczne,
  2) temperaturę w momencie dostawy na oddział:
  • co najmniej 75°C – dla zup,
  • co najmniej 65°C – dla drugich dań,
  • co najmniej 75°C - dla gorących napojów,
  • 4°C - sałatki, surówki, sosy i inne potrawy serwowane na zimno
  3) czystość mikrobiologiczną dostarczanych potraw, dobór właściwych surowców oraz właściwych procesów technologicznych.
 3. Do Wykonawcy będzie należało prowadzenie miesięcznej ewidencji wydawanych posiłków z podziałem na poszczególne oddziały, zatwierdzanej przez dietetyka Katowickiego Centrum Onkologii.
 4. Zakupy surowców Wykonawca będzie realizował we własnym zakresie zapewniając ich wysoką jakość.
 5. Posiłki sporządza się wg norm zalecanych przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie z produktów najwyższej jakości, świeżych, z aktualnym terminem ważności.( nie dopuszcza się stosowania półproduktów np. gotowych sałatek, surówek, produktów mrożonych np. pierogów, klusek itp., produktów typu „instant”, produktów GMO, produktów gotowych; mrożone warzywa i owoce dopuszcza się jedynie w okresie braku świeżych w sprzedaży)
 6. Wykonawca będzie odpowiedzialny za kontakty z organami nadzoru sanitarnego i realizację zaleceń.Na własny koszt dokonywać będzie, co 6 miesięcy niezbędnych badań sanitarno – epidemiologicznych takich jak:
  • badanie mikrobiologiczne wymazu z rąk pracowników - co najmniej po 2 badania
  • badanie laboratoryjne potraw w kierunku oceny zanieczyszczeń mikrobiologicznych – co najmniej po 2 badania
  • wymaz z wewnętrznej powierzchni termosów 1 raz w miesiącu
  • i inne w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zdarzeń niepożądanych, jak również na każde żądane organów nadzoru i przedkładać je Zamawiającemu.
 7. Zamawiający ma prawo wykonać we własnym zakresie badania laboratoryjne termosów i wkładów, w kierunku zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Wyniki wraz z zaleceniami pokontrolnymi zostaną przekazane Wykonawcy.
 8. W przypadku podejrzenia ogniska epidemicznego na wniosek Zamawiającego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi badanie mikrobiologiczne:
  • środowiska
  • rąk personelu
  • potraw
  Ilość tych badań uzależniona będzie od aktualnych potrzeb – każdorazowo określona przez Zamawiającego.
 9. Wykonawca na własny koszt będzie wykonywał, co 6 miesięcy badania oceny laboratoryjnej wartości odżywczej i kalorycznej posiłku stanowiącego całodzienną rację pokarmową (dieta podstawowa) i przedkładał je Zamawiającemu, wraz z załączonym jadłospisem.
 10. Przez cały czas obowiązywania umowy Wykonawca zapewnia bez naliczania dodatkowych kosztów odpowiednią ilość termosów i wkładów. Termosy i wkłady muszą być dezynfekowane i myte przez Wykonawcę po każdym posiłku.
 11. Produkty dostarczane we wkładach muszą być szczelnie zamknięte. Każdy produkt zapakowany osobno. Pieczywo ma być dostarczane w zamkniętych pojemnikach z przykrywką.
 12. Wykonawca na prośbę Zamawiającego będzie zobowiązany dostarczyć w formie depozytu produkty pakowane hermetycznie, indywidualnie o przedłużonym terminie ważności( np. ser topiony, wędlina, masło) dla pacjentów nieprzewidzianych w zamówieniu dziennym, z obowiązkiem rotacji depozytu z upływem terminu jego ważności. Rozliczenie Zamawiającego z Wykonawcą będzie realizowane na podstawie ilości zużytych depozytów.
 13. Wykonawca będzie sporządzał dla szpitala jadłospisy dekadowe na 6 dni przed każdą dekadą, które będą zatwierdzane przez dietetyka KCO i wg nich Wykonawca będzie przygotowywał posiłki dla pacjentów. Jadłospisy muszą być planowane przez wykwalifikowanego dietetyka (mgr dietetyki), a posiłki wykonywane przez zawodowych kucharzy.
 14. Składaniem zamówienia do Wykonawcy na posiłki z uwzględnieniem zalecanych diet będzie zajmowała się osoba wyznaczona przez Zamawiającego.
  Kontakt z Wykonawcą – w razie potrzeby, w godz. 07:00-18:00 – codziennie, z uwzględnieniem dni wolnych.
 15. Zgłaszanie zapotrzebowania na posiłki będzie się odbywać drogą elektroniczną, a w przypadku niemożności wysłania tą drogą, będzie się odbywało na podstawie pisemnego zgłoszenia podpisanego przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego przesłanego do Wykonawcy faksem.
 16. Dostarczanie posiłków odbywać się będzie na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego, środkiem transportu Wykonawcy posiadającym wymagane przepisami dopuszczenia do tego typu prac, na jego koszt. Zapotrzebowanie na posiłki na dzień następny będzie dostarczone do Wykonawcy do godz. 10:00. Ewentualne zmiany diet lub ilości pacjentów zgłaszane będą do 3 godzin przed ustalonym harmonogramem dostaw posiłków.
 17. Zapotrzebowanie na posiłki sporządzane będzie z podziałem na oddziały. Zapotrzebowanie na posiłki w soboty, niedziele i święta sporządzane będzie szacunkowo i przekazywane w dzień roboczy poprzedzający dni wolne. W przypadku konieczności zmiany diet, zwiększenia lub zmniejszenia ilości diet Zamawiający dokona telefonicznej korekty zapotrzebowania do 3 godzin przed ustalonym harmonogramem dostaw posiłków.
 18. Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia i przechowywania próbek żywnościowych w specjalnie przeznaczonych do tego celu lodówkach przez okres 72 godzin na terenie swojego zakładu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dla lecznictwa zamkniętego.
 19. Zamawiający we własnym zakresie przeprowadza indywidualne wydawanie posiłków pacjentom.
 20. Termosy, wkłady i wszelkie naczynia, w których Wykonawca dostarcza posiłki, Zamawiający będzie oddawał Wykonawcy bez obowiązku ich mycia. Wykonawca będzie odbierał z poszczególnych oddziałów termosy niezwłocznie po każdym posiłku.

