2017-07-19
Ogłoszenie wyników postępowania (16.08.2017)


Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 Euro na zakup i dostarczenie śródoperacyjnego aparatu USG, ssaków chirurgicznych, zestawu do intubacji wózka na aparaturę
znak sprawy: K.C.O./PN/ 40 /2017

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwana dalej ustawą Pzp.

SIWZ będzie dostępna na stronie internetowej Centrum: www.kco.katowice.pl
SIWZ można uzyskać pod adresem: Katowickie Centrum Onkologii, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26 – Dział Księgowości.
Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie śródoperacyjnego aparatu USG, ssaków chirurgicznych, zestawu do intubacji, wózka na aparaturę.

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące Pakiety:
Pakiet nr 1 – śródoperacyjny aparat USG
Pakiet nr 2 – ssaki elektryczne
Pakiet nr 3 – zestaw do intubacji
Pakiet nr 4 – wózek na aparaturę

Zamówienie obejmuje również:
 1. transport, wniesienie sprzętu/ aparatury medycznej do miejsca przeznaczenia,
 2. montaż, instalację i uruchomienie,
 3. instruktaż w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/ aparatury medycznej,
 4. przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, certyfikatami, umożliwiające Zamawiającemu udzielanie świadczeń zdrowotnych przy jego użyciu,
 5. 24 miesięczną gwarancję liczoną od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu/aparatury medycznej”,

 6. A) serwis gwarancyjny 24 miesiące i pogwarancyjny 72 miesiące – dot. Pakietu nr 1
  B) serwis gwarancyjny 24 miesiące i pogwarancyjny 24 miesiące – dot. Pakietu nr 2, 3, 4 w ramach którego Wykonawca zapewnia w cenie oferty sprawność sprzętu/ aparatury medycznej, w tym:
  1. przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,
  2. naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją sprzętu/ aparatury medycznej,
  3. wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,
  4. przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu/ aparatury medycznej, w przypadku napraw gwarancyjnych,
  5. łączna niesprawność sprzętu/aparatury medycznej (w przypadku awarii) nie przekroczy 20 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych – dot. Pakietu nr 1,2,3,4, (na czas niesprawności pow. 3 dni zapewniam równorzędny sprzęt/ aparaturę medyczną zastępczy/ czą - dot. Pakietu nr 1). niesprawność to brak sprawności sprzętu/ aparatury medycznej uniemożliwiająca wykonywanie wszystkich procedur z jego/jej użyciem powyżej 3 godzin w ciągu dnia,
  6. przystąpienie do działań naprawczych max. 24 godziny od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).
 7. dostawę fabrycznie nowego (ej), nieużywanego (ej) sprzętu/ aparatury medycznej, z rokiem produkcji 2017.
Dopuszcza się waloryzację ceny o wskaźnik inflacji, w okresach 12 miesięcznych licząc od pierwszego dnia wykonywania serwisu pogwarancyjnego (pierwsza waloryzacja po upływie 12 miesięcy wykonywania serwisu pogwarancyjnego).

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa.

Oznaczenie we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
33190000 – 8 – różne urządzenia i produkty medyczne,
50421000 – 2 – usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne kompletne Pakiety.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

UWAGA!
 1. Zamawiający dopuszcza tylko i wyłącznie złożenie oferty posiadającej wszystkie wymagane parametry szczegółowo określone w Załączniku Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa.
 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę źródła finansowania zakupu sprzętu/ aparatury medycznej finansowanego przez Województwo Śląskie w przypadku nie zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie zgodnym z Umową.
 3. W zakresie Pakietu nr 4 nie wymaga się: instalacji, uruchomienia, instruktażu personelu.

Termin realizacji zamówienia
Dostawa na wezwanie Zamawiającego w terminie do 10 dni kalendarzowych od wezwania w zakresie zakupu, dostarczenia, transportu, wniesienia, montażu i uruchomienia sprzętu/aparatury medycznej, instruktaż w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu/ aparatury medycznej,przekazania do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, certyfikatami, umożliwiającego Zamawiającemu udzielanie świadczeń zdrowotnych przy jego użyciu, całość zadania zakończona podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy "Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu/aparatury medycznej". Pożądany termin zakończenia realizacji zamówienia do dnia 16.10.2017r.

Miejsce przeznaczenia sprzętu/aparatury medycznej
Katowickie Centrum Onkologii:
- ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice - Sala operacyjna (hybrydowa) w Pawilonie Operacyjnym

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy Pzp dotyczące:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- zdolności technicznej lub zawodowej,
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 ustawy Pzp., a także dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.

1) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej:
a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się, co najmniej 2 dostawami sprzętu/ aparatury medycznej tożsamego(ej) z przedmiotem zamówienia, na który Wykonawca składa ofertę)

3) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.

4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa:
a) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5) W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom, Wykonawcy dostarczy:
a) opis sprzętu/ aparatury medycznej foldery, fotografie, katalogi – dokumentujące i potwierdzające wymagane parametry z zaznaczeniem każdego parametru w katalogu/opisie.
6) Inne dokumenty:
- Dokument dopuszczający sprzęt/ aparaturę medyczną do obrotu w kraju.
- Informacja o serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym ze wskazaniem miejsca i punktu obsługującego, nr telefonu i faxu do kontaktów zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 211, z późn. zm.).
- Wykaz dostawców zużywalnych części i materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę zaoferowanego sprzętu zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r, poz. 211, z późn. zm.).

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 229 ze zm.).
W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1pkt 12-23 i ust. 5 ustawy PZP.

Zawartość oferty, w tym wykaz oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
 1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty.
 2. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa.
 3. Aktualne na dzień składania ofert:
  - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ.
  - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące Załącznik nr 4 do SIWZ.
 4. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy.
 5. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ.
 6. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik Nr 7 do SIWZ – UMOWA o zachowaniu poufności przetwarzania danych osobowych.
 7. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie o podwykonawcach stanowiące Załącznik nr 8 do SIWZ.
 8. Dokument dopuszczający sprzęt do obrotu w kraju.
 9. Informacja o serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym ze wskazaniem miejsca i punktu obsługującego, nr telefonu i faxu do kontaktów zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz.211, z późn. zm.).
 10. Wykaz dostawców zużywalnych części i materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę zaoferowanego sprzętu zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz. U. z 2017r, poz.211 , z późn. zm.).
 11. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom, Wykonawca dostarczy:
  a) opis sprzętu/ aparatury medycznej foldery, fotografie, katalogi – dokumentujące i potwierdzające wymagane parametry z zaznaczeniem każdego parametru w katalogu/opisie.

  Informacje zawarte w oświadczeniu będą, stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  Zamawiający najpierw dokona oceny, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w Warunkach udziału w postępowaniu.

  Wadium
  Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
  2 784,00 zł w Pakiecie nr 1
  1 719,00 zł w Pakiecie nr 2
  86,00 zł w Pakiecie nr 3
  30,00 zł w Pakiecie nr 4

  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
  1. Cena brutto za przedmiot zamówienia (bez serwisu pogwarancyjnego) - 80%
  2. Cena brutto za 72/ 24 miesięczny serwis pogwarancyjny * - 20%
  * w zależności od pakietu

  Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert
  Oferty należy złożyć do dnia 02.08.2017r. do godz. 10:00, w 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26, Kancelaria Dyrektora, I piętro
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.08.2017r. o godz. 11:00, w 40-074 Katowice, ul. Raciborska 28 (budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych)

  Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Zamawiający nie zamierza
  1. zawierać umowy ramowej,
  2. ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,
  3. zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

  Zamawiający nie przewiduje
  1. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
  2. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
  3. istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
  4. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

  Zamawiający przewiduje
  1. W zakresie serwisu pogwarancyjnego:
  zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
  Wysokość zamówień wynosi do 30 % wartości zamówienia podstawowego.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do
  1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych o której mowa w art. 12a ustawy - Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.
  2. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy – Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

  Osoba upoważniona do udzielania informacji - lek. med. Witold Nowak
  Telefon: 32/ 2511-761
  Fax: 32/ 2514-533

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane w Biuletynie Zamówień Publicznych dniu 19.07.2017r.


Dodatkowe materiały:
02.08.2017 - Kwota na sfinansowanie zamówienia 02.08.2017 - Kwota na sfinansowanie zamówienia 02.08.2017 - Zestawienie ofert 02.08.2017 - Zestawienie ofert 16.08.2017 - Ogłoszenie wyników postępowania 16.08.2017 - Ogłoszenie wyników postępowania
26.07.2017 - Sprostowanie do SIWZ 26.07.2017 - Sprostowanie do SIWZ 28.07.2017 - Zapytania 28.07.2017 - Zapytania SIWZ SIWZ
W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by