2017-11-06
Ogłoszenie wyników postępowania (22.11.2017)


Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 euro na zakup i dostarczanie środków dezynfekcyjnych przeznaczonych do użytku w obszarze medycznym
oznaczenie sprawy: KCO/PN/ 65 /2017

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) – zwana dalej ustawą Pzp.

Sposób przekazania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zwana dalej SIWZ
 1. SIWZ jest dostępna na stronie internetowej K.C.O.: www.kco.katowice.pl
 2. SIWZ można uzyskać pod adresem: Katowickie Centrum Onkologii, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26 – Dział Księgowości.
 3. Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Opis przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczanie środków dezynfekcyjnych przeznaczonych do użytku w obszarze medycznym w podziale na:
Pakiet nr 1 – pielęgnacja skóry;
Pakiet nr 2 – dezynfekcja i konserwacja dezynfektora;
ujęte w Załączniku nr 6 do SIWZ – Oferta Cenowa.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
– 33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne.

Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia
 1. Zamawiający rozumie przez zakup i dostarczanie środków dezynfekcyjnych przeznaczonych do użytku w obszarze medycznym, sukcesywne dostawy na wezwanie Zamawiającego.
 2. Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją umowy w tym koszty transportu, wyładunku i wniesienia towaru loco Magazyn i loco Apteka Zamawiającego.
 3. Wykonawca musi zagwarantować dostępność oferowanego towaru przez cały okres obowiązywania umowy.
 4. Wykonawca musi zagwarantować niezmienność cen brutto na oferowane towary przez cały okres obowiązywania umowy.
 5. Zamówienia będą dokonywane przez Zamawiającego sukcesywnie przez cały okres obowiązywania umowy w formie pisemnej przy pomocy faksu, średnio raz lub dwa razy w miesiącu.
 6. Zamawiający wymaga dokonania każdej dostawy w terminie do 7 dni roboczych (t.j. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego przy pomocy faksu.
 7. Ilości zamawianych towarów mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi i będą wynikały z zamówień, bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego towaru.
 8. Wykonawca gwarantuje dostawę towaru z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy, liczonym od daty dostawy, jakościowo odpowiadającym wymogom, w opakowaniach zapewniających bezpieczny transport i przechowanie
 9. W celu weryfikacji zgodności oferowanego asortymentu z opisem zawartym w SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania Wykonawców, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, do złożenia próbek oferowanego asortymentu lub dokumentów (kartę produktu, ulotkę, etykietę, kartę charakterystyki lub inne dokumenty wystawione przez producenta).
 10. UWAGA dot. Załącznika nr 6 do SIWZ:
  a. Zamawiający w kolumnie (Cena jedn. netto) dopuszcza wycenę do czterech miejsc po przecinku,
  b. Zamawiający w kolumnach (Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto) dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku.
 11. UWAGA dot. Załącznika nr 6 do SIWZ:
  Zamawiający wymaga, aby wielkość oferowanego produktu była najbardziej zbliżona do wielkości opakowania używanej przez Zamawiającego.

I. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na poszczególne kompletne Pakiety, ujęte w Załączniku Nr 6 do SIWZ.

UWAGA - Dot. Pakietu nr 2
Zamawiający posiada na gwarancji nową myjkę dezynfektora GETINGE.
W tym przypadku Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

II. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Miejsce realizacji dostaw
Dot. Pakietu nr 1
Apteka Zamawiającego – Katowice, ul. Raciborska 27 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 do 14:00).

Dot. Pakietu nr 2
Magazyn Zamawiającego – Katowice, ul. Raciborska 27 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 do 15:00).

Termin realizacji zamówienia: do czasu wyczerpania wartości umowy jednak nie dłużej niż do dnia 10.10.2018 r.

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy Pzp dotyczące:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- zdolności technicznej lub zawodowej,
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 ustawy Pzp., a także dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej:
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się co najmniej 2 dostawami odpowiadającymi swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia).