II. Dodatkowe informacje do realizacji zamówienia
 1. Wszystkie diety należy planować na 3 posiłki, za wyjątkiem:
  • diety dla położnic, gdzie stosuje się dietę łatwo strawną, oraz diety z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów stosowanej przy cukrzycy, gdzie planuje się 4 posiłki, czyli dodatkowo II śniadanie dostarczane w następujący sposób: ze śniadaniem będzie dostarczane II śniadanie,
  • diety dla dzieci, diety płynnej wysokobiałkowej, gdzie planuje się 5 posiłków czyli dodatkowo II śniadanie i podwieczorek dostarczane w następujący sposób: ze śniadaniem będzie dostarczane II śniadanie, z obiadem będzie dostarczony podwieczorek
 2. Zamawiający wymaga planowania:
  • zupy mlecznej codziennie dla każdej diety na śniadanie, za wyjątkiem diety z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów i diet dla pacjentów Oddz. Geriatrycznego oraz Oddz. Dermatologii Dziecięcej. Zamiast zupy mlecznej, kefir lub jogurt naturalny.
  • dodatków warzywnych, owocowych, owocowo-warzywnych do posiłków głównych (śniadanie, obiad, kolacja), przy czym asortyment powinien być różnorodny; część warzyw i owoców winna być podawana w postaci “surowej” („Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach”, 2011).
   Należy uwzględnić sezonowość warzyw i owoców (mrożone warzywa i owoce dopuszcza się jedynie w okresie braku świeżych w sprzedaży. Dodatkowo w diecie dla dzieci obowiązkowy dodatek owocowy na II śniadanie lub podwieczorek.
  • mięsa nie mniej niż 7 razy w dekadzie
  • ryba (filet z dorsza) – 1 raz w tygodniu
  • ciepłej kolacji dla wszystkich diet – 2 razy w tygodniu
  • masła extra o zawartości 82% tłuszczu we wszystkich dietach.
 3. Zamawiający wymaga dostarczania razem z dostawą śniadania:
  • etykiet wędlin określających skład, w szczególności % mięsa ( jeżeli w danym dniu wędlina jest planowana)
  • całodziennego jadłospisu z wyszczególnionymi rodzajami diet dla każdego oddziału
  • codziennie w jadłospisach dla diety podstawowej i łatwo strawnej wartości odżywczych i kalorycznych
 4. Zamawiający nie wymaga planowania dodatkowej sałatki/surówki, jeśli w drugim daniu zawiera się dodatek jarzynowy.
 5. Zamawiający dopuszcza:
  • w diecie cukrzycowej stosowanie surówek zgodnych z wymogami diety z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów. Zamawiający nie stosuje jedynie surówek dla pacjentów Oddz. Geriatrycznego.
  • w diecie z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów stosowanie masła extra o zawartości tłuszczu 82% w umiarkowanych ilościach.
 6. Zamawiający nie dopuszcza:
  • podawania podrobów, gulaszu, potrawek w żadnej diecie,
  • podawania: wędlin podrobowych (np. mielonek, parówek, metek, salcesonów), pasztetów, sera topionego w żadnej diecie,
  • podawania wędlin o zawartości mięsa poniżej 70%
  • podawania mięsa mielonego
  • produktów seropodobnych,
  • podawania miodu sztucznego
  • podawania dżemu nieporcjowanego (luzem)
  • podawania innych ryb niż filet z dorsza
  • podawania makaronu do wszystkich zup z wyjątkiem rosołu
  • podawania zup: ryżowej, grysikowej, ziemniaczanej
  • podawania niedojrzałych lub przejrzałych owoców
  • podawania owoców cytrusowych na oddziały onkologiczne
  • podawania słodyczy dla diabetyków
  • podawania herbaty innej niż ekspresowa w torebkach
  • dostawy kolacji razem z obiadem.

