2017-06-09
Ogłoszenie wyników postępowania (14.07.2017)


Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 euro na zakup i dostarczanie igieł medycznych
oznaczenie sprawy: KCO/PN/ 35 /2017

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) – zwana dalej ustawą Pzp.

Sposób przekazania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zwana dalej SIWZ
 1. SIWZ jest dostępna na stronie internetowej K.C.O.: www.kco.katowice.pl
 2. SIWZ można uzyskać pod adresem: Katowickie Centrum Onkologii, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26 – Dział Księgowości.
 3. Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Opis przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczanie igieł medycznych w podziale na:
Pakiet nr 1 – Igły iniekcyjne jednorazowego użytku,
Pakiet nr 2 – Igły do pobierania i rozpuszczania leków,
Pakiet nr 3 – Igły do portu,
Pakiet nr 4 – Igła endoskopowa do ostrzykiwań j. u.,
Pakiet nr 5 – Igły Wanga,
Pakiet nr 6 – Igły do znieczuleń,
Pakiet nr 7 – Zestawy do znieczulenia,
Pakiet nr 8 – Igły biopsyjne z talerza biodrowego,
Pakiet nr 9 – Igły do biopsji gruboigłowej,
Pakiet nr 10 – Igły do biopsji histologicznej,
Pakiet nr 11 – Igły do biopsji pod kontrolą EUS (FNA),
Pakiet nr 12 – Igły do biopsji pod kontrolą (EBUS-TBNA) oraz inne akcesoria,
Pakiet nr 13 – Zestawy do kaniulacji żył centralnych i do wkłucia centralnego,
Pakiet nr 14 – Porty naczyniowe do stosowania w chemioterapii z igłą wprowadzeniową,
Pakiet nr 15 – Zestawy do kaniulacji dużych naczyń,
Pakiet nr 16 – Igły do penów, ściągacz do igieł insulinowych,
Pakiet nr 17 – Igła Veressa,
Pakiet nr 18 – Igły typu Tru Cut,
Pakiet nr 19 – Zestawy do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera,
Pakiet nr 20 – Wkłucia centralne i dotętnicze, łączniki bezigłowe,
Pakiet nr 21 – Igły do blokady nerwów obwodowych,
ujęte w Załączniku nr 7 do SIWZ – Oferta Cenowa.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
33141320-9 igły medyczne.

Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia
 1. Zamawiający rozumie przez zakup i dostarczanie igieł medycznych sukcesywne dostawy na wezwanie Zamawiającego.
 2. Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją umowy w tym koszty transportu, wyładunku i wniesienia towaru loco Apteka Zamawiającego.
 3. Wykonawca musi zagwarantować dostępność oferowanego towaru przez cały okres obowiązywania umowy.
 4. Wykonawca musi zagwarantować niezmienność cen brutto na oferowane towary przez cały okres obowiązywania umowy.
 5. Zamówienia będą dokonywane przez Zamawiającego sukcesywnie przez cały okres obowiązywania umowy w formie pisemnej przy pomocy faksu, średnio raz lub dwa razy w miesiącu.
 6. Zamawiający wymaga dokonania każdej dostawy w terminie do 7 dni roboczych (t.j. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego przy pomocy faksu.
 7. Ilości zamawianych towarów mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi i będą wynikały z zamówień, bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego towaru.
 8. Wykonawca gwarantuje dostawę towaru z terminem ważności nie krótszym niż 8 miesięcy, liczonym od daty dostawy, jakościowo odpowiadającym wymogom, w opakowaniach zapewniających bezpieczny transport i przechowanie
 9. W Przypadku Pakietu nr 6, 7, 8, 10, 13, 14 Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia nieodpłatnych, bezzwrotnych próbek wg Załącznika Nr 8 do SIWZ – Wykaz próbek.
 10. W celu weryfikacji zgodności oferowanego asortymentu z opisem zawartym w SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania Wykonawców, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, do złożenia próbek oferowanego asortymentu lub dokumentów (kartę produktu, ulotkę, etykietę, kartę charakterystyki lub inne dokumenty wystawione przez producenta).
 11. Jeżeli oferowane wyroby nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 211 ze zm.), to do oferty należy dołączyć oświadczenie.
 12. UWAGA:
  a. Zamawiający w kolumnie (Cena jedn. netto) dopuszcza wycenę do czterech miejsc po przecinku,
  b. Zamawiający w kolumnach (Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto) dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku.

