2017-06-06
Ogłoszenie wyników postępowania (17.07.2017)


Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26, 40–074 Katowice

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 EURO na wykonanie prac konserwatorskich rzeźby "Wiktoria rzucająca wieniec" znajdującej się na posesji Szpitala w ramach dofinansowania przez Miasto Katowice realizacji zadania pn. "Katowickie Centrum Onkologii – prace konserwatorskie rzeźby Wiktoria rzucająca wieniec".
(znak sprawy: K.C.O./PN/ 34 /2017)

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) – zwana dalej ustawą Pzp.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zwana dalej SIWZ – jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.kco.katowice.pl
SIWZ można uzyskać pod adresem: Katowickie Centrum Onkologii, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26 – Dział Księgowości.
Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich rzeźby "Wiktoria rzucająca wieniec" znajdującej się na posesji Szpitala w ramach dofinansowania przez Miasto Katowice realizacji zadania pn. "Katowickie Centrum Onkologii – prace konserwatorskie rzeźby Wiktoria rzucająca wieniec".

Zamówienie obejmuje:
  1. wykonanie prac konserwatorskich przy zabytku ruchomym - rzeźbie "Wiktoria Rzucająca Wieniec" (rejestr zabytków województwa śląskiego nr B/133/09), znajdującej się w parku Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 27, na działce numer 6, karta mapy 33, obręb Śródmieście- Załęże; numer księgi wieczystej KA1K/00027278/6; prawo dysponowania rzeźbą na podstawie aktu notarialnego z dnia 3 grudnia 2008 roku, Repertorium A nr 12.234/2008; prace mają być prowadzone na podstawie "Programu prac konserwatorskich dla rzeźby z brązu pn. Wiktoria Rzucająca Wieniec", zwanego dalej "Programem", i obejmującego: kartę identyfikacyjną zabytku i dokumentacji, zagadnienia historyczne, opis, analizę formy, funkcji i treści, technikę i technologię prac, stan zachowania i przyczyny zniszczeń rzeźby, cel i założenia konserwacji, program prac, zestawienie materiałów do konserwacji; autorem Programu jest Pracownia Konserwacji i Rewaloryzacji Obiektów Zabytkowych RENOVA Sp. z o.o. z Warszawy,
  2. zakres prac konserwatorskich i sposób ich prowadzenia zawarty jest w Programie, który stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.
  3. przedmiar prac konserwatorskich zawiera Załącznik Nr 8 do SIWZ.
  4. realizacja zgodnie z decyzją - Pozwoleniem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, o które wystąpił Zamawiający z uwagi na wygaśnięcie Pozwolenia Nr 239/2016 stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ.
  5. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do zapewnienia udziału Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach w odbiorach częściowych i końcowym prac, które umożliwią kontrolę prawidłowości ich wykonania,
  6. potwierdzeniem realizacji prac konserwatorskich jest uzyskanie od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Protokołu odbioru tych prac,
  7. Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia rzeźby na czas wykonywania prac, transportu, demontażu i montażu, wartość ubezpieczenia na kwotę co najmniej 200 000,00 zł,
  8. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z podmiotem wykonującym miejsce posadowienia rzeźby – cokołu, w tym ewentualne przechowanie rzeźby w przypadku braku możliwości jej montażu z uwagi na warunki atmosferyczne.

Wymagany okres gwarancji:
60 miesięcy na wykonane prace konserwatorskie oraz na prace montażowe rzeźby na cokole. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania "Protokołu odbioru końcowego".

Oznaczenie przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
92522100-7 - usługi ochrony obiektów historycznych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert:
- częściowych,
- wariantowych,
- równoważnych.

Termin realizacji zamówienia
Zamawiający wyznacza na realizację Przedmiotu Zamówienia okres do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy, ale nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2017 r., przy czym Wykonawca musi uwzględnić w terminie realizacji czas na odbiory prac konserwatorskich przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Zamawiającego.