Uwaga!
 1. W Oddziale Geriatrycznym stosuje się dietę podstawową modyfikowaną np. bez mleka, bez kawy zbożowej, mięso jest zmielone, warzywa gotowane, owoce miękkie. Zamiast mleka stosuje się kefir, jogurt naturalny.
 2. Dieta bezsolna jest modyfikacją diety łatwo strawnej.
 3. Dieta wysokobiałkowa, wysokoenergetyczna - 2600 kcal, łatwo strawna ma zastosowanie dla pacjentów z chorobami płuc, gdzie stosuje się 2 dodatki białkowe na śniadanie.
 4. Średnia wartość kaloryczna dla diet: dieta wysokobiałkowa płynna 2000 kcal, dieta dla pacjentów z chorobami płuc 2600 kcal, pozostałe diety 2200kcal.
 5. Minimalna gramatura poszczególnych składników posiłków dla pacjenta na dobę:

  Grupa i rodzaj produktów Ilość gotowej porcji
  Pieczywo (chleb pszenno-żytni) - dieta podstawowa 300 g
  Pieczywo pszenne (bułki – pozostałe diety, baton – dla pacjentów Oddz. Geriatrycznego, graham, pieczywo razowe – dieta cukrzycowa) 200 g
  Kasze/ ryż/ mąka (do zupy) 50 g
  Mleko 300 ml
  Jogurt naturalny/kefir – dla pacjentów Oddz.Geriatrycznego 250 ml
  Śmietana 18% 10 ml
  Masło extra 82% tłuszczu 30 g
  Zupa od 300 do 400 ml/ osobę
  Warzywa 200 g
  Owoce 150 g
  Cukier 20 g