Sposób i miejsce złożenia próbek
1. Próbki są nieodpłatne i bezzwrotne.
2. Zamawiający dopuszcza złożenie próbek razem z ofertą.
3. Próbki należy umieścić w oddzielnej od Oferty, odpowiednio zabezpieczonej paczce/kopercie.
4. Paczkę/kopertę oraz poszczególne próbki należy opisać w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, tj. nazwa i adres Wykonawcy oraz numer pozycji - której dotyczy.
5. Paczka/koperta dodatkowo winna być opisana: PRÓBKI do przetargu na zakup i dostarczanie igieł medycznych.
6. Próbki należy złożyć zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SIWZ – Wykaz próbek, który należy wypełnić i dołączyć do paczki/koperty z próbkami.
7.1. Próbki należy złożyć w Kancelarii Dyrektora - Katowice, ul. Raciborska 26, do dnia i godziny składania ofert – dot. Pakietu nr 6
7.2. Próbki należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego – dot. Pakietu nr 7, 8, 10, 13, 14.

I. Zamawiający dopuszcza składanie ofert:
1. częściowych tj. na poszczególne kompletne Pakiety, ujęte w Załączniku Nr 7 do SIWZ,
2. równoważnych.

UWAGA - Dot. Pakietu nr 12
Zamawiający posiada na gwarancji aparat EBUS firmy OLYMPUS.
W tym przypadku Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

II. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Miejsce realizacji dostaw
Apteka Zamawiającego – Katowice, ul. Raciborska 27 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 do 14:00).- jedno miejsce dostaw.

Termin realizacji zamówienia: przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania wartości umowy.

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy Pzp dotyczące:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- zdolności technicznej lub zawodowej,
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 ustawy Pzp., a także dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej:
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się co najmniej 2 dostawami odpowiadającymi swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia).

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający będzie żądał:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 229 ze zm.). W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 ustawy Pzp.

Zawartość oferty, w tym wykaz oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Oferta musi zawierać:
1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, aktualne na dzień składania ofert, Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ.
3. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, aktualne na dzień składania ofert, Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ.
4. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Istotne Postanowienia Umowy, stanowiące Załącznik Nr 4 do SIWZ.
5. Wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie o podwykonawcach, stanowiące Załącznik Nr 5 do SIWZ.
6. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenia Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ.
7. Wypełnioną i podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Ofertę Cenową, stanowiącą Załącznik Nr 7 do SIWZ.
Uwaga! Zamawiający zaleca, aby Ofertę Cenową stanowiącą Załącznik Nr 7 do SIWZ Wykonawca złożył również w formie elektronicznej na dowolnym nośniku elektronicznym, np. na płycie CD, DVD.
8. W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
- próbki zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ -Wykaz próbek – dot. Pakietu nr 6.

Informacje zawarte w oświadczeniu będą, stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w Warunkach udziału w postępowaniu.

Wadium
1. Wadium jest wymagane w zakresie:
Pakietu Nr 7 w wysokości: 1.400,00 zł,
Pakietu Nr 9 w wysokości: 900,00 zł,
Pakietu Nr 10 w wysokości: 450,00 zł,
Pakietu Nr 11 w wysokości: 650,00 zł,
Pakietu Nr 12 w wysokości: 3.000,00 zł,
Pakietu Nr 14 w wysokości: 800,00 zł,
Pakietu Nr 20 w wysokości: 1.100,00 zł.
Razem: 8.300,00 zł.

2. Wadium nie jest wymagane w zakresie Pakietu Nr 1-6, 8, 13, 15-19, 21.

Kryteria oceny ofert:
Dot. Pakietu nr 1-5, 7-21 1. Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet – 100%.

Dot. Pakietu nr 6
1. Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet – 60%.
2. Jakość oferowanego towaru oceniana przez użytkownika na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę próbek – 40%.

Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 23.06.2017 r. do godz. 10:00 w Katowickim Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26 – Kancelaria Dyrektora.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2017 r. o godz. 11:00 w Katowickim Centrum Onkologii, ul. Raciborska 28, budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych.

Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.

Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie ogranicza
możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie zamierza
1. zawierać umowy ramowej,
2. ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,
3. zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje
1. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
2. zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,
3. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
4. istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
5. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do
1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, o której mowa w art. 12a ustawy Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,
2. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

Osoba upoważniona do udzielania informacji - mgr Marzena Ciastek – Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Epidemiologii
Telefon: (32) 42-00-240,
Fax: (32) 2514–533.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.06.2017 r.


Dodatkowe materiały:
04.07.2017 - Zestawienie ofert dodatkowych 04.07.2017 - Zestawienie ofert dodatkowych 14.07.2017 - Ogłoszenie wyników postępowania 14.07.2017 - Ogłoszenie wyników postępowania 23.06.2017 - Kwota na sfinansowanie zamówienia 23.06.2017 - Kwota na sfinansowanie zamówienia
23.06.2017 - Zestawienie ofert 23.06.2017 - Zestawienie ofert SIWZ SIWZ Zapytania do Siwz z dnia 21.06.2017r. Zapytania do Siwz z dnia 21.06.2017r.
Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 do SIWZ
W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by