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy Pzp dotyczące:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- zdolności technicznej lub zawodowej,
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 ustawy Pzp., a także dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji finansowej:
a) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Zamówienia na kwotę nie niższą niż 200 000,00 zł

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej:
a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się co najmniej dwoma usługami wykonania pełnej konserwacji rzeźby metalowej wpisanej do rejestru zabytków, o znaczących rozmiarach (powyżej 100 cm),
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami konserwatorskimi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w świetle wymagań kwalifikacji określonych w art. 37a, 37g, 37h ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 roku (t.j.Dz. U. z 2014 r. poz. 1446),
c) dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę kierującą pracami konserwatorskimi albo samodzielnie wykonującej prace konserwatorskie kwalifikacji do kierowania tymi pracami albo samodzielnego ich wykonywania.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, złoży informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Wykonawca przystępujący do przetargu powinien przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego w celu zapoznania się z rzeźbą i jej lokalizacją. W sprawie odbycia wizji należy kontaktować się z mgr inż. Wojciechem Szczepaniukiem na numer telefonu 32 42 00 348.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 229 ze zm.). W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia
1. W przypadku, w którym wymagania wynikające z logiki procesu wykonywania zamówienia będą wymagały zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.), gdyż wykonują one pracę zarobkową, osobiście, powtarzalną, wykonywaną na ryzyko Wykonawcy zamówienia świadczoną pod jego „kierownictwem” Zamawiający będzie żądał złożenia oświadczenia o sposobie zatrudnienia pracowników.

Zamawiający w okresie obowiązywania umowy zastrzega możliwość żądania oświadczenia o sposobie zatrudnienia pracowników realizujących umowę.
Zamawiający nie ogranicza form zatrudnienia z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązujących, przy czym Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w swoje ofercie wartości wynagrodzeń wynikające z wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2017 r.
(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. - Dz. U. z 2016 r. poz.1456), a w przypadku umów cywilnoprawnych stawkę minimalną 13 zł brutto za 1 roboczogodzinę. Wykonawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy cywilnoprawnej ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu realizacji zobowiązań takich, jak odprowadzania za te osoby stosownych zaliczek z tytułu podatku od osób fizycznych czy zaliczek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, itd.
2. W przypadku, gdy Zamawiający nie uzyska pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich przy rzeźbie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Umowa z Wykonawcą nie zostanie zawarta.
3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj. konserwacja rzeźby.

Podstawy wykluczenia:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

Zawartość oferty, w tym wykaz oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Oferta musi zawierać:
1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty.
2. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa.
3. Aktualne na dzień składania ofert:
1) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ.
2) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące Załącznik nr 4 do SIWZ.
4. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy.
5. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Informacje zawarte w oświadczeniu będą, stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający najpierw dokona oceny, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w Warunkach udziału w postępowaniu.

Wadium
Nie jest wymagane.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
1. Cena brutto za wykonanie prac zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ (z wyłączeniem montażu na cokole) - 50%
2. Cena brutto za wykonanie innych prac zgodnie z SIWZ (w tym montaż na cokole) - 40%
3. Doświadczenie Wykonawcy - 10%

Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć do dnia 27.06.2017r. do godz. 10:00, w 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26, Kancelaria Dyrektora, I piętro
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2017r. o godz. 11:00, w 40-074 Katowice, ul. Raciborska 28 (budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych)

Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający nie zamierza
1) zawierać umowy ramowej,
2) ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,
3) zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje
1) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
2) zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.,
3) udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
4) istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
5) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do
1) zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych o której mowa w art. 12a ustawy – Pzp; w przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający, – o ile zajdzie taka konieczność, przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,
2) zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy – Pzp; Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

Osoba upoważniona do udzielania informacji - mgr Sergiusz Karpiński
Telefon 32 42 00 156
Fax 32 2514-533

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.06.2017r.


Dodatkowe materiały:
17.07.2017 - Ogłoszenie wyników postępowania 17.07.2017 - Ogłoszenie wyników postępowania 27.06.2017 - Kwota na sfinansowanie zamówienia 27.06.2017 - Kwota na sfinansowanie zamówienia 27.06.2017 - Zestawienie ofert 27.06.2017 - Zestawienie ofert
SIWZ SIWZ Umowa dotacji Umowa dotacji Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ
W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by