 6. Dopuszczalne, przykładowe rodzaje produktów, potraw przy planowaniu jadłospisów przez Wykonawcę:

  Grupa i rodzaj produktów Ilość gotowej porcji
  Kasze/ryż (drugie danie) 200 g
  Makaron tylko do rosołu 50 g
  Twaróg 50 g
  Ser żółty (nie seropodobny) 40 g
  Jaja 1 szt.
  Wędliny 50 g
  Dżem/miód 25 g
  Ryba - filt z dorsza gotowany 100 g
  Ryba - filet z dorsza panierowany 130 g
  Bitka z udźca/schabu/wołowiny/ kurczaka duszona 100 g
  Udziec z indyka pieczony/duszony 150 g
  Sztuka mięsa b/k 100 g
  Pieczeń woł./wieprz. 100 g
  Wołowina duszona 100 g
  Stek wieprzowy 100 g
  Kotlet schabowy panierowany 130 g
  Kurczak gotowany/duszony/ pieczony 150 g
  Filet z kurczaka panierowany 130 g
  Ziemniaki 250 g


  Źródła:
  1) Podstawy naukowe żywienia w szpitalach Red. J. Dzieniszewski. IŻ i Ż 2001r.
  2) Zasady prawidłowego żywienia w szpitalach. Red.M. Jarosz. IŻ i Ż 2011r.
  3) Praktyczny podręcznik dietetyki. M. Jarosz. IŻ i Ż 2010r.
  4) Zasady żywienia i dietetyka stosowana. Z. Wieczorek – Chełmińska. PZWL.

 7. Potrawy i produkty akceptowane przez Katowickie Centrum Onkologii przy planowaniu jadłospisów przez Wykonawcę:

  Dieta podstawowa:

  Śniadania:
  • Zupy mleczne z następującymi dodatkami: płatki owsiane, kasza jęczmienna, kasza jaglana, kasza manna, płatki kukurydziane, ryż biały, kasza kukurydziana
  • Pieczywo pszenno-żytnie
  • Masło extra
  • Wędliny: szynka konserwowa, szynka gotowana, kiełbasa dębicka (drobiowa), kiełbasa kminkowa, kiełbasa szynkowa, kiełbasa toruńska, kiełbaski drobiowe grzane, szynka drobiowa, chude wędliny
  • Sery: ser żółty, ser biały półtłusty
  • Inne: miód prawdziwy, dżem porcjowany w różnych smakach, jajko
  • Kawa zbożowa z mlekiem, herbata – torebki ekspresowe, kakao
  • Dodatki owocowo-warzywne: pomidor, ogórek zielony, ogórek kiszony, rzodkiewka, sałata zielona, szczypior, papryka czerwona, jabłka, śliwki, gruszki, banany

  Obiady:
  • Zupy: rosół z makaronem, jarzynowa, barszcz, ogórkowa, kalafiorowa, porowa, selerowa, pomidorowa, krupnik, żurek, brokułowa, botwinkowa, pieczarkowa
  • Dodatki do zup: ziemniaki, kasza jęczmienna, ryż, kasza manna, makaron (tylko do rosołu), grzanki podawane osobno
  • Mięsa do drugich dań: kotlet schabowy, bitka wołowa, pieczeń wieprzowa, udziec z indyka, udka z kurczaka, filet z kurczaka, pieczeń wołowa, dorsz panierowany, kotlet de volaille, sztuka mięsa wołowego
  • Surówki i warzywa gotowane: sałatka z kapusty pekińskiej, sałatka z kapusty białej, sałatka z kiszonej kapusty, sałatka z czerwonej kapusty, sałata zielona z jogurtem, surówka z marchwi i jabłka, sałatka z selera i jabłka, sałatka z pora, mizeria, sałatka z kiszonych ogórków, marchew gotowana z groszkiem, kalafior gotowany, brokuł gotowany, buraczki oprószane, ćwikła z chrzanem, fasolka szparagowa, kapusta biała, czerwona, kiszona gotowana, ( warzywa gotowane lub na parze)
  • Dodatki do drugich dań: ziemniaki, kasze – jęczmienna, gryczana, ryż

