2017-08-22
Ogłoszenie wyników postępowania, załącznik nr 1 do ogłoszenia wyników (14.12.2017)


Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 209 000 euro na zakup i dostarczanie sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku
oznaczenie sprawy: KCO/PN/ 44 /2017

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) – zwana dalej ustawą Pzp.

Sposób przekazania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zwana dalej SIWZ
 1. SIWZ będzie dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.kco.katowice.pl po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
 2. SIWZ można uzyskać pod adresem: Katowickie Centrum Onkologii, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26 – Dział Księgowości.
 3. Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczanie sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku w podziale na:
Pakiet nr 1 – Elektromedycyna,
Pakiet nr 2 – Szczoteczka do pobierania wymazów, wzierniki ginekologiczne jednorazowego użytku,
Pakiet nr 3 – Cewniki, zgłębniki, sondy, dreny, koreczki,
Pakiet nr 4 – Pojemniki plastikowe na odpady medyczne,
Pakiet nr 5 – Rurki intubacyjne, tracheostomijne, ustno - gardłowe, filtr elektrostatyczny,
Pakiet nr 6 – Podkłady chłonne, higieniczne podkłady ochronne,
Pakiet nr 7 – Opaski identyfikacyjne, zaciskacze do pępowiny,
Pakiet nr 8 – Przyrządy do przetoczeń,
Pakiet nr 9 – Strzykawki jednorazowego użytku,
Pakiet nr 10 – Strzykawki jednorazowego użytku do pompy infuzyjnych,
Pakiet nr 11 – Strzykawki jednorazowego użytku do podaży i rozpuszczania cytostatyków,
Pakiet nr 12 – Ostrza do skalpeli i trzonki do ostrzy,
Pakiet nr 13 – Papiery do aparatów,
Pakiet nr 14 – Baseny, kaczki z masy papierowej do urządzenia utylizującego,
Pakiet nr 15 – Osłonki lateksowe na głowicę USG,
Pakiet nr 16 – Łyżki jednorazowego użytku do laryngoskopów Truphatek,
Pakiet nr 17 – Sprzęt i materiały ogólno medyczne jednorazowego i wielorazowego użytku,
Pakiet nr 18 – Jednorazowy wkład workowy do ssaka HOSPIRA,
Pakiet nr 19 – Materiały ogólno medyczne jednorazowego i wielorazowego użytku do ssaka HOSPIRA,
Pakiet nr 20 – Worki do laparoskopii,
Pakiet nr 21 – Elektrody neutralne do diatermii,
Pakiet nr 22 – Łączniki do drenów do ssaka SO4,
Pakiet nr 23 – Układ do resuscytacji do aparatu Neopuff,
Pakiet nr 24 – Aparaty do przetaczania płynów (do infuzji) z zaworem dokładnego dawkowania,
Pakiet nr 25 – Przyrządy do transferu leków,
Pakiet nr 26 – Aparaty do aspiracji i wstrzykiwania,
Pakiet nr 27 – Akcesoria do nCPAP,
Pakiet nr 28 – Próżnociąg położniczy,
Pakiet nr 29 – Przedłużacze, pensety, miski nerkowate,
Pakiet nr 30 – Rękawice i fartuchy ochronne do przygotowania, rozpuszczania i podawania leków cytostatycznych, Pakiet nr 31 – Zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego,
Pakiet nr 32 – Bezigłowy zawór dostępu do pobierania leków,
Pakiet nr 33 – Szczoteczki cytologiczne bronchoskopowe,
Pakiet nr 34 – Ustniki bronchoskopowe,
Pakiet nr 35 – Port bezigłowy,
Pakiet nr 36 – Balony do aparatu EUS,
Pakiet nr 37 – Plaster medyczny do kinesiotapingu,
Pakiet nr 38 – Zestaw do aerozoloterapii dla dorosłych,
Pakiet nr 39 – Kaniula nosowa PRO FLOW z filtrem,
Pakiet nr 40 – Ustnik i turbina j.u. do spirometru SPIROBANK II,
Pakiet nr 41 – Jednorazowe worki na wydzielinę z filtrem hydrofobowym do ssaka Victoria Veresa,
Pakiet nr 42 – Akcesoria do Inkubatora typu Resuscitate,
Pakiet nr 43 – Butla ssaka MAK500,
Pakiet nr 44 – Sonda żołądkowa,
Pakiet nr 45 – Okularki ochronne do fototerapii,
Pakiet nr 46 – Akcesoria do urządzenia nCPAP Inflant Flow LP,
Pakiet nr 47 – Jednorazowy wkład workowy do ssaka typu SERRES,
Pakiet nr 48 – Łącznik do drenów,
Pakiet nr 49 – Kable EEG, EMG, ECG,
Pakiet nr 50 – Pokrowiec ochronny do mobilnego systemu fototerapii,
Pakiet nr 51 – Drenaż opłucnej,
Pakiet nr 52 – Woda jałowa,
Pakiet nr 53 – Czujnik SpO2,
Pakiet nr 54 – Wkład do ssaka,
Pakiet nr 55 – Barwne oznaczniki,
Pakiet nr 56 – Worki stomijne + akcesoria,
Pakiet nr 57 – Worek do owinięcia niemowlęcia,
Pakiet nr 58 – Zestaw do zakładania cewników pępowinowych,
Pakiet nr 59 – Zestaw porodowy,
Pakiet nr 60 – Zestawy do tracheotomii i akcesoria,
Pakiet nr 61 – Układy oddechowe, łyżki do laryngoskopu,
Pakiet nr 62 – Różny sprzęt jednorazowego użytku,
Pakiet nr 63 – Zestawy infuzyjne do pomp objętościowych,
Pakiet nr 64 – Zestawy do gastrostomii,
Pakiet nr 65 – Akcesoria do terapii oddechowej,

