2017-07-03
Zmiana terminu składania ofert (07.07.2017)


OGŁOSZENIE nr 13/2017

Konkurs ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie pełnego zabezpieczenia lekarskiego w Oddziale Neonatologicznym Katowickiego Centrum Onkologii

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zmianami).

Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice zwany dalej Udzielającym Zamówienie ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnego zabezpieczenia lekarskiego w Oddziale Neonatologicznym Katowickiego Centrum Onkologii

Na obszarze: 24 – Śląskie
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne
 1. Czas obowiązywania umowy: od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r.
 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu obejmującymi formularz ofertowy oraz projektem umowy można zapoznać się w Kancelarii Dyrektora Katowickiego Centrum Onkologii ul. Raciborska 26 od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do 15.35 oraz na stronie internetowej Szpitala http://www.kco.katowice.pl
  Dodatkowych informacji udziela Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa lek. med. Witold Nowak pod nr tel. (32) 251 17 61.
 3. Oferty należy składać w formie pisemnej na formularzach Udzielającego Zamówienie w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta (nazwa Oferenta, adres do korespondencji oraz kontaktowy nr telefonu) oznaczonych w następujący sposób:

  "Konkurs ofert - oferta na świadczenia zdrowotne w zakresie pełnego zabezpieczenia lekarskiego w Oddziale Neonatologicznym Katowickiego Centrum Onkologii"
  Nie otwierać przed dniem 17.07.2017 r. do godz. 12.00


 4. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Katowickiego Centrum Onkologii najpóźniej do dnia17.07.2017 r. do godz. 10.00
 5. Oferty należy składać w Kancelarii Katowickiego Centrum Onkologii ul. Raciborska 26 do dnia 17.07.2017 r. do godz. 10.00
 6. Otwarcie ofert nastąpi w budynek Dyrekcji Katowickiego Centrum Onkologii, Raciborska 26 – I piętro Sala Konferencyjna w dniu 17.07.2017 r. o godz. 12.00
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Centrum www.kco.katowice.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Katowickiego Centrum Onkologii ul. Raciborska 26 w terminie 14 dni.

ŚRODKI ODWOŁAWCZE
 1. Oferentowi przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zmianami) w związku Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2016 poz.1638 ze zmianami).
 2. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert lub przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnieniu konkursu całości lub w części.Dodatkowe materiały:
07.07.2017 - Zmiana terminu składania ofert 07.07.2017 - Zmiana terminu składania ofert Specyfikacja Specyfikacja Umowa Ochrona Danych Osobowych Umowa Ochrona Danych Osobowych
Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 3
W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by