  Kolacje:
  • Pieczywo pszenno-żytnie
  • Masło extra
  • Wędliny, sery i inne takie jak w śniadaniach
  • Dodatki owocowo-warzywne jak w śniadaniach
  • Herbata – torebki ekspresowe

  Dieta łatwo strawna

  Śniadania:
  • Zupy mleczne z następującymi dodatkami: płatki owsiane, kasza jęczmienna, kasza jaglana, kasza manna, płatki kukurydziane, ryż biały, kasza kukurydziana
  • Bułka pszenna lub baton
  • Masło extra
  • Wędliny: szynka konserwowa, szynka gotowana, kiełbasa dębicka (drobiowa), kiełbasa szynkowa, kiełbaski drobiowe grzane, wędliny drobiowe i chude
  • Sery: ser biały półtłusty
  • Inne: miód prawdziwy, dżem porcjowany różne smaki, jajko
  • Kawa zbożowa z mlekiem
  • Dodatki owocowo-warzywne: pomidor bez skórki, sałata zielona, jabłka, banany i inne łatwo strawne owoce

  Obiady:
  • Zupy: rosół z makaronem, jarzynowa, barszcz, kalafiorowa, selerowa, pomidorowa, krupnik, brokułowa, botwinkowa
  • Dodatki do zup: ziemniaki, kasza jęczmienna, ryż, kasza manna, makaron (tylko do rosołu)
  • Mięsa do drugich dań: bitka schabowa, bitka wołowa, udko z kurczaka duszone, udziec z indyka duszony, filet z kurczaka gotowany, dorsz gotowany w jarzynce, sztuka mięsa wołowego
  • Surówki i warzywa gotowane: buraczki oprószane, kalafior gotowany, brokuł gotowany, marchew gotowana, sałata zielona z jogurtem, szpinak,
  • Dodatki do drugich dań: ziemniaki, kasza jęczmienna, ryż

  Kolacje:
  • Pieczywo pszenne – bułka
  • Masło extra
  • Wędliny, ser i inne takie jak w śniadaniach
  • Dodatki owocowo-warzywne jak w śniadaniach
  • Herbata – torebki ekspresowe

  Dieta cukrzycowa:

  Śniadania:
  • Pieczywo typu graham, pieczywo razowe ( wymiennie)
  • Masło extra
  • Wędliny: szynka konserwowa, szynka gotowana, kiełbasa dębicka (drobiowa), kiełbasa kminkowa, kiełbasa szynkowa, kiełbasa toruńska, kiełbaski drobiowe grzane ( takie jak w diecie podstawowej)
  • Sery: ser żółty, ser biały półtłusty
  • Inne: jajko
  • Kawa zbożowa z mlekiem
  • Dodatki owocowo-warzywne: pomidor, ogórek zielony, rzodkiewka, sałata zielona, papryka czerwona, jabłka, śliwki, gruszki i inne dozwolone w diecie cukrzycowej

  Obiady:
  • Zupy: rosół z makaronem, jarzynowa, barszcz, ogórkowa, kalafiorowa, porowa, selerowa, pomidorowa, krupnik (takie jak diecie podstawowej)
  • Dodatki do zup: ziemniaki, kasza jęczmienna, ryż, kasza manna, makaron (tylko do rosołu)
  • Mięsa do drugich dań: bitka schabowa, bitka wołowa, udko z kurczaka duszone, udziec z indyka duszony, filet z kurczaka gotowany, dorsz gotowany w jarzynce, sztuka mięsa wołowego
  • Surówki i warzywa gotowane: sałatka z kapusty pekińskiej, sałatka z kapusty białej, sałatka z kiszonej kapusty, sałatka z czerwonej kapusty, surówka z marchwi i jabłka, sałatka z selera i jabłka, sałatka z pora, mizeria, sałatka z kiszonych ogórków, sałata zielona z jogurtem, kalafior, brokuł, buraczki oprószane, ćwikła z chrzanem, fasolka szparagowa, marchewka z groszkiem, kapusta biała, czerwona, kiszona gotowana, ( warzywa gotowane lub na parze)
  • Dodatki do drugich dań: ziemniaki, kasza – jęczmienna lub gryczana, ryż

