2017-06-06
Ogłoszenie wyników postępowania (04.07.2017)


Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 euro na zakup i dostarczanie akcesoriów do napromieniania pacjentów
oznaczenie sprawy: KCO/PN/33/2017

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) – zwana dalej ustawą Pzp.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zwana dalej SIWZ – jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.kco.katowice.pl
SIWZ można uzyskać pod adresem: Katowickie Centrum Onkologii, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26 – Dział Księgowości
Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczanie akcesoriów do napromieniania pacjentów dla potrzeb Zakładu Radioterapii Katowickiego Centrum Onkologii, których rodzaj i ilości przedstawia Załącznik Nr 2 część A i część B do SIWZ – Oferta Cenowa.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV - 33151400-7 – wyroby do radioterapii.
 1. Zamawiający rozumie przez zakup i dostarczanie akcesoriów do napromieniania pacjentów sukcesywne dostawy na wezwanie Zamawiającego do Magazynu Szpitala – Katowice, ul. Raciborska 27.
 2. W przypadku zaoferowania towaru:
  1. wytwarzanego na terytorium Polski, Wykonawca gwarantuje niezmienność cen brutto w złotych polskich przez cały okres obowiązywania umowy,
  2. wytwarzanego poza terytorium Polski, Wykonawca gwarantuje niezmienność cen brutto w walucie obcej Euro/USD przez cały okres obowiązywania umowy, a rozliczenia z Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich wg średniego kursu Euro/USD w NBP – Tabela A na dzień wystawienia faktury.
 3. Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją umowy w tym koszty transportu, wyładunku i wniesienia towaru do magazynu oraz opłaty celne (jeżeli dotyczy).
 4. Zamówienia będą dokonywane przez Zamawiającego sukcesywnie przez cały okres obowiązywania umowy w formie pisemnej przy pomocy faksu.
 5. Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest realizować sukcesywnie przez cały okres obowiązywania umowy w terminie do 6 tygodni od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia faksem.
 6. Wykonawca musi zagwarantować płynność dostaw przez cały okres obowiązywania umowy.
 7. Ilości asortymentu mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami medycznymi i będą wynikały z zamówień, bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego towaru.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia
przez okres 24 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do czasu wykorzystania wartości umowy.

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy Pzp dotyczące:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- zdolności technicznej lub zawodowej,
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 ustawy Pzp., a także dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej:
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert ,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się co najmniej 1 dostawą odpowiadającą swoim rodzajem – akcesoria do napromieniania pacjentów – dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia).

2. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał:
a) opisów, fotografii, kart katalogowych, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego,
b) próbek, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SIWZ – Wykaz próbek, sposób i miejsce ich złożenia, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający będzie żądał:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 229 ze zm.). W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 ustawy PZP.

Zawartość oferty, w tym wykaz oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Oferta musi zawierać:
 1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.
 2. Wypełnioną i podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Ofertę Cenową, stanowiącą Załącznik Nr 2 część A i część B do SIWZ.
 3. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, aktualne na dzień składania ofert, Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ.
 4. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, aktualne na dzień składania ofert, Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące Załącznik Nr 4 do SIWZ.
 5. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Istotne Postanowienia Umowy stanowiące Załącznik Nr 5 do SIWZ.
 6. Wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie o podwykonawcach stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ.
 7. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenia Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiące Załącznik Nr 7 do SIWZ.

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w Warunkach udziału w postępowaniu.

Wadium
W postępowaniu nie jest wymagane wadium.

Kryterium oceny ofert:
1. cena brutto za przedmiot zamówienia - 60%
2. ocena parametrów technicznych i funkcjonalnych - 40%

Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 13.06.2017 r. do godz. 10:00 w 40-074 Katowice, ulica Raciborska 26, I piętro, Kancelaria Dyrektora
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.06.2017 r. o godz. 12:00 w 40-074 Katowice, ulica Raciborska 28, budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych.

Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.

Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie ogranicza
możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie zamierza
1. zawierać umowy ramowej,
2. ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,
3. zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje
1. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
2. zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,
3. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
4. istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy
5. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do
1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych o której mowa w art. 12a ustawy Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,
2. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

Osoba upoważniona do udzielania informacji - dr n. fiz. Marcin Dybek
Telefon 32 42 00 126
Fax 32 25 14 533

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.06.2017r.


Dodatkowe materiały:
04.07.2017 - Ogłoszenie wyników postępowania 04.07.2017 - Ogłoszenie wyników postępowania 12.06.2017 - Zapytania 12.06.2017 - Zapytania 12.06.2017 - Zmiana terminu składania ofert 12.06.2017 - Zmiana terminu składania ofert
19.06.2017 - Kwota na sfinansowanie zamówienia 19.06.2017 - Kwota na sfinansowanie zamówienia 19.06.2017 - Zestawienie ofert 19.06.2017 - Zestawienie ofert SIWZ SIWZ
W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by