2017-06-06
Ogłoszenie wyników postępowania (29.06.2017)


Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 EURO na zakup, dostarczanie i montaż generatora dwutlenku chloru do zwalczania bakterii Legionella
(znak sprawy: K.C.O./PN / 32 /2017)


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) – zwana dalej ustawą Pzp.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zwana dalej SIWZ jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.kco.katowice.pl
SIWZ można uzyskać pod adresem: Katowickie Centrum Onkologii, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26 – Dział Księgowości.
Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostarczanie i montaż generatora dwutlenku chloru do zwalczania bakterii Legionella, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa.

Zamówienie obejmuje również:
 1. transport sprzętu do miejsca przeznaczenia
 2. montaż, instalację i uruchomienie w tym dostosowanie instalacji CWU po stronie Wykonawcy,
 3. instruktaż personelu w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu,
 4. przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, certyfikatami,
 5. okres gwarancji – 36 miesięcy,
 6. serwis gwarancyjny 36 miesięcy i pogwarancyjny 24 miesiące, w ramach którego Wykonawca zapewnia w cenie oferty sprawność sprzętu w tym:
  przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,
  • naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją sprzętu,
  • wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,
  • przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu, w przypadku napraw gwarancyjnych,
  • łączna niesprawność sprzętu (w przypadku awarii) nie przekroczy 15 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych,
  • czas reakcji serwisu rozumiany jako przystąpienie do działań naprawczych max. 48 godziny od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).
  • dostawę fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu, z rokiem produkcji 2017
 7. zapewnienie dostępności serwisu i części przez okres min. 7 lat po zakończeniu okresu gwarancji

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
42912300-5 Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody
50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne

Termin realizacji zamówienia
- maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od zawarcia umowy w zakresie transportu sprzętu do miejsca dostawy, montażu, instalacji i uruchomienia, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, całość zadania zakończona podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy "Protokołu bezusterkowego odbioru".

Miejsce dostawy
Katowickie Centrum Onkologii Zespół nr 2, ul. Józefowska 119, 40-145 Katowice

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy Pzp dotyczące:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- zdolności technicznej lub zawodowej,
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 ustawy Pzp., a także dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.

Uwaga!
Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej po uprzednim wyznaczeniu terminu przez Zamawiającego. Fakt odbycia wizji lokalnej zostanie potwierdzony Notatką stanowiącą Załącznik nr 8 do SIWZ.

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej:
a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się, co najmniej 7 dostawami odpowiadającymi swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia zrealizowanych w placówkach szpitalnych).

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, złoży:
a) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom, Wykonawca dostarczy:
- opis sprzętu, foldery, fotografie, katalogi – dokumentujące i potwierdzające wymagane parametry
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 229 ze zm.).
W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1pkt 12-23 i ust. 5 ustawy PZP.

Zawartość oferty w tym wykaz oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
 1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty.
 2. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa.
 3. Aktualne na dzień składania ofert:
  - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ.
  - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące Załącznik nr 4 do SIWZ.
 4. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy.
 5. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ.
 6. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie o podwykonawcach Załącznik nr 7 do SIWZ.
 7. Potwierdzenie odbycia wizji – Notatka stanowiąca Załącznik nr 8 do SIWZ.
 8. Dokument dopuszczający sprzęt do obrotu w kraju.
 9. Informacja o serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym ze wskazaniem miejsca i punktu obsługującego, nr telefonu i faxu do kontaktów.
 10. Wykaz dostawców zużywalnych części i materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę zaoferowanego sprzętu.
Informacje zawarte w oświadczeniu będą, stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w Warunkach udziału w postępowaniu.

Wadium
W postępowaniu jest wymagane wadium w wysokości: 500,00 zł.

Kryterium oceny ofert:
1. Cena brutto za przedmiot zamówienia (bez serwisu pogwarancyjnego) - 60%
2. Cena brutto za 24 miesięczny serwis pogwarancyjny - 30%
3. Termin realizacji zamówienia w dniach kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy - 10%

Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć do dnia 13.06.2017 r. do godz. 10:00 w Katowickim Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26 – Kancelaria Dyrektora.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.06.2017 r. o godz. 11:00 w Katowickim Centrum Onkologii, ul. Raciborska 28, budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych. Oferty musza być sporządzone w języku polskim.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający nie ogranicza
możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie zamierza
1. zawierać umowy ramowej,
2. ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,
3. zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje
1. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
2. zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp,
3. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
4. istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
5. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do
1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych o której mowa w art. 12a ustawy Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,
2. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

Osoba upoważniona do udzielania informacji - Wojciech Szczepaniuk
Telefon 32 4200-348
Fax 32 2514-533

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.06.2017 r.


Dodatkowe materiały:
12.06.2017 - Zapytania 12.06.2017 - Zapytania 12.06.2017 - Zmiana terminu składania ofert 12.06.2017 - Zmiana terminu składania ofert 14.06.2017 - Kwota na sfinansowanie zamówienia 14.06.2017 - Kwota na sfinansowanie zamówienia
14.06.2017 - Zestawienie ofert 14.06.2017 - Zestawienie ofert 29.06.2017 - Ogłoszenie wyników postępowania 29.06.2017 - Ogłoszenie wyników postępowania SIWZ SIWZ
W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by