2017-09-05
Unieważnienie postępowania (12.10.2017)


Katowickie Centrum Onkologii
Ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 Euro na budowę strony internetowej Katowickiego Centrum Onkologii
znak sprawy: K.C.O./PN/ 47 /2017

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwana dalej ustawą Pzp.

SIWZ jest dostępna na stronie internetowej Centrum: www.kco.katowice.pl
SIWZ można uzyskać pod adresem: Katowickie Centrum Onkologii, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26 – Dział Księgowości.
Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa strony internetowej Katowickiego Centrum Onkologii zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i Załącznikiem Nr 2 do SIWZ - Oferta Cenowa.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są:

A. Dostawa i instalacja serwera.
 1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje serwer o parametrach opisanych w Załączniku Nr 2 do SIWZ na własny koszt i ryzyko do Serwerowni, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice.
 2. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy oraz musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży Producenta na rynek polski. Data produkcji sprzętu nie może być starsza niż 12 miesięcy wstecz od złożenia oferty.
UWAGA! w celu realizacji zamówienia Wykonawca musi wykorzystać Serwer posiadany przez Zamawiającego (Serwer #1) o parametrach opisanych W Załączniku Nr 2 do SIWZ.

B. Budowa:
 • Strony internetowej KCO – zaprojektowanie i wdrożenie serwisu internetowego z systemem zarządzania treścią w oparciu o autorski system CMS (Content Management System), który nie może być oparty na ogólnodostępnych rozwiązaniach typu OpenSource; instalacja i konfiguracja serwisu internetowego na serwerze posiadanym przez Zamawiającego (Serwer #1) oraz na serwerze dostarczonym przez Wykonawcę (Serwer #2), a także aktualizacje i opieka techniczna nad serwisem internetowym, przez cały okres obowiązywania umowy. System internetowy musi spełniać wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.(tj. Dz.U. z 2016r. poz. 113).
 • Strony BIP – zaprojektowanie i wdrożenie strony podmiotowej BIP z systemem zarządzania treścią w oparciu o autorski system CMS (Content Management System), który nie może być oparty na ogólnodostępnych rozwiązaniach typu OpenSource, opracowana zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz. U. z 2016r. poz.1764), instalacja i konfiguracja strony BIP na serwerze posiadanym przez Zamawiającego (Serwer #1) oraz na serwerze dostarczonym przez Wykonawcę (Serwer #2), a także aktualizacje i opieka techniczna nad stroną BIP, przez cały okres obowiązywania umowy. Strona BIP musi spełniać wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA zgodnie z w/w. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2016r.

C. Przeniesienie danych z obecnych portali internetowych:
 1. przeniesienie danych wskazanych przez Zamawiającego zamieszczonych na stronie www.kco.katowice.pl do nowego serwisu internetowego o tej samej domenie.
 2. przeniesienie danych wskazanych przez zamawiającego zamieszczanych na stronie www.kco.katowice.pl/bip do nowej strony BIP.

D. Szkolenie:
 1. Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego kilkugodzinne (6-8 godzin) szkolenie.
 2. Szkolenie 2 administratorów w zakresie administrowania CMS, wykonywania backupów, przywracania z backupów
 3. Szkolenie 8 użytkowników w zakresie obsługi serwisów i CMS (w tym szkolenie użytkowników obejmujące obsługę stron internetowych z uwzględnieniem wymagań WCAG 2.0, m.in. sposób umieszczania załączników, treści alternatywnych, itp.).

E. Dostarczenie dokumentacji, licencji i praw autorskich:
 1. Wykonawca zobowiązany jest do stworzenia i przekazania instrukcji obsługi CMS w podziale na instrukcje dla użytkowników i administratorów po jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz w formie plików pdf lub doc.
 2. Wykonawca sporządzi i przekaże dokumentację opisującą wdrożenie/ konfigurację serwisów internetowych na serwerach wraz z kompletnym wykazem kont i haseł administracyjnych do wszystkich systemów, baz oraz użytych modułów i komponentów.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentacji technicznej: numery seryjne dostarczonego sprzętu, szczegółowe instrukcje/ procedury operacji wykonywania kopii zapasowych i przywracania danych z kopii zapasowych, harmonogramy backupów, Deklaracja zgodności CE, ISO 14001 dla producenta sprzętu, itp.
 4. Wykonawca zobowiązany jest przekazać w formie pisemnej kompletny wykaz elementów przedmiotu zamówienia, których dotyczy jakakolwiek forma licencjonowania (np. licencja komercyjna, GNU GPL, freeware, itp.).
 5. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania na nośnikach elektronicznych aktualnej wersji instalacyjnej wszelkich systemów, baz danych oraz innych plików wraz z niezbędnymi licencjami, które umożliwią Zamawiającemu korzystanie z serwisu w niezmienionej postaci oraz ich dowolną modyfikację i rozwijanie we własnym zakresie (dostarczone dane w formie niekodowanej).
 6. Zamawiający wymaga dostarczenia licencji bezterminowych na systemy operacyjne wraz z licencjami CAL tam, gdzie są wymagane. Zamawiający dopuszcza dostarczenie licencji OEM.
 7. Wykonawca przekaże prawa autorskie do stworzonych serwisów internetowych w tym prawa do dysponowania prawami zależnymi wraz z bezterminowymi licencjami na oprogramowanie niezbędne do jego utrzymania - zgodnie z wykazem z punktu E d).
 8. Liczba licencji dostarczonych systemów operacyjnych musi obsługiwać wszystkie rdzenie fizyczne.

