2017-10-03
Ogłoszenie wyników postępowania (02.11.2017)


Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie systemu zamkniętego pobierania krwi oraz sprzętu laboratoryjnego
oznaczenie sprawy: KCO/PN/55/2017

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) – zwana dalej ustawą Pzp.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zwana dalej SIWZ – jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.kco.katowice.pl
Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczanie systemu zamkniętego pobierania krwi oraz sprzętu laboratoryjnego, których asortyment i szacunkowe ilości przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych CPV:
33141300-3 – urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi
33192500-7 – probówki

Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 Pakietów:
Pakiet Nr 1 – system zamknięty pobierania krwi
Pakiet Nr 2 – mikroprobówki do hematologii oraz do surowicy
Pakiet Nr 3 – stazy do pobierania krwi
Pakiet Nr 4 – probówki do diagnostyki pseudotrombocytopenii
Pakiet Nr 5 – nakłuwacze nożykowe
 1. Zamawiający rozumie przez zakup i dostarczanie systemu zamkniętego pobierania krwi oraz sprzętu laboratoryjnego cykliczną dostawę na wezwanie Zamawiającego.
 2. Wykonawca musi zagwarantować niezmienność cen brutto przez cały okres obowiązywania umowy.
 3. Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym koszty transportu, wyładunku i wniesienia towaru do Apteki.
 4. Zamówienia będą składane przez Zamawiającego sukcesywnie przez cały okres obowiązywania umowy w formie pisemnej przy pomocy faksu, średnio jeden lub dwa razy w miesiącu.
 5. Zamawiający wymaga dokonania każdej dostawy w terminie 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia faksem.
 6. Ilości zamawianych towarów mogą ulec zmianom w czasie obowiązywania umowy w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi i będą wynikały z bieżących zamówień, bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego towaru.
 7. Wykonawca musi zagwarantować dostępność zaoferowanego Zamawiającemu asortymentu przez cały okres obowiązywania umowy.
 8. Wykonawca gwarantuje dostawę towaru, którego termin ważności nie będzie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy (dotyczy wszystkich pozycji zamówienia za wyjątkiem Pakietu Nr 1 poz. 6, 7, 20) w opakowaniach zapewniających bezpieczny transport i przechowywanie i nie krótszy niż 8 miesięcy
w przypadku probówek do badań koagulologicznych (Pakiet Nr 1 poz. 6, 7, 20).

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu Nr 1:
 1. system zamknięty pobierania krwi powinien być wykonany z tworzywa sztucznego, gwarantować całkowitą ochronę przed kontaktem z krwią,
 2. możliwość pobierania krwi w przypadku naczyń kruchych (pacjenci leczeni onkologicznie) i u noworodków, małych dzieci,
 3. probówki muszą być wykonane z tworzywa sztucznego nietłukącego i niełamliwego
 4. probówki określone w Pakiecie Nr 1 w pozycjach 1, 2, 13, 20, 21 muszą być przystosowane do pracy z analizatorami: Cobas Integra 400 Plus, Cobas 6000,
 5. probówka określona w Pakiecie Nr 1 w pozycji 3, 4 musi być przystosowana do pracy z analizatorem hematologicznym SYSMEX K-4500,
 6. probówka określona w Pakiecie Nr 1 w pozycji 5 musi być przystosowana do pracy z analizatorem serologicznym Classic Plus,
 7. probówka określona w Pakiecie Nr 1 w pozycji 6, 7 musi być przystosowana do pracy z analizatorem koagulologicznym Coasys Plus C,
 8. system powinien umożliwiać pobieranie krwi w kierunku badań:
  - biochemicznych,
  - hematologicznych,
  - koagulologicznych,
  - serologicznych,
  - OB,
 9. igły wyłącznie systemowe kompatybilne z probówkami,
 10. łączniki do końcówek typu Luer kompatybilne z systemem,
 11. Wykonawca gwarantuje w cenie oferty przeszkolenie personelu i doradztwo w zakresie pobierania krwi w systemie (należy przeszkolić ok. 200 osób, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty zawarcia Umowy, na zlecenie Zamawiającego w terminach przez niego wyznaczonych).
Parametry techniczne i funkcjonalne przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu Nr 1 określa Załącznik Nr 8 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na poszczególne kompletne Pakiety.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia
Przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do czasu wykorzystania wartości umowy.