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający będzie żądał:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 229 ze zm.). W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 ustawy Pzp.

Zawartość oferty, w tym wykaz oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Oferta musi zawierać:
 1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.
 2. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, aktualne na dzień składania ofert, Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ.
 3. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, aktualne na dzień składania ofert, Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ.
 4. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Istotne Postanowienia Umowy, stanowiące Załącznik Nr 4 do SIWZ.
 5. Wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie o podwykonawcach, stanowiące Załącznik Nr 5 do SIWZ.
 6. Wypełnioną i podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Ofertę Cenową, stanowiącą Załącznik Nr 6 do SIWZ.
  Uwaga! Zamawiający zaleca, aby Ofertę Cenową stanowiącą Załącznik Nr 6 do SIWZ Wykonawca złożył również w formie elektronicznej na dowolnym nośniku elektronicznym, np. na płycie CD, DVD.
 7. INNE DOKUMENTY
  I. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu:
  a. wymaganych dokumentów dopuszczających środki dezynfekcyjne do stosowania, obrotu w kraju zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, a w szczególności:
  1. dla produktów kwalifikowanych jako wyrób medyczny – wpis do rejestru wyrobów medycznych lub deklaracje (wraz z certyfikatem jednostki notyfikowanej o ile odrębne przepisy tego wymagają) zgodności CE o którym mowa w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 211 ze zm.),
  2. dla produktów kwalifikowanych jako produkty biobójcze – pozwolenie o którym mowa w ustawie z dnia 13.09.2002 r. o produktach biobójczych (Dz.U. 2015 poz. 1926 ze zm.),
  3. dla antyseptyków kwalifikowanych jako produkty lecznicze – pozwolenie o którym mowa w ustawie z dnia 06.09.2001 r. prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 ze zm.),
  b. wyników badań potwierdzających bójcze spektrum środka na organizmy testowe przypisane normom wymienionym w Polskiej Normie PN-EN 14885-2015 do badania środków dezynfekcyjnych dla obszaru medycznego (faza II etap II),
  c. aktualnych kart charakterystyki środków dezynfekcyjnych, wraz z zapewnieniem o przedłożeniu ich na każde wezwanie Zamawiającego podczas badania ofert, najpóźniej przed podpisaniem umowy.
  B. Oświadczenie Wykonawcy o zgodności oferowanego produktu z przedmiotem zamówienia,
  C. Materiały informacyjne o oferowanych produktach np. kartę produktu, ulotkę, etykietę lub inny dokument wystawiony przez producenta.

Informacje zawarte w oświadczeniu będą, stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w Warunkach udziału w postępowaniu.

Wadium
W postępowaniu nie jest wymagane wadium.

Kryterium oceny ofert:
1. Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet – 100%

Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 13.11.2017 r. do godz. 10:00 w Katowickim Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26 – Kancelaria Dyrektora.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11.2017 r. o godz. 11:00 w Katowickim Centrum Onkologii, ul. Raciborska 28, budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych.

Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.

Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie ogranicza
możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie zamierza
1. zawierać umowy ramowej,
2. ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,
3. zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje
1. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
2. zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,
3. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
4. istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
5. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do
1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, o której mowa w art. 12a ustawy Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,
2. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

Osoba upoważniona do udzielania informacji - mgr Marzena Ciastek – Z- ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Epidemiologii
Telefon: (32) 42-00-240,
Fax: (32) 2514–533.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.11.2017 r.


Dodatkowe materiały:
13.11.2017 - Kwota na sfinansowanie zamówienia 13.11.2017 - Kwota na sfinansowanie zamówienia 13.11.2017 - Zestawienie ofert 13.11.2017 - Zestawienie ofert 22.11.2017 - Ogłoszenie wyników postępowania 22.11.2017 - Ogłoszenie wyników postępowania
SIWZ SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ
W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by