2017-10-06
Ogłoszenie wyników postępowania (25.10.2017)


Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 225 000 EURO na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie dziedzińca wokół rzeźby "Wiktoria Rzucająca Wieniec" w Katowickim Centrum Onkologii w Katowicach"
(znak sprawy: K.C.O./PN/ 56 /2017)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) – zwana dalej ustawą Pzp.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zwana dalej SIWZ jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.kco.katowice.pl
Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Opis przedmiotu zamówienia
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie dziedzińca wokół rzeźby "Wiktoria Rzucająca Wieniec" w Katowickim Centrum Onkologii w Katowicach", przez co Zamawiający rozumie wykonanie nowego zagospodarowania dziedzińca – zieleńca wraz z otoczeniem rzeźby "Wiktoria rzucająca wieniec" w Katowickim Centrum Onkologii, w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 27" zgodnie z opracowaniami inżynierskimi w branżach: architektura, elektryczna, słaboprądowa, sanitarna, technologia fontanny (PW, przedmiary, STWiORB) firmy SAR Sp. z o. o., stanowiącymi Załączniki do SIWZ oraz założeniami wynikającymi z projektu zagospodarowania dziedzińca wewnętrznego Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach przy ul. Raciborskiej 27 (dawna nazwa Katowickiego Centrum Onkologii), z uwzględnieniem decyzji Nr 294/Z/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. – pozwolenie na wycinkę drzew, mapy pomiaru powykonawczego w zakresie „S+U” oraz sieci z 2012 roku (uwaga: mapa wykonana po zakończeniu inwestycji Centralnej Izby Przyjęć, obejmująca m.in. teren zieleńca, rysunku I-81 Plan zagospodarowania terenu, po budowie Pawilonu Operacyjnego (drogi kabli, lampy przy Pawilonie) wraz z wykonaniem innych prac natury instalacyjnej pod poziomem zieleńca, w przypadku ich wystąpienia (uwaga: prace objęte wycenionym w ofercie ryzykiem konieczności ich wykonania).
  2. Zamawiający informuje, że posadowienie rzeźby na cokole wymaga współpracy z wykonawcami konserwacji rzeźby – Agnieszką i Waldemarem Waszkiewiczami z Firmy BASE & DIRECT A.W. WASZKIEWICZ s. j., ul. Wiolinowa 12/40, 02-785 Warszawa), która będzie dokonywała montażu rzeźby na cokole.

Wymagany okres gwarancji:
Wymagany jest 60-miesięczny okres gwarancji na wykonane prace. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania „Protokołu odbioru końcowego”.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę źródła finansowania realizacji Przedmiotu Zamówienia, finansowanego przez Województwo Śląskie, w przypadku nie dochowania terminu realizacji zamówienia.

Opis i oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
45111000-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233140-2 - roboty drogowe
45332000-3 - roboty instalacyjne wod. kan.
45311100-1 - roboty w zakresie przewodów inst.elektr.
45314300-4- kładzenie kabli
45330000-9 - hydraulika i roboty sanitarne
32234000-2 - kamery telewizyjne w obwodzie zamkniętym

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert:
- częściowych,
- wariantowych,
- równoważnych.

Termin realizacji zamówienia
do dnia 14 grudnia 2017 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy Pzp, a dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
3) zdolności technicznej lub zawodowej,
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 ustawy Pzp., a także dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji finansowej:
a) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Zamówienia na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 zł.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się co najmniej dwoma robotami budowlanymi o wartości co najmniej 700.000,00 zł każda,
b) wskazanie kierownika robót wraz z oświadczeniem (min. 3 lata prowadzenia robót budowlanych) o jego kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych dla wykonania zamówienia, oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, złoży informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Wykonawca przystępujący do przetargu powinien przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego w celu zapoznania się z lokalizacją zieleńca. W sprawie odbycia wizji należy kontaktować się z Zastępcą Dyrektora mgr. inż. Wojciechem Szczepaniukiem na numer telefonu 32 42 00 348 lub Kierownikiem Andrzejem Erencem – 32 42 00 218.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 229 ze zm.). W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia
1. W przypadku, w którym wymagania wynikające z logiki procesu wykonywania zamówienia będą wymagały zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.), gdyż wykonują one pracę zarobkową, osobiście, powtarzalną, wykonywaną na ryzyko Wykonawcy zamówienia świadczoną pod jego „kierownictwem” Zamawiający będzie żądał złożenia oświadczenia o sposobie zatrudnienia pracowników.
Zamawiający w okresie obowiązywania Umowy zastrzega sobie możliwość żądania oświadczenia o sposobie zatrudnienia pracowników realizujących umowę.
Zamawiający nie ogranicza form zatrudnienia z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązujących, przy czym Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w swoje ofercie wartości wynagrodzeń wynikające z wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2017 r. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. - Dz. U. z 2016 r. poz.1456), a w przypadku umów cywilnoprawnych stawkę minimalną 13 zł brutto za 1 roboczogodzinę. Wykonawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy cywilnoprawnej ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu realizacji zobowiązań takich, jak odprowadzania za te osoby stosownych zaliczek z tytułu podatku od osób fizycznych czy zaliczek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, itd.

