2017-11-03
Ogłoszenie wyników postępowania (22.11.2017)


Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 Euro na serwis pogwarancyjny symulatora SIMULIX EVOLUTION SN ML072501049 firmy Nucletron
znak sprawy: K.C.O./PN/ 63 /2017

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwana dalej ustawą Pzp.

SIWZ jest dostępna na stronie internetowej Centrum: www.kco.katowice.pl
SIWZ można uzyskać pod adresem: Katowickie Centrum Onkologii, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26 – Dział Księgowości.
Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Przedmiotem zamówienia jest serwis pogwarancyjny symulatora SIMULIX EVOLUTION SN ML072501049 firmy Nucletron z następującym wyposażeniem:
 • Interfejs do obsługi symulatora – OCS v 2.4,
 • Generator– nr ser.:1806
 • Lampa X-ray – nr ser.: 48247
 • Stacja robocza – HP dc 7900p #90056
 • Stół – Simulix Table HQ #2156
 • Blat stołu – Full Carbon Tabletop
 • Uchwyt tac – Blocktray holder for RC 56cm #44430
 • Komora jonizująca – nr ser.: COMET SIM 3-D Y1299
 • Gantry – nr ser.:1738
 • Kolimator – nr ser.: 79061
 • Konsola sterująca – nr ser.: 1490
 • Panele kontrolne lewy/prawy – nr ser.: 1142/1142
 • Portal obrazowy – nr ser.: XRD 1640AL3-ES16#2476
 • Laser strzałkowy – nr ser.: 169397
 • Laser boczny L/P – nr ser.: 260320/260436
 • Holder na tace
 • Krzyż centrujący
 • System automatycznej ekspozycji – nr ser.: COMET SLM3-D Y-1299
i doposażenie symulatora o opcję wykonania skanów CT na symulatorze (CBCT)

Oznaczenie we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV 50421000 – 2 – usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego.

Serwis pogwarancyjny obejmuje:
 1. przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,
 2. naprawę i wymianę (w ramach ceny oferty) części na nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedyuszkodzenie spowodowane jest nieprawidłową eksploatacją urządzenia, oprogramowania,
 3. wszystkie naprawy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,
 4. upgradowanie oprogramowania obsługującego przedmiot zamówienia do nowych wersji (w trakcie trwania umowy na serwis pogwarancyjny),
 5. zapewnienie współpracy w zintegrowaniu przedmiotu zamówienia z systemami, które będą zakupione w ramach doposażenia i rozwoju Zakładu Radioterapii (w trakcie trwania umowy na serwis pogwarancyjny).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin realizacji zamówienia
przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy Pzp dotyczące:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- zdolności technicznej lub zawodowej,
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 ustawy Pzp., a także dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej:
a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się, co najmniej 2 usługami tożsamymi z przedmiotem zamówienia.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa:
a) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Dokument uprawniający Wykonawcę do wykonywania serwisu symulatora SIMULIX EVOLUTION zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych ( np. świadectwo autoryzacji producenta symulatora).

5. Aktualne zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na instalowanie i obsługę urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz uruchamianie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące.

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 184 ze zm.).
W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Podstawy wykluczenia:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1pkt 12-23 i ust. 5 ustawy PZP.

Zawartość oferty, w tym wykaz oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
 1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty.
 2. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa.
 3. Aktualne na dzień składania ofert:
  - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ.
  - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące Załącznik nr 4 do SIWZ.
 4. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy.
 5. Podpisany i wypełniony przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 6 do SIWZ –Umowa o zachowaniu poufności przetwarzania danych osobowych.
 6. Podpisany i wypełniony przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 7 do SIWZ -Oświadczenie o podwykonawcach.

Informacje zawarte w oświadczeniu będą, stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający najpierw dokona oceny, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w Warunkach udziału w postępowaniu.

Wadium
W postępowaniu nie jest wymagane wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
1. Cena całkowita podana w ofercie, tj. oferowana cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu zamówienia z VAT - 100%

Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć do dnia 14.11.2017r. do godz. 10:00, w 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26, Kancelaria Dyrektora, I piętro
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2017r. o godz. 11:00, w 40-074 Katowice, ul. Raciborska 28 (budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych)

Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający nie zamierza
1. zawierać umowy ramowej,
2. ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,
3. zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje
1. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
2. zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.,
3. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
4. istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
5. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do
1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych o której mowa w art. 12a ustawy Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,
2. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

Osoba upoważniona do udzielania informacji - Dr n. fiz. Marcin Dybek
Telefon: 32/ 42 00 117 (126)
Fax: 32/ 2514-533

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.11.2017r.


Dodatkowe materiały:
14.11.2017 - Kwota na sfinansowanie zamówienia 14.11.2017 - Kwota na sfinansowanie zamówienia 14.11.2017 - Zestawienie ofert 14.11.2017 - Zestawienie ofert 22.11.2017 - Ogłoszenie wyników postępowania 22.11.2017 - Ogłoszenie wyników postępowania
SIWZ SIWZ
W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by