  Kolacje:
  • Pieczywo typu graham, pieczywo razowe (wymiennie)
  • Masło extra
  • Wędliny, ser i inne takie jak w śniadaniach
  • Dodatki owocowo-warzywne jak w śniadaniach
  • Herbata – torebki ekspresowe


  II śniadania i podwieczorki
  • Jogurty naturalne, kefiry, owoce


  Dieta dla dzieci:

  I śniadania zamiast kawy zbożowej herbata – torebki ekspresowe, reszta jak w diecie podstawowej,

  Obiady, kolacje - tak jak w diecie podstawowej

  II śniadania
  • Owoce (jabłka, gruszki, śliwki, banany, brzoskwinie, arbuzy) Podwieczorki
  • Biszkopty, wafle śmietankowe, ciastka, budyń, kisiel, herbatniki, delicje, drożdżówki, koktajle owocowe, jogurty naturalne


  Dieta płynna wysokobiałkowa

  Śniadania:
  • Zupa mleczna zmiksowana z dodatkiem żółtka jaja i masła (1 porcja: 1 żółtko + 10 g masła)

  Obiady:
  • Zmiksowana zupa z dodatkiem 100g mięsa

  Kolacje
  • Muszą się różnić od obiadu

 8. Wykonawca dostarcza termosy do poszczególnych oddziałów do kuchenek oddziałowych. Dalszą dystrybucją będzie zajmował się Zamawiający. Posiłki na oddziałach będzie odbierała od Wykonawcy pielęgniarka/ położna koordynująca lub wyznaczona przez nią osoba.
 9. Zamawiający nie przewiduje możliwości korzystania przez Wykonawcę z kuchni szpitalnej, kuchenek oddziałowych.
 10. W przypadku, w którym wymagania wynikające z logiki procesu wykonywania zamówienia będą wymagały zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.), gdyż wykonują one pracę zarobkową, osobiście, powtarzalną, wykonywaną na ryzyko Wykonawcy zamówienia świadczoną pod jego „kierownictwem” Zamawiający będzie żądał złożenia oświadczenia o sposobie zatrudnienia pracowników. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy zastrzega możliwość żądania oświadczenia o sposobie zatrudnienia pracowników realizujących umowę.
  Zamawiający nie ogranicza form zatrudnienia z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązujących, przy czym Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w swoje ofercie wartości wynagrodzeń wynikające z wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2017 r. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. - Dz. U. z 2016 r. poz.1456), a w przypadku umów cywilnoprawnych stawkę minimalną 13 zł brutto za 1 roboczogodzinę. Przy czym Wykonawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy cywilnoprawnej ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytuł realizacji zobowiązań takich jak odprowadzania za te osoby stosownych zaliczek z tytułu podatku od osób fizycznych, czy zaliczek na ubezpieczenie, społeczne, zdrowotne, itd.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.

Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: przez 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy.

Miejsce realizacji
Zespół nr 1 – /oddziały szpitalne/ Katowice ul. Raciborska 27
Zespół nr 2 - / oddziały szpitalne / Katowice ul. Józefowska 119

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy Pzp dotyczące:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- zdolności technicznej lub zawodowej, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 ustawy Pzp., a także dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.

1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy:
a) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 800 000,00 zł

2) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy:
a) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.(Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się, co najmniej 3 usługami w zakresie przygotowywanie posiłków dla pacjentów w systemie termosowym i dostarczanie ich bezpośrednio na oddziały dla szpitali liczących powyżej 200 łóżek).
b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się co najmniej 1 dietetykiem z wyższym wykształceniem, co najmniej 2 zawodowymi kucharzami)

3) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał:
a) koncesji, zezwolenia lub licencji, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.
c) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
e) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, złoży:
a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 229 ze zm.). W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1pkt 12-23 i ust. 5 ustawy PZP.

