2017-11-24
Ogłoszenie wyników postępowania (04.12.2017)


Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26, 40–074 Katowice

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 euro zakup i dostarczenie jezdnych aparatów KTG
znak sprawy: KCO/PN/ 70 /2017

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) – zwana dalej ustawą Pzp.

Sposób przekazania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zwana dalej SIWZ
1. SIWZ jest dostępna na stronie internetowej K.C.O.: www.kco.katowice.pl
2. SIWZ można uzyskać pod adresem: Katowickie Centrum Onkologii, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26 – Dział Księgowości.
3. Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostarczenie jezdnych aparatów KTG w ilości 4 sztuk, w tym 1 sztuki do ciąży bliźniaczej, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa.

Zamówienie obejmuje również:
 1. transport sprzętu medycznego do miejsca przeznaczenia,
 2. montaż, instalację i uruchomienie,
 3. instruktaż personelu około 10 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania KTG, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone podpisaniem "Protokołu instruktażu",
 4. przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, certyfikatami,
 5. 12 miesięczną gwarancję liczoną od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy "Protokołu bezusterkowego odbioru KTG",
 6. serwis gwarancyjny 12 miesięczny i pogwarancyjny 24 miesięczny na warunkach gwarancji, w ramach którego Wykonawca zapewnia w cenie oferty sprawność sprzętu medycznego, w tym:
  a) przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,
  b) naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją sprzętu medycznego,
  c) wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,
  d) przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu medycznego, w przypadku napraw gwarancyjnych,
  e) łączna niesprawność sprzętu medycznego (w przypadku awarii) nie przekroczy 20 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych (na czas niesprawności pow. 14 dni zapewnienie równorzędnego sprzętu zastępczego),
  niesprawność to brak sprawności sprzętu medycznego uniemożliwiająca wykonywanie wszystkich procedur z jego użyciem powyżej 5 godzin w ciągu dnia
  f) przystąpienie do działań naprawczych max. 72 godziny od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).
 7. dostawę fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu medycznego, z rokiem produkcji: 2017.
Dopuszcza się waloryzację ceny o wskaźnik inflacji, w okresach 12 miesięcznych licząc od pierwszego dnia wykonywania serwisu pogwarancyjnego (pierwsza waloryzacja po upływie 12 miesięcy wykonywania serwisu pogwarancyjnego).

Oznaczenie we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
33195000 – 3 – system monitorowania pacjentów,
50421000 – 2 – usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert:
- częściowych,
- wariantowych.

Termin realizacji zamówienia
Maksymalnie do dnia 12.12.2017r. na wezwanie Zamawiającego w terminie do .......... dni kalendarzowych od wezwania, w zakresie transportu sprzętu medycznego do miejsca dostawy, montażu, instalacji i uruchomienia, instruktażu personelu dla 10 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu medycznego po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, zakończony podpisaniem "Protokołu instruktażu", całość zadania zakończona podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy "Protokołu bezusterkowego odbioru KTG".

Miejsce dostarczenia
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice
Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy Pzp dotyczące:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- zdolności technicznej lub zawodowej,
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 ustawy Pzp, a także dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej:
a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się, co najmniej 2 dostawami sprzętu medycznego tożsamego z przedmiotem zamówienia, na który Wykonawca składa ofertę)

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa:
a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom, Wykonawca dostarczy:
a) opis sprzętu medycznego foldery, fotografie, katalogi – dokumentujące i potwierdzające wymagane parametry z zaznaczeniem każdego parametru w katalogu/opisie,
b) dokument dopuszczający sprzęt medyczny do obrotu w kraju,
c) deklarację zgodności na oferowane urządzenie,
d) instrukcję obsługi oferowanego urządzenia,
e) informacja o serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym ze wskazaniem miejsca i punktu obsługującego, nr telefonu i faxu do kontaktów zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 211 ze zm.),
f) wykaz dostawców zużywalnych części i materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę zaoferowanego sprzętu zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 211 ze zm.).

UWAGA:
1. Zamawiający wymaga aby ww. dokumenty Wykonawca złożył razem z ofertą.
2. Zamawiający wymaga aby dokumenty w języku obcym były przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 229 ze zm.). W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 ustawy Pzp.

Zawartość oferty, w tym wykaz oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Oferta musi zawierać:
1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty.
2. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa.
3. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, aktualne na dzień składania ofert, Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ.
4. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, aktualne na dzień składania ofert, Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące Załącznik Nr 4 do SIWZ.
5. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy dot. zakupu i dostarczenia aparatów KTG wraz z serwisem pogwarancyjnym.
6. Wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie o podwykonawcach, stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ.
7. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiące Załącznik Nr 7 do SIWZ.
8. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik Nr 8 do SIWZ – UMOWA o zachowaniu poufności przetwarzania danych osobowych.
9. Opis sprzętu medycznego foldery, fotografie, katalogi – dokumentujące i potwierdzające wymagane parametry z zaznaczeniem każdego parametru w katalogu/opisie.

Informacje zawarte w oświadczeniu będą, stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w Warunkach udziału w postępowaniu.

Wadium
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 500,00 zł

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
1. Cena brutto za przedmiot zamówienia (bez serwisu pogwarancyjnego) - 65%
2. Cena brutto za 24 miesięczny serwis pogwarancyjny - 30%
3. Termin realizacji zamówienia w dniach kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy - 5%

Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć do dnia 01.12.2017 r. do godz. 10:00 w Katowickim Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26 – Kancelaria Dyrektora.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.12.2017 r. o godz. 11:00 w Katowickim Centrum Onkologii, ul. Raciborska 28, budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych.

Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.

Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie zamierza
1. zawierać umowy ramowej,
2. ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,
3. zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje
1. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
2. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
3. zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6,7 ustawy Pzp.
4. istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
5. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do
1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych o której mowa w art. 12a ustawy Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,
2. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

Osoba upoważniona do udzielania informacji - lek. med. Witold Nowak
Telefon 32 2511-761
Fax 32 2514-533

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.11.2017 r.


Dodatkowe materiały:
01.12.2017 - Kwota na sfinansowanie zamówienia 01.12.2017 - Kwota na sfinansowanie zamówienia 01.12.2017 - Zestawienie ofert 01.12.2017 - Zestawienie ofert 04.12.2017 - Ogłoszenie wyników postępowania 04.12.2017 - Ogłoszenie wyników postępowania
SIWZ SIWZ Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia
W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by