ujęte w Załączniku nr 7 do SIWZ – Oferta Cenowa.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
– 33140000-3 Materiały medyczne – dot. Pakietu nr 1-3, 5-7, 9-14, 16-23, 26-65.
– 33194000-6 Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji – dot. Pakietu nr 8, 24, 25.
– 33712000-4 Prezerwatywy – dot. Pakietu nr 15,
– 34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci – dot. Pakietu nr 4.

Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia
 1. Zamawiający rozumie przez zakup i dostarczanie sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku sukcesywne dostawy na wezwanie Zamawiającego.
 2. Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją umowy w tym koszty transportu, wyładunku i wniesienia towaru loco Apteka i loco Magazyn Zamawiającego.
 3. Wykonawca musi zagwarantować dostępność oferowanego towaru przez cały okres obowiązywania umowy.
 4. Wykonawca musi zagwarantować niezmienność cen brutto na oferowane towary przez cały okres obowiązywania umowy.
 5. Zamówienia będą dokonywane przez Zamawiającego sukcesywnie przez cały okres obowiązywania umowy w formie pisemnej przy pomocy faksu, średnio raz lub dwa razy w miesiącu.
 6. Zamawiający wymaga dokonania każdej dostawy w terminie do 7 dni roboczych (t.j. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego przy pomocy faksu.
 7. Ilości zamawianych towarów mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi i będą wynikały z zamówień, bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego towaru.
 8. Wykonawca gwarantuje dostawę towaru z terminem ważności nie krótszym niż 8 miesięcy, liczonym od daty dostawy, jakościowo odpowiadającym wymogom, w opakowaniach zapewniających bezpieczny transport i przechowanie
 9. W Przypadku Pakietu nr 1 poz. 13; Pakietu nr 3 poz. 60 i 61; Pakietu nr 7; 10; 12; 24; 30 i 34 Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia nieodpłatnych, bezzwrotnych próbek towaru wg Załącznika Nr 8 do SIWZ – Wykaz próbek.
 10. W celu weryfikacji zgodności oferowanego asortymentu z opisem zawartym w SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania Wykonawców, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, do złożenia próbek oferowanego asortymentu lub dokumentów (kartę produktu, ulotkę, etykietę, kartę charakterystyki lub inne dokumenty wystawione przez producenta).
 11. Jeżeli oferowane wyroby nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 211 ze zm.), to do oferty należy dołączyć oświadczenie.
 12. UWAGA: a. Zamawiający w kolumnie (Cena jedn. netto) dopuszcza wycenę do czterech miejsc po przecinku,
  b. Zamawiający w kolumnach (Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto) dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku.

Sposób i miejsce złożenia próbek
 1. Próbki są nieodpłatne i bezzwrotne.
 2. Zamawiający dopuszcza złożenie próbek razem z ofertą.
 3. Próbki należy umieścić w oddzielnej od Oferty, odpowiednio zabezpieczonej paczce/kopercie.
 4. Paczkę/kopertę oraz poszczególne próbki należy opisać w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, tj. nazwa i adres Wykonawcy oraz numer pozycji - której dotyczy.
 5. Paczka/koperta dodatkowo winna być opisana: PRÓBKI do przetargu na zakup i dostarczanie sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku.
 6. Próbki należy złożyć zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SIWZ – Wykaz próbek, który należy wypełnić i dołączyć do paczki/koperty z próbkami.

 7. 7.1. Próbki należy złożyć w Kancelarii Dyrektora - Katowice, ul. Raciborska 26, do dnia i godziny składania ofert – dot. Pakietu nr 7 i 12
  7.2. Próbki należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego – dot. Pakietu nr 1 poz. 13; Pakietu nr 3 poz. 60 i 61; Pakietu nr 10; 24; 30 i 34.

I. Zamawiający dopuszcza składanie ofert:
1. częściowych tj. na poszczególne kompletne Pakiety, ujęte w Załączniku Nr 7 do SIWZ,
2. równoważnych.

II. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Miejsce realizacji dostaw
Dot. Pakietu nr 2, 3, 5, 8-12, 16, 20, 21, 23-28, 30-40, 42, 44, 46, 52, 55-65 Apteka Zamawiającego – Katowice, ul. Raciborska 27 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 do 14:00).
Dot. Pakietu nr 1, 4, 6, 7, 13-15, 17-19, 22, 29, 41, 43, 45, 47-51, 53, 54 Magazyn Zamawiającego – Katowice, ul. Raciborska 27 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 do 15:00).

Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania wartości umowy.

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy Pzp dotyczące:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- zdolności technicznej lub zawodowej,
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 ustawy Pzp., a także dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów:
a) koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej:
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się co najmniej 2 dostawami odpowiadającymi swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia).

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa:
a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 229 ze zm.). W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 ustawy Pzp.

Zawartość oferty, w tym wykaz oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Oferta musi zawierać:
 1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.
 2. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku przesłanek wykluczenia złożone w formie Standardowego Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, aktualne na dzień składania ofert, JEDZ stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ.
 3. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Istotne Postanowienia Umowy, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ.
 4. Wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie o podwykonawcach, stanowiące Załącznik Nr 4 do SIWZ.
 5. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenia Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiące Załącznik Nr 5 do SIWZ.
 6. Wypełnioną i podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Ofertę Cenową, stanowiącą Załącznik Nr 7 do SIWZ.
  Uwaga! Zamawiający zaleca, aby Ofertę Cenową stanowiącą Załącznik Nr 7 do SIWZ Wykonawca złożył również w formie elektronicznej na płycie CD, DVD.
 7. W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
  a) próbki t.j.: zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SIWZ – Wykaz Próbek.
  b) dot. Pakietu nr 30 poz. 1 i 2 – aktualnie obowiązujące dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych przez Zamawiającego, tj.: zgodność z normą PN-EN 455 oraz PN-EN 374-2,3 lub ASTM F739-96 potwierdzona badaniami podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, szczelność potwierdzona AQL nie więcej niż 1,5, odporność na przesiąkanie wirusów i substancji chemicznych, posiadające znak CE.
  UWAGA: Każdy dołączony dokument musi być opisany numerem Pakietu i pozycji której dotyczy.
  c) dot. Pakietu nr 30 poz. 3 – aktualnie obowiązujące dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych przez Zamawiającego, tj.: badania na brak przenikania substancji chemicznych, zgodność z normą PN-EN 374-2 lub ASTM F1670 i F1671; PN-EN 374-3 lub ASTM F379-96, dopuszczenie do obrotu w kraju zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 211 ze zm.).

  UWAGA: Każdy dołączony dokument musi być opisany numerem Pakietu i pozycji której dotyczy.

Informacje zawarte w JEDZ będą, stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca wypełnia JEDZ w zakresie Części II, III, IV, VI.
Jednocześnie Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w zakresie Części IV "Kryteria kwalifikacji" ograniczył się do wypełnienia jedynie sekcji α i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w tej części.
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w Warunkach udziału w postępowaniu.

Wadium
W postępowaniu jest wymagane wadium.
Wartość wadium w podziale na Pakiety od Nr 1 do Nr 65 została określona w Załączniku Nr 6 do SIWZ.

Kryteria oceny ofert:
Dot. Pakietu nr 1-6, 8-11, 13-65
1. Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet – 100%.

Dot. Pakietu nr 7 i 12
1. Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet – 60%.
2. Jakość oferowanego towaru oceniana przez użytkownika na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę próbek – 40%.

Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 03.10.2017 r. do godz. 10:00 w Katowickim Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26 – Kancelaria Dyrektora.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.10.2017 r. o godz. 11:00 w Katowickim Centrum Onkologii, ul. Raciborska 28, budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych.

Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.

Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie ogranicza
możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie zamierza
1. zawierać umowy ramowej,
2. ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,
3. zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje
1. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
2. zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,
3. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
4. istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
5. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do
1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, o której mowa w art. 12a ustawy Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,
2. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

Osoba upoważniona do udzielania informacji - mgr Marzena Ciastek – Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Epidemiologii
Telefon: (32) 42-00-240,
Fax: (32) 2514–533.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 22.08.2017 r.


Dodatkowe materiały:
03.10.2017 - Kwota na sfinansowanie zamówienia 03.10.2017 - Kwota na sfinansowanie zamówienia 03.10.2017 - Zestawienie ofert 03.10.2017 - Zestawienie ofert 14.12.2017 - Ogłoszenie wyników postępowania 14.12.2017 - Ogłoszenie wyników postępowania
14.12.2017 - Załącznik nr 1 do ogłoszenia wyników 14.12.2017 - Załącznik nr 1 do ogłoszenia wyników 20.09.2017 - Zapytania 20.09.2017 - Zapytania JEDZ JEDZ
SIWZ SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 do SIWZ
W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by