Zawartość oferty, w tym wykaz oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Oferta musi zawierać:
1. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oświadczenie stanowiące Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz cenowy stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ.
3. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ.
4. Aktualne na dzień składania ofert:
- Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku przesłanek wykluczenia złożone w formie Standardowego Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).
5. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Istotne Postanowienia Umowy stanowiące Załącznik Nr 4 do SIWZ.
6. Wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie o podwykonawcach stanowiące Załącznik Nr 5 do SIWZ.
7. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenia Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ.
8. Zaświadczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego potwierdzającego opracowanie i wdrożenie w obiekcie Wykonawcy systemu HACCP.
9.Zgodę na prowadzenie działalności cateringowej wydaną przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
10. Zaświadczenie dopuszczające środki transportu do przewozu posiłków wydane przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
11. Adres kuchni przygotowującej posiłki.
12. Przykładowe jadłospisy:
• Dekadowy (10 dni) dla diety podstawowej;
• Dekadowy (10 dni) dla diety łatwo strawnej;
• Dekadowy (10 dni) dla diety cukrzycowej (dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów);
• 1 dzień dla diety wrzodowej – diety łatwo strawnej z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego;
• 1 dzień dla diety bezsolnej;
• 1 dzień dla diety wątrobowej – diety łatwo strawnej niskotłuszczowej;
• 1 dzień dla diety dzieci z AZS ( z diety należy wyłączyć podstawowe alergeny – mleko krowie, kurze jaja, soję, zboża (gluten), orzechy, ryby, skorupiaki, uwzględnić owoce dozwolone: jabłka, banany, śliwki, gruszki i dozwolone warzywa: sałata zielona z podziałem na posiłki, ilość użytego surowca /tzw.”gramówka”– obliczenie ilości produktów potrzebnych do wykonania jadłospisu dla jednego pacjenta / Do jadłospisów należy dołączyć szczegółowy wykaz produktów wraz z ich gramaturą niezbędnych do przygotowania poszczególnych potraw oraz obliczyć wartość odżywczą z minimum 5 dni dla diety podstawowej (energia, białko, tłuszcz, węglowodany ogółem, sód, potas, wapń, fosfor, magnez, żelazo, Wit.A, Wit.E, Tiamina, Ryboflawina, Wit.B6, wit.B12 oraz Wit.C, % energii z białka, tłuszczu i węglowodanów.

Informacje zawarte w JEDZ będą, stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca wypełnia JEDZ w zakresie Części II, III, IV, VI. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w zakresie Części IV „Kryteria kwalifikacji” ograniczył się do wypełnienia jedynie sekcji α i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w tej części.

Zamawiający najpierw dokona oceny, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w Warunkach udziału w postępowaniu.

Wadium
W postępowaniu jest wymagane wadium w wysokości: 6 000,00 zł

Kryterium oceny ofert
1. cena brutto za przedmiot zamówienia - 100%

Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć do dnia 15.01.2018 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Dyrektora Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach przy ul. Raciborskiej 26 (I piętro).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.01.2018 r. o godz. 11:00 w Sekcji Zamówień Publicznych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 28 (budynek Przychodni, II piętro).

Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający nie ogranicza
możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie zamierza
1. zawierać umowy ramowej,
2. ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,
3. zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje
1. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
2. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
3. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający przewiduje
1. udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w wysokości 25% wartości zamówienia podstawowego.
2. zmiany w umowie na warunkach przewidzianych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do
1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o której mowa w art. 12a ustawy Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,
2. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

Osoba upoważniona do udzielania informacji - Lek. med. Witold Nowak - Z- ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Telefon: 32/ 2511-761
Fax: 32/ 2514-533

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 04.12.2017 r.


Dodatkowe materiały:
06.02.2018 - Ogłoszenie wyników postępowania 06.02.2018 - Ogłoszenie wyników postępowania 15.01.2018 - Kwota na sfinansowanie zamówienia 15.01.2018 - Kwota na sfinansowanie zamówienia 15.01.2018 - Zestawienie ofert 15.01.2018 - Zestawienie ofert
JEDZ JEDZ SIWZ SIWZ
W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by