2017-10-03
Ogłoszenie wyników postępowania (20.11.2017)


Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 EURO na zakup i dostarczanie materiałów do sterylizacji
oznaczenie sprawy: KCO/PN/54/2017

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) – zwana dalej ustawą Pzp.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zwana dalej SIWZ – jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.kco.katowice.pl
Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczanie materiałów do sterylizacji, których asortyment i szacunkowe ilości przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 Pakietów.

Oznaczenie według CPV:
33198000-4 – szpitalne wyroby papierowe
38910000-7 – sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego
 1. Zamawiający rozumie przez zakup i dostarczanie materiałów do sterylizacji sukcesywne dostawy jeden lub dwa razy w miesiącu przez cały okres obowiązywania umowy na podstawie pisemnych zamówień składanych do Wykonawcy przy pomocy faksu.
 2. Wykonawca będzie zobowiązany każdorazowo do realizacji zamówienia w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od daty przesłania do niego zamówienia faksem.
 3. Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania niezmienności cen brutto na zaoferowany asortyment przez cały okres obowiązywania umowy.
 4. Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym koszty transportu, wyładunku i wniesienia towaru do magazynu.
 5. Wykonawca musi zagwarantować dostępność towaru przez cały okres obowiązywania umowy.
 6. Ilości zamawianego towaru mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi i będą wynikały z bieżących zamówień, bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego towaru.
 7. Wykonawca gwarantuje dostawę towaru, którego termin ważności nie będzie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy w opakowaniach zapewniających bezpieczny transport i przechowywanie, za wyjątkiem Pakietu Nr 5, którego termin ważności nie będzie krótszy niż 9 miesięcy od daty dostawy.
 8. Oferowane towary muszą być zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.) i posiadać dopuszczenie do obrotu i używania w kraju, a Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do dostarczenia stosownych dokumentów potwierdzających powyższe.
  UWAGA: Jeżeli oferowane wyroby nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 211 ze zm.), to do oferty należy dołączyć stosowne oświadczenie.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu Nr 1:
 1. Zamawiający zamawia rękawy foliowo-papierowe do sterylizacji parą wodną z nadrukiem zewnętrznych wskaźników sterylizacji,
 2. papier rękawa o gramaturze min. 60g/m2; folia min. 5-cio warstwowa; min. 3 kanały zgrzewu bocznego,
 3. na rękawach umieszczone oznakowania: kierunek otwierania, rozmiar, LOT, nazwa producenta lub nazwa handlowa, napisy w języku polskim,
 4. wskaźniki i napisy umieszczone poza obszarem wypełnienia,
 5. zgodność z normą EN 868,
 6. zgodność z normą EN ISO 11607,
 7. zgodność z Dyrektywą CE 93/42.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu Nr 2:
dotyczy pozycji 3, 5, 6 – zgodność z normą EN ISO 11140-1,
dotyczy pozycji 7 – zgodność z normą EN ISO 11140-4.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu Nr 3:
zgodność z normą EN ISO 11138

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu Nr 4:
dotyczy pozycji 1, 2
 1. rękawy typu Tyvek z nadrukowanym wskaźnikiem sterylizacji nadtlenkiem wodoru,
 2. wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania, widoczne od strony folii,
 3. wskaźnik sterylizacji nadtlenkiem wodoru zgodny z normą EN ISO 11140,
 4. jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania,
 5. rękaw bez celulozy,
 6. warstwa nieprzezroczysta wykonana z tworzywa TYVEK lub równoważnego,
 7. w obszarze zgrzewu, a poza obszarem pakowania wskaźnik chemiczny zmieniający zabarwienie w sposób jednoznaczny, widoczny i wyraźnie interpretujący wynik ekspozycji np. z czerwonego na żółty,
dotyczy pozycji 1, 2
 1. zgodność z normą EN 868,
 2. zgodność z normą EN ISO 11607,
 3. zgodność z Dyrektywą CE 93/42.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu Nr 5:
zgodność z normą EN ISO 14937

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu Nr 6:
zgodność z normą EN ISO 11140-1

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu Nr 7:
zgodność z normą EN ISO 14937

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu Nr 9:
dotyczy pozycji 1
zgodność z normą EN ISO 15883

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na poszczególne kompletne Pakiety.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia
Przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do czasu wykorzystania wartości umowy.

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy Pzp dotyczące:
• kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
• sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
• zdolności technicznej lub zawodowej,
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 ustawy Pzp., a także dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej:
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się co najmniej 2 dostawami odpowiadającymi swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia).

2. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał:

w zakresie Pakietu Nr 1:
a) zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają normie PN EN 868,
b) zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają normie EN ISO 11607,
c) zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczone produkty są zgodne z dyrektywą CE 93/42,

w zakresie Pakietu Nr 2:
a) pozycja 3, 5, 6 – oświadczenie producenta potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają normie EN ISO 11140-1
b) pozycja 7 – oświadczenie producenta potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają normie EN ISO 11140-4,

w zakresie Pakietu Nr 3:
a) zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają normie EN ISO 11138,

w zakresie Pakietu Nr 4:
a) pozycja 1, 2 – zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają normie EN 868,
b) pozycja 1, 2 – zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają normie EN ISO 11607,
c) pozycja 1, 2 – zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczone produkty są zgodne z dyrektywą CE 93/42,

w zakresie Pakietu Nr 5:
a) oświadczenie producenta potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają normie EN ISO 14937,

w zakresie Pakietu Nr 6:
a) oświadczenie producenta potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają normie EN ISO 11140-1

w zakresie Pakietu Nr 7:
a) oświadczenie producenta potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają normie EN ISO 14937,

w zakresie Pakietu Nr 9:
a) oświadczenie producenta potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają normie EN ISO 15883.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający będzie żądał:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 229 ze zm.). W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 ustawy Pzp.

Zawartość oferty, w tym wykaz oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Oferta musi zawierać:
1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2. Wypełnioną i podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Ofertę Cenową stanowiącą Załącznik Nr 2 do SIWZ.
Uwaga! Zamawiający zaleca, aby Ofertę Cenową stanowiącą Załącznik Nr 2 do SIWZ Wykonawca złożył również w formie elektronicznej na dowolnym nośniku elektronicznym, np. na CD.
3. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, aktualne na dzień składania ofert, Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ.
4. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, aktualne na dzień składania ofert, Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące Załącznik Nr 4 do SIWZ.
5. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Istotne Postanowienia Umowy stanowiące Załącznik Nr 5 do SIWZ.
6. Wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie o podwykonawcach stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ.
7. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenia Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiące Załącznik Nr 7 do SIWZ.
8. Inne dokumenty:
w zakresie Pakietu Nr 1:
a) karta charakterystyki (w języku polskim) wystawiona przez producenta,
b) dokumentacja producenta określająca max. czas przechowywania wyrobów po sterylizacji,
w zakresie Pakietu Nr 2:
b) pozycja 3, 5, 6, 7, 10 – karta charakterystyki (w języku polskim) wystawiona przez producenta,
c) pozycja 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10 – oświadczenie producenta o braku zawartości substancji toksycznych i metali ciężkich,
d) pozycja 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10 – instrukcja dotycząca sposobu użytkowania i interpretacji wyników,
w zakresie Pakietu Nr 3:
a) instrukcja dotycząca sposobu użytkowania i interpretacji wyników,
w zakresie Pakietu Nr 4:
a) zaświadczenie producenta o wymaganej temperaturze zgrzewania opakowania,
b) pozycja 1, 2 – karta charakterystyki (w języku polskim) wystawiona przez producenta,
c) pozycja 1, 2 – dokumentacja producenta określająca max. czas przechowywania wyrobów po sterylizacji,
d) pozycja 3 – instrukcja dotycząca sposobu użytkowania i interpretacji wyników,
w zakresie Pakietu Nr 6:
a) instrukcja dotycząca sposobu użytkowania i interpretacji wyników,
w zakresie Pakietu Nr 7:
a) instrukcja dotycząca sposobu użytkowania i interpretacji wyników,
w zakresie Pakietu Nr 9:
a) pozycja 1, 2 – oświadczenie producenta o braku zawartości substancji toksycznych i metali ciężkich,
b) pozycja 1, 2 – oświadczenie producenta o braku zawartości związku krwi i jej pochodnych,
c) pozycja 1, 2 – instrukcja dotycząca sposobu użytkowania i interpretacji wyników.

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w Warunkach udziału w postępowaniu.

Wadium:
W postępowaniu nie jest wymagane wadium.

Kryterium oceny ofert:
1. cena brutto za przedmiot zamówienia - 100%

Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 13.10.2017 r. do godz. 10:00 w 40-074 Katowice, ulica Raciborska 26, Kancelaria.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.10.2017 r. o godz. 11:00 w 40-074 Katowice, ulica Raciborska 28, budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych.

Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający nie ogranicza
możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie zamierza
1. zawierać umowy ramowej,
2. ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,
3. zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje
1. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
2. zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,
3. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
4. istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
5. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do
1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych o której mowa w art. 12a ustawy Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,
2. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

Osoba upoważniona do udzielania informacji - mgr Marzena Ciastek
Telefon 32 4200 240
Fax 32 2514 533

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.10.2017r.


Dodatkowe materiały:
11.10.2017 - Zapytania 11.10.2017 - Zapytania 13.10.2017 - Kwota na sfinansowanie zamówienia 13.10.2017 - Kwota na sfinansowanie zamówienia 13.10.2017 - Zestawienie ofert 13.10.2017 - Zestawienie ofert
20.11.2017 - Ogłoszenie wyników postępowania 20.11.2017 - Ogłoszenie wyników postępowania SIWZ SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ
W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by