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy Pzp dotyczące:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- zdolności technicznej lub zawodowej,
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 ustawy Pzp., a także dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej:
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się co najmniej 2 dostawami odpowiadającymi swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia).

2. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał:
a) próbek, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ – Wykaz próbek, sposób i miejsce ich złożenia, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający będzie żądał:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 229 ze zm.). W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 ustawy Pzp.

Zawartość oferty, w tym wykaz oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Oferta musi zawierać:
1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2. Wypełnioną i podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Ofertę Cenową stanowiącą Załącznik Nr 2 do SIWZ.
Uwaga! Zamawiający zaleca, aby Ofertę Cenową stanowiącą Załącznik Nr 2 do SIWZ Wykonawca złożył również w formie elektronicznej na dowolnym nośniku elektronicznym, np. na CD.
3. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, aktualne na dzień składania ofert, Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ.
4. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, aktualne na dzień składania ofert, Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące Załącznik Nr 4 do SIWZ.
5. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Istotne Postanowienia Umowy stanowiące Załącznik Nr 5 do SIWZ.
6. Wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie o podwykonawcach stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ.
7. Próbki, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ – Wykaz próbek, sposób i miejsce ich złożenia, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.
8. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik Nr 8 do SIWZ – Parametry techniczne i funkcjonalne przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu Nr 1.
9. Aktualnie obowiązujące dokumenty dopuszczające zaoferowane towary do obrotu, stosowania w kraju.
10. Pisemną informację Wykonawcy z proponowanym zakresem szkolenia dla pracowników Zamawiającego – dotyczy Pakietu Nr 1.

Sposób i miejsce złożenia próbek
Próbki są nieodpłatne i bezzwrotne, za wyjątkiem próbki w zakresie Pakietu Nr 1 poz. 9 (statyw), której odbiór będzie możliwy po zakończeniu postępowania.
Próbki należy umieścić w oddzielnej od Oferty, odpowiednio zabezpieczonej paczce. Paczkę oraz poszczególne próbki należy opisać w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, tj. nazwa i adres Wykonawcy. Paczka dodatkowo winna być opisana: „próbki do przetargu na dostawę systemu zamkniętego pobierania krwi”.
Próbki należy złożyć zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ – Wykaz próbek, który należy wypełnić i dołączyć do paczki z próbkami.
Próbki należy złożyć w Kancelarii, ul. Raciborska 26, do dnia 17.10.2017 r. do godz. 10:00.

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w Warunkach udziału w postępowaniu.

Wadium:
W postępowaniu jest wymagane wadium w zakresie Pakietu Nr 1 w wysokości: 2 000,00 zł.
W zakresie Pakietów Nr 2, 3, 4, 5 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryterium oceny ofert:
Dotyczy Pakietu Nr 1
1. Cena całkowita brutto podana w ofercie - 60%
2. Ocena parametrów technicznych i funkcjonalnych przedmiotu zamówienia - 40%

Dotyczy Pakietów Nr 2, 3, 4, 5
1. Cena całkowita brutto podana w ofercie - 100%

Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 17.10.2017 r. do godz. 10:00 w 40-074 Katowice, ulica Raciborska 26, Kancelaria.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.10.2017 r. o godz. 11:00 w 40-074 Katowice, ulica Raciborska 28, budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych.

Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający nie ogranicza
możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie zamierza
1. zawierać umowy ramowej,
2. ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,
3. zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje
1. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
2. zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,
3. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
4. istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
5. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do
1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych o której mowa w art. 12a ustawy Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,
2. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

Osoba upoważniona do udzielania informacji - mgr Marzena Ciastek
Telefon 32 4200 240
Fax 32 2514 533

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.10.2017r.


Dodatkowe materiały:
02.11.2017 - Ogłoszenie wyników postępowania 02.11.2017 - Ogłoszenie wyników postępowania 12.10.2017 - Zapytania 12.10.2017 - Zapytania 12.10.2017 - Załącznik nr 1 /zmiana/ 12.10.2017 - Załącznik nr 1 /zmiana/
17.10.2017 - Kwota na sfinansowanie zamówienia 17.10.2017 - Kwota na sfinansowanie zamówienia 17.10.2017 - Zestawienie ofert 17.10.2017 - Zestawienie ofert SIWZ SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ
W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by