F. Gwarancja przedmiotu zamówienia:
Na przedmiot zamówienia, zgodny z wymaganiami opisanymi w SIWZ Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji licząc od daty podpisania "Protokół odbioru końcowego" przez Strony Umowy i zapewnia sprawność sprzętu w okresie jej obowiązywania

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
72413000-8 Usługi w zakresie projektowania stron WWW
48820000-2 Serwery

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Miejsce realizacji zamówienia
Katowickie Centrum Onkologii, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice.

Termin realizacji
Maksymalnie do 60 dni kalendarzowych od daty zaakceptowania koncepcji strony internetowej do dnia podpisania "Protokołu odbioru końcowego"
Przedstawienie Zamawiającemu koncepcji strony internetowej maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Uwaga!
1. Warunkiem podpisania "Protokołu odbioru końcowego" będzie poprawne przejście audytu dostępności serwisu internetowego i strony BIP, w odniesieniu do WCAG 2.0 na poziomie AA. Celem audytu będzie weryfikacja w/w portali i aplikacji pod kątem standardu WCAG 2.0 na poziomie AA, zgodnie z w/w. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2016r. Wykonawca serwisu internetowego i strony BIP zobowiązany będzie o dostosowanie w/w portali do ewentualnych zastrzeżeń w przypadku nie spełnienia w/w standardów WCAG 2.0.
2. Zamawiający przeprowadzi osobne postępowanie na wybór audytora.
3. W przypadku negatywnej oceny audytu i 2 reaudytów, Zamawiający uzna umowę za niewykonaną i obciąży Wykonawcę kosztami audytowania.

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy Pzp dotyczące:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- zdolności technicznej lub zawodowej,
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 ustawy Pzp., a także dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się, wykonaniem minimum 7 serwisów internetowych dla samorządów terytorialnych zgodnych z wymogami WCAG 2.0 oraz minimum 5 serwisów internetowych dla placówki medycznej (szpital, przychodnia) – co zamieści w wykazie, a jako potwierdzenie należytego wykonania serwisów internetowych złoży – min. 5 referencji, w tym co najmniej 2 dla placówki medycznej (szpital, przychodnia).

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.

3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ Zamawiający będzie żądał:
a) certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadania autoryzacji producenta serwera.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, złoży:
a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 229 ze zm.).

W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia
W przypadku, w którym wymagania wynikające z logiki procesu wykonywania zamówienia będą wymagały zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), gdyż wykonują one pracę zarobkową, osobiście, powtarzalną, wykonywaną na ryzyko Wykonawcy zamówienia świadczoną pod jego „kierownictwem” Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy złożenia oświadczenia o sposobie zatrudnienia pracowników. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy zastrzega możliwość żądania oświadczenia o sposobie zatrudnienia pracowników realizujących umowę. Zamawiający nie ogranicza form zatrudnienia z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązujących, przy czym Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w swoje ofercie wartości wynagrodzeń wynikające z wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2017 r. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. - Dz. U. z 2016 r. poz. 1456), a w przypadku umów cywilnoprawnych stawkę minimalną 13 zł brutto za 1 roboczogodzinę. Przy czym Wykonawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy cywilnoprawnej ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytuł realizacji zobowiązań takich jak odprowadzania za te osoby stosownych zaliczek z tytułu podatku od osób fizycznych, czy zaliczek na ubezpieczenie, społeczne, zdrowotne, itd.

Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1pkt 12-23 i ust. 5 ustawy PZP.

Zawartość oferty w tym wykaz oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

Oferta musi zawierać:
1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ –Formularz Oferty.
2. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Oferta Cenowa.
3. Aktualne na dzień składania ofert:
- Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ.
- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące Załącznik nr 4 do SIWZ.
4. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy.
5. Podpisany i wypełniony przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o podwykonawcach.

Informacje zawarte w oświadczeniu będą, stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w Warunkach udziału w postępowaniu.

Wadium
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 500,00 zł

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
1. Całkowita cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia - 60%
2. Liczba wykonanych serwisów internetowych zgodnych z WCAG 2.0 dla samorządów terytorialnych/ serwisów internetowych dla placówki medycznej (szpital, przychodnia) - 25%
3. Termin realizacji zamówienia w dniach kalendarzowych licząc od daty zaakceptowania koncepcji strony do podpisania "Protokołu odbioru końcowego" - 15%

Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć do dnia 25.09.2017r. do godz. 10:00, w 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26, Kancelaria Dyrektora, I piętro
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2017r. o godz. 11:00, w 40-074 Katowice, ul. Raciborska 28 (budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych)

Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający nie ogranicza
możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie zamierza
1. zawierać umowy ramowej,
2. ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,
3. zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje
1. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
2. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
3. istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
4. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający przewiduje:
1. zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, do wysokości 30 % zamówienia podstawowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do
1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych o której mowa w art. 12a ustawy Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,
2. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

Osoba upoważniona do udzielania informacji - Tomasz Duniec
Telefon 32 42 00 282
Email t.duniec@kco.katowice.pl
Fax 32 2514-533

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.09.2017r.


Dodatkowe materiały:
12.10.2017 - Unieważnienie postępowania 12.10.2017 - Unieważnienie postępowania 22.09.2017 - Zmiana terminu składania ofert 22.09.2017 - Zmiana terminu składania ofert 28.09.2017 - Kwota na sfinansowanie zamówienia 28.09.2017 - Kwota na sfinansowanie zamówienia
28.09.2017 - Zestawienie ofert 28.09.2017 - Zestawienie ofert SIWZ SIWZ
W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by