2. Wykonawca przedstawi, przed podpisaniem umowy, harmonogram działań, wg wzoru:

Lp. Zakres działania Termin od-do Uwagi
1. Wykonanie prac przygotowawczych
2. Wykonanie cokołu rzeźby
3. Współdziałanie z Wykonawcą konserwacji rzeźby w jej posadowieniu na cokole
4. Wycinka i karczowanie drzew
5. Wykonanie instalacji elektrycznych pod poziomem gruntu i innych – o ile wystąpi konieczność ich realizacji
6. Wykonanie instalacji systemu i urządzeń, pracujących w zakresie obecności, ruchu, jakości wody w niecce,
7. Wykonanie najbliższego otoczenia rzeźby
8. Wykonanie chodników, w tym krawężników, po likwidacji istniejących
9. Wykonanie oświetlenia dziedzińca i systemu ochrony rzeźby
10. Wyposażenie zieleńca w nowe elementy małej architektury
11. Inne prace wykończeniowe (też objęte ryzykiem)
12. Wykonanie nowej kompozycji roślinnej (zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, nasadzenia nowych, drzew, krzewów liściastych i iglastych, nasadzenie roślin okrywkowych, założenie trawnika)


Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 ustawy Pzp.
Zawartość oferty, w tym wykaz oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Oferta musi zawierać:
1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty.
2. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa.
3. Aktualne na dzień składania ofert:
1) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ.
2) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące Załącznik nr 4 do SIWZ.
4. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy.
5. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ.
6. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik Nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o uwzględnieniu w ofercie wszystkich kosztów niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu Zamówienia.
7. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną Załącznik Nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o podwykonawcach.

Informacje zawarte w oświadczeniu będą, stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w Warunkach udziału w postępowaniu.

Wadium
W postępowaniu jest wymagane wadium w wysokości 5 000,00 zł.

Kryterium oceny ofert:
1. Cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym:
a) cena ryczałtowa brutto za ryzyka związane z realizacją przedmiotu zamówienia - 35%
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia podany w dniach kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy - 65%

Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć do dnia 20.10.2017r. do godz. 10:00 w Katowickim Centrum Onkologii ul. Raciborska 26 – Kancelaria Dyrektora, I piętro.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.10.2017r. o godz. 11:00 w Katowickim Centrum Onkologii ul. Raciborska 28, budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych.

Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający nie ogranicza
możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie zamierza
1. zawierać umowy ramowej,
2. ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,
3. zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje
1. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
2. zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.,
3. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
4. istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
5. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do
- zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, o której mowa w art. 12a ustawy - Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,
- zmiany treści SIWZ z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy – Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

Osoba upoważniona do udzielania informacji - mgr Sergiusz Karpiński
Telefon 32 42 00 156 w godz. 08.00–10.30
Fax 32 2514-533

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.10.2017r.


Dodatkowe materiały:
10.10.2017 - Wyjaśnienie do SIWZ 10.10.2017 - Wyjaśnienie do SIWZ 20.10.2017 - Kwota na sfinansowanie zamówienia 20.10.2017 - Kwota na sfinansowanie zamówienia 20.10.2017 - Zestawienie ofert 20.10.2017 - Zestawienie ofert
25.10.2017 - Ogłoszenie wyników postępowania 25.10.2017 - Ogłoszenie wyników postępowania Decyzja - wycinka drzew Decyzja - wycinka drzew Mapa pomiaru powykonawczego w zakresie S+U Mapa pomiaru powykonawczego w zakresie S+U
Opracowania inżynierskie [zip, 28,9MB] Opracowania inżynierskie [zip, 28,9MB] Plan zagospodarowania terenu Plan zagospodarowania terenu Projekt zagospodarowania dziedzińca [zip, 4,05MB] Projekt zagospodarowania dziedzińca [zip, 4,05MB]
SIWZ SIWZ
W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by